Roganytt

Ville ta førerkortet fra sjåfør, men fikk det ikke

Etter å ha kjørt i grøften skar trekkvognen over veien og havnet i autovernet.

Det var påtalemyndigheten som begjærte midlertidig tilbakekall av førerretten til en mann i 20-årene.

Ifølge kjennelsen fra Sør-Rogaland tingrett skal mannen 15. oktober 2021, klokken 15.42, i Bjerkreim kjørt trekkvogn uten å være tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom, idet han var uoppmerksom og/eller feilfordelte oppmerksomheten under kjøring og/eller holdt for høy fart etter forholdene og fartsgrensen på stedet, slik at han mistet kontroll over bilen.

Som en følge av dette skal han kjørt ut av veibanen og i grøften på høyre side av veien et stykke, før han kom borti noen fjellnabber på høyre side av veien. Bilen skar deretter over veibanen og havnet i autovernet på motsatt side av veien. Det skal ha oppstått store materielle skader på bilen, dieselsøl i veibanen, og skader på sjåføren.

«I sin forklaring i retten erkjente siktede ikke straffskyld. Siktede har forklart at han ikke vet hvorfor ulykken skjedde. Han mener å ha holdt en hastighet mellom 70 og 80 km/t da ulykken skjedde. Siktede har presisert at ulykken skjedde på en strekning hvor fartsgrensen reduseres til 60 km/t, slik at ulykken «startet» i 80-sonen, men motorvognen stanset i 60-sonen», heter det i kjennelsen.

Retten kom til at det var skjellig grunn til mistanke om at sjåføren har forholdt seg som beskrevet i siktelsen.

«Selv om det er skjellig grunn til å mistenke siktede for uaktsomhet i forbindelse med ulykken den 15.10.2021, gir ikke de opplysningene som foreligger om siktedes kjøring der og da inntrykk av at han har opptrådt på noen spesielt hensynsløs eller spesielt farlig måte. Blant annet er det ingen holdepunkter for at han kjørte fort. Det foreligger heller ikke andre opplysninger i saken som gir grunnlag for å anta at siktede, mer generelt, representerer en fare i trafikken. Siktede er yrkessjåfør, og har oppgitt at han kjører 10.000 km i måneden. Han har etter det opplyste fått ett forelegg for fartsoverskridelse tidligere, men har utover dette ingen andre overtredelser i trafikken. Det forhold at siktede har vært involvert i en alvorlig trafikkulykke, og at det er skjellig grunn til å mistenke ham for å ha forårsaket ulykken ved uaktsomhet, gir dermed – etter rettens syn – ikke tilstrekkelig grunnlag for å si at det av trafikksikkerhetsmessige grunner er nødvendig å nekte ham å kjøre bil inntil saken er avgjort», heter det i dommen.

I tillegg ble det også lagt vekt på personlige forhold.

Dermed kom retten til at fortsatt midlertidig førerkortbeslag vil være et uforholdsmessig inngrep overfor siktede og på bakgrunn av dette ble ikke påtalemyndighetens begjæring tatt til følge.
Nyeste fra Dagsavisen.no: