Dette blir dyrere i Stavanger i 2021

Kommunedirektør Per Kristian Vareide vil øke renovasjonsgebyret med 17 prosent i 2021. Kulturskolen og SFO blir etter forslaget også dyrere. Her er endringene for 2021. Eiendomsskatt foreslås harmonisert med 3 promille for alle eiendommer i kommunen med en overgangsperiode på 2 år.

Vareide vil øke eiendomsskatten i tråd med lønns- og prisstigningen.

Han legger til grunn at regjeringens endringer til 70 millioner kroner mer i kommunekassen.

- I tillegg har jeg foreslått å prisjustere eiendomsskatten, sa Vareide i sin budsjettpresentasjon fredag formiddag. 

 

Kommunedirektøren foreslår følgende endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger i 2021:

* Vanngebyr foreslås økt med 2 % mens avløpsgebyrene foreslås uendret i 2021. For slamtømming foreslås en endring i gebyrstruktur hvor gebyret varierer med tømmefrekvens (årlig, hvert 2. år og hvert 4.år.)

Hopp i renovasjonsgebyr

* Satser for renovasjonsgebyr foreslås økt med 17,0 %. For gjenvinningsstasjonene på Finnøy og Rennesøy foreslås det å innføre samme prisstruktur som ved Forus gjenvinningsstasjon fra 2021.

* Leie av idrettshaller foreslås økt fra kr 600 til kr 650.

* Feieavgiften foreslås økt fra kr 300 per pipeløp til kr 330 per pipeløp i 2021.

* Maksimalsatsen for barns opphold i barnehage blir fastsatt i Stortingets budsjettvedtak i desember. Egenbetalingssats for barns opphold i barnehager i 2021 for en 100 % plass er prisjustert til kr 3 230 per måned i tråd med forslag til statsbudsjett 2021.

Dyrere SFO

* Betalingssats for skolefritidsordningen foreslås økt med 2,7 % fra høsten 2021. Dette gir en økning på kr 84 per måned til kr 3 188 for 100 % plass og kr 58 per måned til kr 2 194 for 60 % plass fra 1. august 2021.

* Elevkontingent for Stavanger Kulturskole foreslås økt med i gjennomsnitt 4 % per semester med virkning fra 1. januar 2021.

* Maksimal egenandel for langtidsopphold sykehjem foreslås økt med 2,7 % til kr 72 218 per måned.

* Maksimal egenandel for aldershjem foreslås økt med 2,7 % til kr 45 938 per måned.

* Betaling for korttidsopphold på institusjon er justert fra kr 170 per døgn til kr 175 per døgn i tråd med forslag til statsbudsjett 2021.

* Egenandel ved Lagård dag- og nattlosji foreslås økt med 2,7% til kr 316 per døgn.

* Sats for opphold ved dagsenter er justert til kr 95 i tråd med forslag til statsbudsjett for 2021.

* Betaling for måltider ved dagsenter foreslås økt med 2,7 % sammenlignet med 2020. Samlet pris for opphold inkl. måltider blir kr 150 for dagsenterbrukere med nettoinntekt under 2G og kr 192 for dagsenterbrukere med nettoinntekt over 2G.

* Timepris for praktisk bistand i hjemmet foreslås økt med 2,7 % til kr 492.

Dyrere trygghetsalarm

* Abonnementsavgift for trygghetsalarm foreslås økt med kr 40 for alle trinn over 2G fra 1.1.2021. Det foreslås også å innføre et etableringsgebyr på kr 400 per trygghetsalarm fra samme dato.

* Kommunedirektøren foreslår å øke satsene på vaksinasjonsgebyr ved utenlandsreise.

* Innføring av egenandel for fysioterapi til innbyggere over 16 år fra midten av 2021. Satsene reguleres av forskrift og justeres årlig 1. juli.

* Egenandel døgnpris K46 foreslås økt med 2,7 % til kr 324.

* Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven foreslås økt i snitt med 2,3 %.

* Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, samt søknader om deling foreslås økt i snitt med 2,5 %.

* Gebyrregulativ for behandling av private reguleringsplaner foreslås økt med 2,3 %.

3 promille for alle eiendommer

* Eiendomsskatt foreslås harmonisert med 3 promille for alle eiendommer i kommunen med en overgangsperiode på 2 år og med bakgrunn i nye kommunale takster gjeldende fra 2021. Bunnfradrag foreslås på inntil kr 400 000 for hver godkjent boenhet.

* Kommunedirektøren foreslår å innføre gebyr for behandling av refusjonssak med et minstegebyr

på kr 71 700 fra og med 2021.

Vann og avløp: 

I selvkostbudsjettet for vann og avløp 2021 er det lagt til grunn at gebyrene for vann økes med 2 %.

For avløpsgebyrene er det ikke lagt opp til økning, altså 0 %. Dekningsgraden i kommunedirektørens forslag for 2021 er for vannverket 101,4 % og for avløpsverket er den 101,9%.

For hele fireårsperioden er det lagt opp til en gjennomsnittlig dekningsgrad på 97,4 % og 99,9 % for hhv vann og avløp. For slamtømming er det lagt opp til en dekningsgrad i 2021 på 95,5 %, 98,9 % for hele fireårsperioden.