Nyheter

Tilbyr nye studietilbud på VGS til høsten

Nå opprettes blant annet et helt nytt 3-årig løp.

Allerede fra høsten 2023 er det duket for to helt nye studietilbud for videregående skole (VGS)-elever i fylket:

  • Det opprettes «dronefag» på Vg2 på Sola videregående skole.
  • Det opprettes et helt nytt 3-årig løp kalt «automasjon og robotikk med studiekompetanse» på Godalen videregående skole.

Opprettelsen av tilbudene ble vedtatt på fylkestinget onsdag.

– Både dronefag og automasjon og robotikk er fag som etterspørres både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Jeg er veldig glad for at vi nå kan legge til rette for nye linjer på videregående skole som møter både kravene til ny kompetanse i arbeidsmarkedet, og elevene sine ønsker om framtidsrettede og oppdaterte studietilbud, sier fylkesordfører Marianne Chesak, til RA.

Hun forteller at opprettelsen av disse linjene kommer som et resultat av et tett og godt samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv.

Flere jenter er interessert

– Hvilke fordeler vil disse nye tilbudene ha?

– Automasjon og robotikk med studiekompetanse er et yrkesfaglig utdanningsløp som har mye til felles med dobbelkompetanseløpene: Det kvalifiserer elevene for høyskole og universitet, samtidig som det kvalifiserer for opptak til Vg3 automatisering eller læretid innen automatiseringsfaget etter tre år i skole, forklarer Chesak.

Hun forteller at erfaringene fra Kuben VGS i Oslo, som foreløpig er den eneste skolen som tilbyr automasjon og robotikk i Norge, viser at automasjon og robotikk med studiekompetanse er et veldig populært tilbud som også tiltrekker seg mange jenter.

– Det er svært positivt, spesielt fordi elektro og datateknologi er det utdanningsprogrammet med lavest andel jenter per i dag. Erfaringene fra Kuben VGS tilsier også at bare noen få av elevene på denne linjen velger å begynne i lære etter at de er ferdige med det treårige løpet. Det kan dermed tyde på at dette er et godt tilbud for ungdom som ønsker å fortsette med en høyere teknisk utdanning, eventuelt ingeniørstudier, etter videregående skole. Det er også en stor fordel at Godalen VGS har både utstyr og kompetanse til å kunne starte tilbudet allerede kommende skoleår.

Når det gjelder dronefag påpeker fylkesordføreren at dette har vært etterspurt av bransjen lenge.

– I juni 2021 behandlet vi dette i fylkestinget for første gang. Det er mye som tyder på at vi bare har sett starten på droneeventyret, et eventyr som mange bedrifter i Rogaland er en del av. Vi har allerede fagmiljøene, arbeidsplassene og bedriftene i fylket vårt, og stadig flere bransjer tar i bruk droner som en del av sin verktøykasse. Da er det viktig at vi henger med i svingene også med tanke på opplæringen.

Fornybarlinje og lappen

På fylkestinget ble det også vedtatt at opplæringsutvalget skal utrede muligheten for å opprette en fornybarlinje på VGS i Rogaland, og vurdere muligheten for å tilby teorikurs for bilsertifikat som et valgfag i skolen.

– Det er de neste årene meldt om et behov for hele 8500 nye teknikere innen blant annet havvindnæringen i Norge. I Rogaland har vi allerede opprettet tilbudet Vg3 energioperatør i skole på Dalane videregående skole med vekt på vindenergi. Nå ønsker vi å se på muligheten for å opprette en fornybarlinje på videregående skole i Rogaland, hvor vi også tar høyde for at Rogaland fylkeskommune på sikt kan arbeide for at fylket får en landslinje innen fornybar energi. Med alt som skjer i fylket vårt når det gjelder grønn omstilling er det helt naturlig at vi er i førersetet også når det gjelder opplæring på disse feltene, sier fylkesordføreren.

Hun påpeker at elever i videregående skole lenge har hatt utfordringer med å kombinere undervisningen på skolen med kjøreopplæring.

– Mange har også et stort skolefravær på grunn av kjøretimer og teorikurs. Rogaland fylkeskommune fikk i sommer avslag fra Utdanningsdirektoratet på søknaden om en toårig forsøksordning der all kjøreopplæring blir unntatt fraværsgrensen som ble sendt i januar. Derfor ønsker vi nå at fylkesdirektøren i stedet skal vurdere muligheten for å tilby teorikurs for bilsertifikat som et valgfag i skolen, sier Chesak.

Må tenke nytt

– Opplæringsavdelingen i fylket jobber kontinuerlig med dimensjonering og tilpassing av tilbudsstrukturen på videregående skole i samarbeid med oss folkevalgte, næringslivet, partene i arbeidslivet og skolene. Arbeidslivet og etterspørselen etter kompetanse er i en voldsom endring, og fylkeskommunen må hele tiden tenke nytt og vurdere opplæringstilbudet vi gir i våre videregående skoler, sier hun.

Fylkesdirektøren legger hver høst fram en sak om tilbudsstrukturen på videregående skole i Rogaland for kommende skoleår, og her tar man høyde for både etterspørsel, antall elever, søknadstall og nye behov i arbeidsmarkedet.

– Det er viktig at vi forsøker å legge nye linjer til skoler hvor det allerede finnes fagmiljøer i området og hvor den aktuelle industrien er i vekst. Dessuten er det helt avgjørende at næringslivet stiller opp med læreplasser. Dersom de etterspør ny kompetanse må de også bidra i utviklingen av fagene og ivaretakelsen av elevene, forklarer Chesak.

---

Fakta om nye VGS-tilbud

  • Godalen VGS ønsker å konvertere én klasse Vg1 elektro og datateknologi til et nytt 3-årig tilbud med automasjon og robotikk med studiekompetanse. Dette er et løp som gir spesiell studiekompetanse etter 3 år (realfagsfordypning), samtidig som elevene får både teoretisk og praktisk kunnskap om elektro, automatisering og robotikk.
  • Flere av droneaktørene i regionen har samlet seg med en målsetting om at Rogaland burde få Norges beste og mest næringstilpassede dronefagutdanning allerede fra skoleåret 2023/24. En arbeidsgruppe har utarbeidet en rapport om dronefagutdanning i Rogaland, og har konkludert med at det er best å legge dronetilbudet til Sola VGS.

---

Fylkesordfører i Rogaland, Marianne Chesak


Nyeste fra Dagsavisen.no: