Nyheter

– Kostnadene vokser mer enn inntektene

Fredag la kommunedirektør i Stavanger kommune, Per Kristian Vareide, fram handlings- og økonomiplan 2021-2024 (HØP).

Fredag la kommunedirektør i Stavanger kommune, Per Kristian Vareide, fram handlings- og økonomiplan 2021-2024 (HØP).

Fredag la kommunedirektør i Stavanger kommune, Per Kristian Vareide, fram handlings- og økonomiplan 2021-2024 (HØP).

I en kortversjon av HØP står det at Stavanger, i likehet med andre kommuner, opplever høyere arbeidsledighet, usikkerhet i nærings- og kulturlivet, samt endrede reisevaner blant innbyggerne. Stavanger kommune har iverksatt titak og løst oppgaver på nye måter for å håndtere pandemien, slik at de negative konsekvensene har blitt redusert. Det står videre at kommunen må i kommende periode ta nye grep.

– Vi må planlegge for en framtid. Vi er lovpålagt å lage en HØP som ser fire år fram i tid, sier Vareide.

Det ser ut som at vi har stadig flere brukere som har behov for rressurkrevende tjenester. Staten har sagt at dette er lovpålagt, men det blir for dyrt for dem, og vi blir nødt til å ta regningen, sier han.

LES OGSÅ: Dette blir dyrere i Stavanger i 2021

Kvalitet i skolen

Kommunen har nettopp behandlet en kvalitetsplan for skolen og andelen barn som trenger spesialundervisning er økende.

– Barnevernet er også et eksempel der kostnadene går kraftig opp. Alle disse eksemplene viser at kostnadene vokser mer enn inntektene, sier Vareide under presentasjonen.

– Det er helt åpenbart at vi går i en framtid hvor vi møter store utfordringer, og vi skjønner at vi må gjøre noe, legger han til.

Vareide forteller at kommunen ikke har vært gode nok på å møte alle innbyggernes behov.´

– Mennesker med funksjonsnedsettelse med et behov for tilrettelagt bolig er et slikt eksempel. Dette har vi ikke vært gode nok på, og vi må gjøre noe med dette hvis vi skal møte innbyggernes behov.

LES OGSÅ: Korona-budsjettet

– Vi må gjøre noen ting

Ståstedet i Stavanger kommune kan ifølge kommunedirektøren minne om maleriet "Skrik".

– Man kan få angst av mindre, sier han lattermildt.

Utfordringene til Stavanger kommune er blant annet et redusert skattenivå de siste årene, og en forventning om statlig innstramming på sikt.

– Situasjonen tilsier at vi må gjøre noen ting. Vi må omprioritere, og det betyr at vi skal bruke mer penger på noe ved  bruke mindre penger på annet, sier Vareide.

– Vi kan selvfølgelig tenke nytt, og vi kan si nei til alle de som banker på døren vår og ber om penger. Jeg mener fortsatt at det er minst like viktig som før å konsenterere seg om effektivisering. Det tror jeg vi kan bli bedre på, legger han til.

Kommunedirektøren forteller at det meste i kommunen er lovpålagt, bortsett fra hjertesakene.

– Det er i disse sakene lokalpolitikken får utspill. Jeg tror vi må erkjenne at vi er i en situasjonen der vi må prioriterer innenfor det lovpålagte og hjertesakene, sier han.

LES OGSÅ: Nå gir han signalene om Stavanger-budsjettet

Kommunedirektøren har arbeidet for å lage et bærekraftig budsjett. Måltallet om netto driftsresultat på to prosent er lagt til grunn, og det skaper et handlingsrom for kommunen – akkurat som i en privatøkonomi.

– Jeg er for eksempel sjeleglad for at vi hadde penger på bok da korona kom. Jeg velger å stole fullt og helt på Nikolai Astrup om at koronakostnader forventes kompensert, sier Vareide.

Kommunedirektøren har budsjettert med 80 millioner kroner i korona-utgifter, men håper at kommunen vil få disse igjen av staten.

Ber kommunestyre vurdere investeringer

Med et noe strammere budsjett i denne perioden ber kommunedirektøren kommunestyret om å ta en ny runde og ny vurdering av hva som er lurt å invester i.

– Flere investeringsprosjekter ligger allerede inne i HØP, men jeg ber dere vurdere investeringen ved Tastaveden skole på nytt. Dette må dere bestemme innen 14. desember, sier han.

Million-kutt

Hvis man ser bort fra korona, så vil kutt i tjenesteområdene i kommunen være på rundt 54 millioner kroner.

Blant annet kuttes oppvekst og utdanning med 17 millioner kroner, hvor tolv av 17 millioner kroner skal brukes på kutt i barnehageplasser, mens helse og velferd får kutt på 24 millioner kroner.

– Jeg velger å ikke kutte i de nyeste investeringen. Derfor viderefører vi gratis SFO for førsteklassingene, sier Vareide.

Videre i kommunedirektørens forslag til HØP styrkes satsingen på næringsutviklingen.

– Jeg har troen på at folk velger å bo der det er næringsliv, sier han.

Nyskaping i HØP

For første gang har kommunedirektøren lagt inn et klimabudsjett i HØP.

– En nyskaping, sier Vareide.

Som et ledd i å sikre måloppnåelsen innføres dette klimabudsjettet som et viktig styringsverktøy. I kortversjonen i HØP står det at Stavanger kommune må ta sin del av den nasjonale forpliktelsene når det gjelder reduksjon i klimagassutslipp og bidra til et lavutslippssamfunn. Stavanger kommune skal redusere utslippene med 80 prosent innen 2030, i forhold til 2015.

Saken oppdateres!