En Grønn fornyelse

KRONIKK: Utvalget for miljø og utbygging startet sin periode med å vedta en egen plan for bytrær.

Av: Rune Askeland, leder Utvalg for Miljø og Utbygging Kommunestyrerepresentant Stavanger (MDG)

Olav H. Hauge sa en gang: «Skogen stend, men han skiftar sine tre». Som den store dikteren var inne på, skjer det en fornying i skogen hele veien. Dette kan lett overføres til kommunen vår. Finnøy, Stavanger og Rennesøy. Tre ulike kommuner skal smelte sammen når nyttårsrakettene går inn for landing. Tre fantastiske kommuner på mange måter. 
En kommune står igjen 1. januar 2020. En kommune som skal fornye seg. En kommune som skal møte mange utfordringer, men som skal beholde særpreget og identiteten. Dette er helt sentralt for Miljøpartiet De Grønne. 
Det er ikke mulig å se fremover uten at utfordringer knyttet til klima er sentralt. Vi er nødt til å ta ansvar, både for å redusere klimautslippene, men og for å tilpasse oss en tid med tøffere vær.

Når byen vår «skal skifte sine trer», så snakker vi blant annet om vann og avløp. Kommunedirektøren legger opp til en høy takt når det gjelder utskifting av rør i sitt forslag til budsjett. Vi skal ta vare på mye av byens egenart, men å ta vare på kloakkrør fra mellomkrigstiden, er ikke nødvendig. Disse rørene har sørget for at byens befolkning har kunne gjort sine fornødenheter i flere generasjoner. Fremdeles har vi ca 30000 meter med kloakkrør fra denne tiden.  
Det ble mye rør nå, men vi trenger rør, ikke bare for å frakte vekk kloakk, men og for vannforsyning og for å ta vekk overflatevann, noe som er viktig i et klimatilpasningsperspektiv. 

I følge Cicero, er Stavanger helt i Norgestoppen når det gjelder klimatilpasning. Vi ruster oss for mer vær. Dette er en jobb som er pågående. Det skjer mye bra i kommunen, som den vanlige kvinnen i gata kanskje ikke legger merke til. 
Overvann er overflateavrenning som følge av nedbør og smeltevann. Klimaendringene vil føre til hyppigere og kraftigere nedbør og dermed fare for økt avrenning. Overvann i store mengder kan skape større og mindre oversvømmelser. En god del av utfordringene knyttet til dette har med nedbygging av jord, og asfaltering der en kunne hatt grøntområder med en naturlig drenering av vann. 

Men, noe fornying skal en kunne se. Miljøpartiet har som mål at vi skal bo i en by med mindre klimautslipp, men med mer trivsel. Det skal bli mindre biltrafikk i sentrum av Stavanger, men mer attraktive byrom. Vi er opptatt av at byen skal brukes og at den er attraktiv for folk i alle aldre.

Derfor skal det bygges lekeplasser, plantes trær og flere gater skal bli bilfrie. 
Utvalget for miljø og utbygging startet sin periode med å vedta en egen forvaltningsplan plan for bytrær.  Utvalget samlet, mener at vi ikke bare skal forvalte trærne vi allerede har, men øke de i antall. I samarbeid med samtlige parti om de fleste punkt, fikk vi vedtatt blant annet: Antall bytrær skal økes sammenliknet med dagens nivå.
Trær som bidrar til å øke det biologiske mangfoldet, samt frukttrær, skal prioriteres ved nyplanting. 

Stormfelte trær bør erstattes, der det er mulig og der de gir god ly for storm. Der det er forsvarlig bør de stormfelte trærne ligge igjen på bakken. De er viktige som habitat for insekter, sopp, moser og lav, og i tillegg kan de brukes av barn til å klatre og leke i. 

Stavanger kommune skal ta initiativ til å etablere «trekirkegårder», hvor stammer kan fraktes ut og oppbevares, for å fungere som habitat for viktige arter.

Satsingen på bytrær skal sees på som del av levekårsarbeidet i kommunen. Det kan arrangeres årlige plantedugnader, som skal gi Stavanger enda flere trær, økt biologisk mangfold og økt naturlig opptak av CO2. 
Pedagogiske opplegg, som tillater skoler og barnehager i nærområdet å delta i prosjekter, vil også være bra. 
Samarbeid med forskningsmiljø for å få en mest mulig effektiv utplanting av trær.

Det gjøres en beregning av hvor mye CO2 de registrerte trærne binder og tar opp årlig, og hvor mye dette reduseres og økes etterhvert som trær felles og plantes. Utregningen følger klimabudsjett og -regnskap som informasjon. 
Skogplanting som naturlig karbonfangst tas inn i Klima- og miljøplanen som et verktøy mot klimagassutslipp.
Klima og miljøplanen bli svært viktig i vårt arbeid i denne kommunestyreperioden. Den er ambisiøs. Fordi det er nødvendig. Samtidig kan vi, som vedtakene i planen for bytrær, finne mange gode tiltak som gjør byen og kommunen mer attraktiv for flere.  

Byens nye flertall ønsker å flytte cruiseskipene ut av Vågen, og innføre et tak som reduserer antall årlige anløp. Vi vil ha en nullvisjon for nedbygging av matjord. Vi vil arbeide for at Hjem-Jobb-Hjem-ordningen skal gjelde i hele kommunen, og være en pådriver for at «Hent meg»-ordningen etableres i ikke bynære strøk. I tillegg skal vi bygge flere sammenhengende sykkelveier i hele kommunen vår. 

Med andre ord mindre CO2-utslipp, mindre svevestøv og du kan i større grad oppleve en renere og finere kommune fra sykkelen. 

Skogen stend. Stavanger stend. Mye kommer til å endre seg i tiden fremover, men det unike ved kommunen vår skal bestå. Miljøpartiet De Grønne er glad for å være en del av det politiske flertallet som nå skal prioritere en politikk for klimaet og innbyggerne i Norges beste kommune.