Roganytt

Kvinne mistet førerkortet og må i fengsel for å ha kjørt for fort med sportsbil

Ville forbi og tråkket ganske så hardt på gasspedalen.

Kvinnen i 20-årene kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Sandnes tinghus.

27. august i fjor, omkring klokken 13.31, målte politiet farten hennes mens hun kjørte en sportsbil på Klepp. På en strekning på 1100 meter ble farten hennes målt til 115,56 kilometer i timen. Fartsgrensen på stedet er 60 kilometer i timen.

4. mai i år kjørte hun også bil uten å ha gyldig førerkort.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at grensen mellom samfunnsstraff og ubetinget fengsel er på 115 kilometer i timen i 60-sone.

«Retten mener at det i dette tilfellet foreligger skjerpende omstendigheter som blant annet at fartsovertredelsen er høy (nesten det dobbelte av tillatte hastighet). Høy fart medfører alene fare for alvorlige personskader og materielle ødeleggelser. En slik kjøring utgjør dermed ikke kun et betydelig farepotensial for siktede selv, men er også for andre trafikanter og ikke minst passasjerer. Overtredelsen fant videre sted på et tidspunkt og på en strekning hvor det erfaringsmessig er noe trafikk, noe som også tillegges skjerpende vekt», heter det blant annet i dommen

Hensynet til trafikksikkerheten veier dermed tungt, konkluderes det vider med, og både allmennpreventive og individualpreventive hensyn gjør seg gjeldende i denne sak.

«På den andre siden ligger siktedes hastighet like over grensedragningen mellom samfunnsstraff og ubetinget fengsel. Retten er videre ikke forelagt noen opplysninger som tilsier at føreforholdene var dårlige denne dagen. Kjøringen fant sted midt på dagen i en sommermåned og retten antar derfor at føreforholdene var akseptable. Det er videre ikke opplyst at det oppsto spesielt trafikkfarlige situasjoner som følge av kjøringen, ut over siktedes høye hastighet. Disse momentene tilsier at siktedes kjøring i seg selv ikke utgjorde en akutt fare», heter det i dommen.

Kvinne forklarte i retten at fartsovertredelsen skjedde i forbindelse med en forbikjøring.

Retten kom til at dette ikke skulle vektlegges i formildende retning da kvinnen har opprettholdt den høye hastigheten over en lengre strekning etter at forbikjøringen var gjennomført, og at fartsovertredelsen uansett er vesentlig høyere enn det som kan anses som nødvendig for å foreta en aktsom forbikjøring i en 60-sone.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til ubetinget fengsel i 15 dager. Hun mistet også førerretten i 21 måneder, regnet fra den 27. august i fjor, og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.


Nyeste fra Dagsavisen.no: