Fagligpolitisk leder Berit Therese Larsen i FFO har sett seg lei av at personer med nedsatt funksjonsevne er underrepresentert i politikken. Nå ber hun om at saken løftes på selveste 17. mai, slik at situasjonen kan bedres ved neste kommune- og fylkestingsvalg.

Vil ta opp utfordringer for funksjonshemmede på 17. mai

FFO utfordrer storbyene til å fremme økt demokratideltakelse for funksjonshemmede på nasjonaldagen.

– Vi ser at funksjonshemmede diskrimineres i demokratiet – blant annet i form av kraftig underrepresentasjon i politiske organer både lokalt og nasjonalt, og utfordringer ved å få avlagt stemme ved valg. På begge disse arenaene er det mangel på tilrettelegging, sier fagpolitisk leder Berit Therese Larsen i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).

I forbindelse med nasjonaldagen lanserer FFO kampanjen «Et demokrati for funksjonshemmede, eller et funksjonshemmet demokrati?», som setter søkelys på alt som begrenser funksjonshemmedes mulighet til å delta i politikken og samfunnsdebatten.

– 17. mai er en dag der vi feirer grunnloven og demokratiet vårt, og løfter frem at alle er likeverdige og inkluderte. Det mener vi er en god anledning til å vise at det fremdeles finnes grupper i samfunnet som opplever hindringer med tanke på deltakelse, sier Larsen.

Én av sju

FFO har nå sendt ut brev til 17. mai-komiteene i seks av Norges største byer – Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Fredrikstad – der de ber om at tematikken tas inn i årets 17. mai-program.

– Så langt har vi ikke fått så mange tilbakemeldinger. Vi mener det sender et sterkt signal dersom disse storbyene løfter denne problemstillingen på nasjonaldagen, sier Larsen.

Det er anslått at rundt 15 prosent av Norges befolkning har en form for funksjonshemning, men FFO påpeker at dette ikke gjenspeiles i de folkevalgte organene våre.

– Noe av bakgrunnen for kampanjen er et ønske om å utfordre politikerne til å skape mer rom for funksjonshemmede. De vi representerer har mange nyttige innspill til hvordan byer og kommuner kan legge bedre til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Da er de også nødt til å få en plass der beslutningene tas, sier Larsen.

Fredrikstad følger opp

Bystyrets Camilla Eidsvold (SV), leder for 17. mai-komiteen i Fredrikstad, fikk en vekker da hun leste brevet fra FFO.

– Det er viktig at de gjør oss mer bevisste på utfordringen. De folkevalgte speiler ikke samfunnet. Selv om politiske partier ikke kan tvangsinnmelde og pålegge funskjonshemmede eller andre grupper å ta på seg verv, kan vi legge bedre til rette for økt mangfold.

Hun forteller at også selve 17. mai-arrangementet i byen skal være best mulig tilrettelagt for alle innbyggere, og at nettopp innspillene fra FFO blir ett av momentene i hennes egen tale for dagen.

– Jeg skal blant annet snakke om presset ungdom opplever for å være perfekte, og der vil jeg trekke inn de som sliter med både funksjonshemninger og psykiske problemer. Jeg tror de fleste av oss kjenner personer med ulike former for funksjonsnedsettelser, men vi trenger påminnelser om begrensningene det medfører, sier Eidsvold.