Debatt

Feil om norsk nedrustningspolitikk

Henriette Killi Westhrin i Norsk Folkehjelp hevder i et innlegg på Nye meninger 27. mars at regjeringen har gjort det vi kan for å undergrave, motarbeide og latterliggjøre prosessen med å få på plass et atomvåpenforbud. Dette er ikke riktig. Regjeringen har i denne saken inntatt en posisjon som er i tråd med våre forpliktelser i NATO og i tråd med det vedtaket Stortinget har gjort.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Når Norsk Folkehjelp omtaler regjeringens valg om ikke delta i forbudsforhandlingene i FN som "samvittighetsløs og farlig" må de tåle svar på tiltale. Det som vil være farlig er om NATO avskaffer sine atomvåpen uten at andre land avskaffer sine. Det er de sikkerhetspolitiske realitetene enkelte nå velger å se bort fra.  

Vi har gjennom hele prosessen redegjort for hva som er grunnen for at Norge som NATO-land ikke støttet resolusjonen om et atomvåpenforbud, og også grunnene for at vi ikke deltar i forhandlingene. Dessverre finnes det ingen snarveier til målet om en verden uten kjernevåpen. Et forbud mot kjernevåpen, der de landene som har slike våpen ikke er med, bringer oss ikke nærmere målet. Westhrin trekker paralleller til kjemivåpenkonvensjonen, men hun unnlater å nevne at sentrale land som hadde slike våpen deltok i forhandlingene og sluttet seg til avtalen. Dette er ikke tilfellet med dagens forhandlinger om et forbud mot kjernevåpen.
Norge tar viktige nedrustningsinitiativer som gir resultater. Vår innsats for verifikasjon av nedrustning er helt avgjørende for å skape tillit for fremtidige styrkereduksjoner. Norge er pådriver for å få stanset fremstilling av spaltbart materiale for våpenformål og bygget ned eksisterende lagre. Vi støtter aktivt opp om prøvestansregimet og slutter opp om initiativer for å redusere kjernevåpnenes rolle i sikkerhetspolitikken. Regjeringen bidro i fjor vinter med kritisk innsats for å få atomavtalen med Iran til å tre i kraft. Slike og andre praktiske tiltak er helt vesentlige for å legge grunnlaget for nye kjernefysiske kutt. Dette er i tråd med Stortingets enstemmige vedtak.
Ikke-spredningsavtalen (NPT) pålegger partene å forhandle om effektive tiltak forbundet med en snarlig stans i det kjernefysiske våpenkappløp og kjernefysisk nedrustning og om en traktat om alminnelig og fullstendig nedrustning under streng og effektiv internasjonal kontroll. NPT forplikter kjernevåpenstatene og er derfor det eneste realistiske sporet for å nå målet om en verden uten kjernevåpen. 

Mer fra: Debatt