Sport

«Dette gjør ham til en god rol­le­mo­dell»

KOMMENTAR: Sportsleder Espen Astor Iversen tar for seg forvandlingen Zymer Bytyqi har vært gjennom.

Følg RA Sporten på Facebook!

For­vand­lin­gen til Zy­mer Bytyqi (24) bør være til in­spi­ra­sjon og lær­dom for man­ge – også uten­for fot­bal­len.

Det­te er så til de gra­der en for­tel­ling om å ikke stå i vei­en for seg selv. En på­min­nel­se om hvor vik­tig det men­ta­le fak­tisk er i en tøff kon­kur­ran­se­hver­dag.

LES OGSÅ: Derfor vil ikke Bytyqi snakke om framtiden

Det er nes­ten så en må gni seg litt i øy­ne­ne når en ser hvor­dan Zy­mer Bytyqi, nå en­de­lig på re­gel­mes­sig ba­sis, her­jer med noen av lan­dets beste bac­ker.

Se hvor­dan han glir med bal­len, fin­ter, sco­rer og leg­ger inn. Se hvor­dan han job­ber for laget. Sjekk hvor for­and­ret kropps­språket og hold­nin­gen er og den enor­me gle­den!

LES OGSÅ: Zymer Bytyqi var 12 år sist Viking var i Europa

Selv­til­li­ten er nær­mest dei­lig ar­ro­gant. Han har slup­pet seg full­sten­dig løs. Red­se­len for å fei­le vir­ker helt bor­te.

I sports­psy­ko­lo­gi­ens ver­den snak­kes det ofte om å gi opp kon­troll for å få kon­troll.

Det fram­står som om det er nett­opp den­ne ko­den Bytyqi en­de­lig har knekt.

Kon­tras­te­ne til han som dep­pet i mot­gang, bare for noen må­ne­der si­den, er enorm.

End­rin­gen hand­ler over­ho­det ikke om fot­ball­fer­dig­he­ter. De har bar­ne­stjer­nen Zy­mer Bytyqi hatt hele ti­den.

Alle som har fulgt kar­rie­ren hans si­den han de­bu­ter­te i Ulf, som det som da var den yng­ste noen­sin­ne på øver­ste nivå i Norge som 15-år­ing, har vært klar over hva han er i stand til.

Han er et ta­lent helt uten­om det van­li­ge.

LES OGSÅ: Dette var terningkastene på Viking-spillerne etter halvspilt serie

Man­ge gan­ger før har vi trodd at «nå kom­mer en­de­lig Bytyqi». Så har han igjen sluk­net.

Nå er det all grunn til å tro at end­rin­gen er per­ma­nent. Det er gode og dår­li­ge ny­he­ter for Viking på sam­me tid.

Gode for­di han fram­står som en ka­non­spil­ler. Mål­po­en­ge­ne hag­ler. Dår­li­ge for­di han fort spil­ler seg rett ut av klub­ben.

Bytyqi var len­ge dypt frust­rert og lei av si­tua­sjo­nen. I ste­det for å fort­set­te i sam­me tral­ten opp­søk­te han hjelp. Å om­fav­ne men­tal tre­ning er sann­syn­lig­vis det smar­tes­te han har gjort noen­sin­ne.

En­de­lig har han klart å fin­te ut den klart van­ske­lig­ste mot­stan­de­ren han had­de – nem­lig seg selv.

At Bytyqi snak­ker åpent om at han ak­tivt har opp­søkt hjelp med det men­ta­le er også vik­tig. Det gjør ham til en god rol­le­mo­dell.

LES OGSÅ: Bytyqis vendepunkt

Eks­tra for­fris­ken­de er det at en ung mann med inn­vand­rer­bak­grunn – fra den fort­satt gan­ske ma­cho­pre­ge­de bal­kans­ke manns­kul­tu­ren – gjør det. Det had­de vært langt let­te­re å hol­de fast i gam­le møns­ter. Her er det mo­di­ge val­get tatt.

Zy­mer Bytyqi er et men­nes­ke som be­hø­ver til­lit. Det har han fått av Bjar­ne Berntsen den siste ti­den. Da blomst­rer han.

Sam­ti­dig har han på langt nær fått gren­se­løst med til­lit av sam­me mann før. Også Berntsen vir­ker å ha hatt sine tvil.

LES OGSÅ: Slik var Viking-AaFK

At Viking ven­tet len­ge med nytt til­bud et­ter opp­ryk­ket i 2018 for­tel­ler sitt. At Berntsen drøy­de helt til i som­mer med å si at de ville ha ham vi­de­re nå kan også straffe seg. Men slik er fot­bal­len. En kan godt skjøn­ne Vi­kings-tre­ner også.

Det vil være me­get over­ras­ken­de om ikke Bytyqi har fle­re kon­kre­te kon­trakts­for­slag lig­gen­de på bor­det når han skal ta stil­ling til fram­ti­den om noen små må­ne­der.

At han ikke vil brenne ener­gi på å ten­ke på av­gjø­rel­sen nå, men ret­te blik­ket mot å pres­te­re i nuet, vi­ser at han en­de­lig har skjønt det.

Ku­dos, Zy­mer!

Espen Iversen

Sportsleder i Dagsavisen Rogalands Avis