Nyheter

Behandlingstilbud for spiseforstyrrelser i fare: – Blir helt rasert

Spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser i Oslo er blant flere som rammes når sykehuset foreslår å kutte mer enn 200 millioner i psykiatrien. Fagmiljøet er rystet.

– Det er forferdelig. Jeg har nettopp gått av med pensjon etter 42 år, og nå står spesialpoliklinikken for spiseforstyrrelser som jeg har bygget opp i fare for å bli oppløst. Jeg vet ikke hva ledelsen tenker at de vil spare på å ødelegge solide fagmiljø. I min erfaring vil det tvert imot koste mer, sier Åse Minde.

Minde opprettet spesialpoliklinikken for spiseforstyrrelser i 2000. Den er en del av Oslo universitetssykehus. De har i dag 80 aktive pasienter – både menn og kvinner i alderen 16–40 år. 2. november i år meldte NRK at Oslo universitetssykehus i budsjettet for neste år planlegger å kutte 245 millioner kroner i psykiatrien. Planen kommer fram i en dokument NRK har fått innsyn i.

Det rammer flere deler av psykiatrien, og spesialpoliklinikken for spiseforstyrrelser og spesialpoliklinikken for personlighetsforstyrrelser kan bli fordelt på Nydalen DPS (Distriktspsykiatrisk senter) og Søndre Oslo DPS – eller en av dem. Denne oppsplittelsen mener OUS kan spare dem for 6 millioner kroner.

Grunnlegge av spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser Åse Minde, overlege Kari Rød og enhetsleder Ingalill Johnsen.

– Skreddersydd

Både grunnlegger og mangeårige leder av spesialpoliklinikken, Åse Minde, og dagens enhetsleder, Ingalill Johnsen, mener det er viktig å understreke at tilbudet de har ikke er det samme som hos DPS.

– Det jeg gjerne vil formidle er at vi har et godt behandlingstilbud til dem som ikke har fått tilstrekkelig hjelp hos DPS. Vi er 10 personer i et tverrfaglig team som jobber sammen rundt pasientene. De vi tar imot har behov for langvarig behandling fordi de har kompliserte sykdomsbilder og ofte flere psykiske lidelser. Behandlingen i DPS har ikke fungert tilstrekkelig for dem. Alle våre pasienter har prøvd annen behandling før, sier Johnsen.

Åse Minde mener tilbudet til de alvorlig syke vil bli helt rasert om forslaget vedtas.

– Gjennom mange år har det blitt lagt stor vekt på å utvikle et solid tverrfaglig fagmiljø. Det vil ikke bli det samme hvis man sprer fagpersonene ut til ulike DPS. Jeg tror faktisk mange vil slutte. Jeg har vært veldig stolt av den poliklinikken. Det har vært stort engasjement og interesse for å skape en behandling som skreddersys for den enkelte pasient, sier hun.

I 2017 mottok hun Kongens Fortjenstmedalje for opprettelsen av og arbeidet med spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser. Ifølge Minde har hun behandlet omtrent 2.000 pasienter siden hun startet. Nylig skrev en av dem et støtteinnlegg i Subjekt etter at kuttet ble kjent. Minde forteller at hun flere ganger har blitt kontaktet av tidligere pasienter som takker for at de ble friske.

– De ansatte har stått på og jobbet utover det som har vært krevd av dem. DPS og BUP gjør en veldig god jobb, men de er generalister og ikke spesialister innen spiseforstyrrelser. Noen DPS har spesialteam, men ikke alle har mulighet til å bygge opp varige spesialteam som vil fungere over tid, sier hun.

– Det må bli slutt på at politikere kutter med ostehøvel i dyktige fagmiljøer og god behandling. Kanskje det bør spares litt mer på toppnivå. Det er blitt for langt fra toppledelse til de enkelte behandlingsseksjoner og enheter, hvor fagekspertisen er, sier Minde.

– Tragisk

Styret ved Oslo universitetssykehus Helseforetak skriver i en protokoll fra siste styremøte at de står overfor store økonomiske utfordringer i 2023,

Viseadministrerende direktør ved OUS, Morten Reymert, sier til NRK at budsjettramma for 2023 har et innsparingskrav på 3 prosent, men presiserer at budsjettet ikke er fastsatt. Dagsavisen har vært i kontakt med OUS, som ikke ønsker å kommentere denne saken.

For å kutte 245 millioner foreslår de kutt i mange deler av voksenpsykiatrien, i avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, i tillegg til sparetiltak i barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, forsknings- og innovasjonsavdelingen og Nasjonale og regionale funksjoner (NOR). Flere tillitsvalgte og fagfolk har uttrykt sterk bekymring i mediene siden kuttforslagene ble kjent.

Saken fortsetter under videoen

En av dem er Øyvind Rø. Han er forskningsleder ved Regional seksjon spiseforstyrrelser ved Ullevål sykehus, og professor ved Universitetet i Oslo.

