Debatt

Snakk med oss og gjør noe, Raymond!

Løftet om å omdanne Ensjø fra en bilby til en boligby må nå innfris.

KREVER HANDLING: Ove Bengt Berg, leder for styret i et av fire borettslag i Ensjø-området,   synes det nå er på tide at Oslo kommune tar grep for å avvikle bilbyen på Ensjø.FOTO: ARNE OVE BERGO
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Innlegget er skrevet i samarbeid med Roger Jacobsen, Glaenga Eierseksjonssameie, Steinar Jacobsen, Gladengen Park borettslag og Roger Maurang, Stålverksparken borettslag

Oslo ønsker seg flere innbyggere, men bygger for få boliger til å virkeliggjøre dette ønsket. Før valget, i Dagens Næringsliv 4. august 2015, kritiserte Raymond Johansen det forrige byrådet for at det ikke regulerte nok tomter til boligbygging. Men på Ensjø ble det allerede i 2007 regulert til boliger. Likevel er tusen av de regulerte boligene ikke bygd. Ikke av det forrige byrådet, og heller ikke den nye byregjeringa gir inntrykk av at det vil sørge for at disse tusen regulerte boligene bygges. Johansens kritikk før valget framstår derfor som merkelig. Det må da være enklere å bygge boliger der det er regulert til boliger, enn å utsette disse og vente på lange og omstendelige reguleringsprosesser i andre områder?

Vi er mange som har flyttet inn på Ensjø og som ble lokket av slagordet «Ensjø – fra bilby til boligby». Det er bygd mange boliger på Ensjø, men på det mest sentrale området på Ensjø, på begge sider av Gladengveien, vil ikke grunneierne bygge en eneste bolig på deres område. De leier også ut til bilvirksomhet for perioder på 10 år av gangen. Avtalene er inngått med virksomheter som er særdeles skjemmende og forurensende for våre boområder, stikk i strid med reguleringsplanens forutsetninger om det grønne Ensjø med de mange parkdragene. Plan- og bygningsetaten har tillatt disse avvikene fra reguleringsplanen. De fleste trivselstiltak og etablering av en levende bydel har derfor stoppet opp. Dette bekymrer oss som har flyttet hit. Vi føler oss lurt når løftene om boligbyen Ensjø ikke innfris.

Dette tok vi fire boligselskaper opp i et eget brev som vi sendte til byregjeringsleder Raymond Johansen og ba om et møte. Vi er tilbudt et møte med byutviklingsbyråden i stedet.

Det forrige byrådet stilte ingen tidsfrist til tomteeierne for når reguleringsplanen fra 2007 skulle iverksettes. Planen forutsatte imidlertid at eksisterende bygninger ikke skulle endres for å kunne tilpasses ytterligere og utvidet virksomhet. Det er imidlertid det tomteeierne har gjort, og dessverre med Plan- og bygningsetatens støtte.

I en av stålverkshallene er det bygd et nytt lakkeringsverksted til mange millioner kroner, med begrunnelse at et slikt lakkeringsverksted var tegnet inn i 1961. Men en ubrukt byggetillatelse kan ikke brukes mer enn 50 år seinere. Da må det søkes på nytt, noe som måtte ha gitt avslag etter reguleringsplanen fra 2007.

Byplankontoret, og foreløpig heller ikke bydelsoverlegen i bydel Gamle Oslo, har reagert på at tomteeierne har leiet til støyende nattarbeid som påfører beboerne på Ensjø støy- og helseplager. Det er så store problemer mellom industri og bolig at det ikke burde vært utstedt ferdigattester for boligene som er bygget på Ensjø.

I nedre del av Gladengveien la byplanleggerne opp til at det skulle utformes en ellipseplass etter velodromen som var der på begynnelsen av 1930-tallet. Det tok lang tid og mange diskusjoner før utbygger OBOS, for det som nå heter Ellipsen borettslag, fikk godkjent sine tegninger for utforming av bygningene tilpasset ellipseplassen.

Derimot fikk en tomteeier som driver bilforretning speilvendt for dette borettslaget, raskt og summarisk godkjent en bygning som sterkt bryter med mulighetene til å forstå at bygningene omslutter en felles ellipseplass med et helhetlig uttrykk både fysisk og estetisk. Bygningen har en glassutforming som bryter sterkt med det arkitektoniske uttrykket ellers på Ensjø, som blir omtalt som «Den hvite by». Denne helt uakseptable tillatelsen ga byplankontoret etter siste kommunevalg der det forrige byrådets politiske linje hadde tapt valget. Boligselskapene på Ensjø krever at byregjeringa til Johansen opphever byplankontorets tillatelse til denne ødeleggelsen av ellipseplassen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Vi beboere har selvfølgelig ikke noe imot bilnæringen. Vi ber derfor om at byregjeringen blir en aktiv kraft i å hjelpe disse tomteeierne og næringsdrivende til å få tilfredsstillende tomter for sin virksomhet — men andre steder enn i boligbyen Ensjø. Om nødvendig må kommunen ekspropriere tomtene på Ensjø for å selge videre til interesserte utbyggere for å fullføre reguleringsplanen fra 2007.

Løftet om å omdanne Ensjø fra en bilby til en boligby, som var forutsetningen for oss som har flyttet hit, må nå innfris. Den manglende boligutbyggingen og uten de planlagte parkdragene ødelegger verdien og trivselen for det som skulle blitt et attraktivt boligområde. Byregjeringens leder Raymond Johansen må ta tak i Plan- og bygningsetatens slappe holdning og kreve at etaten retter seg etter reguleringsplanen fra 2007. Hvem vil tro på at resten av Hovinbyen virkeliggjøres om ikke byregjeringen klarer å fullføre Ensjø? Vi krever at Raymond Johansen nå legger sin politiske tyngde i fullføringen av boligbyen Ensjø og nedlegging av bilbyen Ensjø. Raymond Johansens byregjering må vise at den fører en annen politikk enn det forrige byrådet på Ensjø.

Bakgrunn: Beboere føler seg lurt

Mer fra: Debatt