– Det er en tragisk situasjon. Kuttene i psykiatrien vil også føre til nedskjæringer i Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP), der jeg jobber, og dessverre i hele Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Når man nå må fordele ressurser til spesialpoliklinikker ut på vanlig DPS, og skjære ned i seksjoner, er det mye som taler for at tilbudet kan bli dårligere, sier han til Dagsavisen.

---

Her er kuttforslagene

I voksenpsykiatrien:

  • Stenge en døgnenhet av totalt seks ved Nydalen DPS og Søndre Oslo DPS. Den økonomiske effekten er beregnet til 20 millioner kroner. 10 av disse millionene skal bli brukt til å etablere døgnplasser for Tvungen psykisk helsevern (TPH) på en av de resterende enhetene. Kuttet er beregnet til å spare dem for 10 millioner.
  • Avvikle områdefunksjon ved tidlig psykosebehandling (TPB) på Gaustad sykehus og overføre 50 prosent av virksomheten til Lovisenberg Diakonale sjukehus (LD). På TPB har de pasienter mellom 17 og 30 år som går gjennom sin første psykose. Resten vil bli overført til Nydalen DPS og Søndre Oslo DPS, eller til en av dem. Tiltaket vil kutte 15 døgnplasser ved TPB, der fem av dem blir overført til LD eller Diakonhjemmet, og fem døgnsenger blir flytta til Nydalen DPS eller Søndre Oslo DPS. Dette regner de med vil spare 26 millioner kroner.
  • Omstilling av gruppeenhetene ved DPS, Personlighetspoliklinikken og spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser. De spesialiserte poliklinikkene som ligger på Gaustad skal bli lagt til Nydalen DPS og Søndre Oslo DPS, eventuelt en av de. Kan spare 6 millioner.
  • Total effekt er beregnet til 42 millioner kroner, og det innebærer å legge ned 15 døgnsenger.

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA):

  • Redusere døgnkapasiteten i Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), som vil redusere tilbudet til pasientene og kan føre til at de får inn sykere pasienter med behov for høyspesialiserte tjenester. Kan spare 20 millioner kroner.
  • Flytta poliklinikkene som tilbyr Legemiddelassistert rushabilitering (LAR) til Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet sjukehus. Det regner de med å spare 1,5 millioner kroner på.
  • Effektiviseringstiltak ved rusakuttmottak og avgifting (RUA), som de tror vil spare inn 5 millioner kroner.

Disse kuttene utgjør 110,5 millioner. I tillegg kommer sparetiltak for Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, forsknings- og innovasjonsavdelingen og Nasjonale og regionale funksjoner (NOR) (Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) er en del av dette).

Kilde: NRK

---

Han mener et så svært kutt vil få betydelige konsekvenser. Ifølge Folkehelseinstituttet økte andelen jenter med spiseforstyrrelser kraftig under pandemien. Instituttet skriver at siden høsten 2020 har klinikere i psykisk helsevern for barn og unge meldt om økt pågang av pasienter med spiseforstyrrelser.

– Det handler om å sikre kompetanse og ressurser, spesielt til barne- og ungdomspsykiatrien så de kan gi dem et godt behandlingstilbud, sier professor Øyvind Rø.

– Jeg synes det er vanskelig å tolke det som at psykisk helsevern blir prioritert. Jeg skjønner at det er en større diskusjon rundt hvordan helsevesenet skal spare inn, og bakgrunnen for kuttene. Man må som helsevesen se hvordan man kan bruke midlene på best mulig måte. Det er en intern diskusjon som pågår fortløpende, og vi prøver hele tiden å se på mer effektive måter å drive behandling på, sier Rø.

Bekymret for økt press

Kari Rød er overlege ved spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser, og har jobbet med spiseforstyrrelser i 20 år. Hun er bekymret for presset på sengepostene i psykiatrien vil bli større, om spesialpoliklinikken blir en del av DPS.

– Vårt behandlingstilbud er intensivt og innebærer flere timer i uken for hver pasient. Tilbudet ligger således på et nivå mellom lokal psykiatrisk poliklinikk og sengepost. Da virker det underlig at vårt ledd i behandlingskjeden fjernes, nettopp fordi vi ved den tette oppfølgingen bidrar til færre innleggelser. Uten oss er jeg redd det blir mange pasienter bankende på døra til de få sengeplassene som er igjen i psykiatrien, sier hun.

Hun er også bekymret for hva som vil skje med alle pasientene som henvises fra Vinderen DPS og Lovisenberg DPS, hvis tilbudet til spesialpoliklinikken skal legges til Nydalen og Søndre Oslo DPS.

– I dag henvises mange av våre pasienter fra Vinderen DPS og Lovisenberg DPS. Hva skal skje med dem? Er ideen å bygge opp spesialiserte behandlingstilbud ved hver lokale poliklinikk i Oslo, fremfor å styrke en allerede eksisterende områdepoliklinikk som vår? Budsjettforslaget kaster barnet ut med badevannet etter min mening, sier hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen