Nyheter

12 års drift står i fare: – Vi er i en krisesituasjon

På denne Oslo-gården kunne demente stelle hester, hogge ved og være med venner. I 2017 ga kommunen oppdraget til en gård i Lillestrøm kommune. Nå står Oslo-gården i fare for å gå konkurs.

– Vi er i en krisesituasjon da brukerne i vår bydel i verste fall har fram til jul igjen på dagtilbudet. På nyåret må de igjen omplasseres til andre tilbud i bydelen som ikke er etter deres ønske, eller kan dekke deres behov for tilpassede aktiviteter på Skjerven gård, sier Tori Bakke på Skjerven gård i Maridalen i Oslo.

Sammen med mannen Jon Ivar Bakke, har hun drevet et dagtilbud med aktiviteter for demente i 12 år. Gården ble i 2014 sertifisert som en Inn på tunet-gård, som er en privat ordning for velferdstjenester til det offentlige.

Bakke forteller at de opp igjennom årene har fått besøk av flere svært fornøyde yngre og eldre med demens. Men for fire år siden tapte gården i Maridalen anbudsrunden til Oslo kommune, og tilbudet til Oslos demente ble lagt til en annen Inn på tunet-gård i Lillestrøm kommune.

Før ble de demente i bydel Nordre Aker hentet av de ansatte på gården, og bilturen varte i omtrent 9 kilometer. Gården de nå får tilbud om å besøke i Lillestrøm kommune ligger litt over 40 kilometer unna.

Ifølge flere av de pårørende blir de demente forvirret og stresset av den lange kjøreturen, og ikke minst av å komme til et nytt sted. Av forandringen i rutinen og hverdagen.

Skjerven gård

Tapte konkurransen

Det er Sykehjemsetaten som har ansvar for tilbudet til demente i Oslo. Da Inn på Tunet-gård skulle velges i 2017, skrev etaten at «av hensyn til brukerne og for å sikre reell konkurranse slik at flere Inn på tunet gårder kan levere tilbud, er minimumskravet hva gjelder faktisk reisetid per bruker satt til maksimum 60 minutter.»

Gården i Lillestrøm vant oppdraget, og fikk levere tjenesten til de demente i Oslo. Dagsavisen har vært i kontakt med Sykehjemsetaten og stilt en rekke spørsmål om de øvrige kriteriene for konkurransen, og hva som var årsaken til at Hauger gård vant. Etaten er for tiden svært opptatt med koronapandemien, og har ikke mulighet til å svare på spørsmål før på nyåret.

Skjerven gård

Skjerven gård driftet tilbudet sammen med Kirkens Bymisjon den gangen, og da de tapte anbudet i 2017 anket Kirkens Bymisjon til Klagenemnda for offentlige anskaffelser. I ankeperioden fikk de fortsette å drifte tilbudet, men 1. mars 2018 ble det klart at de ikke medhold og måtte legge ned driften.

I forkant av nedleggelsen i 2018, sendte flere protestbrev til daværende helsebyråd Tone Tellevik Dahl, og flere skrev bekymrede debattinnlegg.

I Bydel Nordre Aker hadde de flere innbyggere som gjerne ville fortsette å bruke dagtilbudet på Skjerven. Så fikk bydelen tildelt midler av Helsedirektoratet sommeren 2019 som skulle brukes på tilrettelegging av dagaktivitetstilbud i egen bydel. Bydelen foreslo å bruke deler av disse midlene til å betale for dagaktiviteter for tre brukere på Skjerven gård. Det ble avtalen, og 7. oktober 2019 møtte tre brukere opp på Skjerven gård, og gården kunne starte opp på nytt.

Skjerven gård

Byråkratisk rot

Å gi oppdraget til Skjerven gård uten en offentlig konkurranse først, viste seg å være brudd på lov om offentlig anskaffelse, og avtalen med Skjerven gård ble sagt opp året etter, med virkning fra 31.12.2020.

De tre brukerne fikk midlertidig tilbud i bydelen, og plass på Hauger gård i Lillestrøm kommune fra i februar 2021. Ifølge Tori Bakke på Skjerven gård opplevde de tre økt forvirring og uro i denne perioden. Det samme skriver bydelen.

Da startet organisasjonen Grefsen Lions i bydelen en kronerulling og samlet inn penger til å finansiere dagtilbudet til brukerne i løpet av 2021. Nå er de oppsparte midlene snart brukt opp, og etter nyttår har de ikke råd til å betale for oppholdet på gården lenger.

– Nå må de tilbake til et ordinært dagsenter i bydelen der de mistrives. Pårørende og brukere er fortvilet! sier Tori Bakke.

Hun mener det hele er byråkratisk rot.

Skjerven gård

Vanskelig sak

Bydel Nordre Aker har i flere omganger forsøkt å finne en løsning for innbyggerne med demens som ville bli på Skjerven gård, uten hell.

Under møtet i bydelsutvalget 16. desember ble de enige om en ny løsning. Etter å ha forhørt seg med kommuneadvokaten, planlegger bydelen å lyse ut et lokalt offentlig anbud om denne tjenesten, som Skjerven gård kan søke på. Bydelsutvalget bestemte seg for å sette av 100.000 kroner til anskaffelsesprosessen for Inn-på-tunet. Men, det må fortsatt undersøkes juridisk om bydelen kan sette i gang en anskaffelsesprosess, fordi det er usikkert om de kan fravike fra avtalen Sykehjemsetaten allerede har inngått.

– Det er ikke det at Hauger gård gjør en dårlig jobb. De har et flott tilbud, men reiseveien blir for lang fra Nordre Aker. Dessuten hadde brukerne allerede en tilknytning til Skjerven gård. Det at tjenester som dette skal ut på anbud og byttes underveis passer ikke denne pasientgruppen. Det passer dårlig for folk som i økende gard mister hukommelsen sin, sier leder av Nordre Aker helse- og sosialkomité, Berit Riise Kåvik (SV).

Hun skulle ønske at gårdstilbudet ikke ble byttet ut i en anbudsrunde, og mener de som allerede hadde fått et tilbud på Skjerven gård, ikke burde vært en del av anbudet.

Tori Bakke på Skjerven gård er bekymret for framtida de har i møte.

– Vi har bare uforutsigbarhet foran oss. Jeg føler at brukerne våre er satt i en vanskelig situasjon, og nok en gang er de blitt kasteballer i systemet. Vi greier å få strukket midlene vi fikk i donasjoner til å holde ut januar likevel, så brukerne våre slipper å oppleve en trist jul uten planer for januar på nytt. Men, nok en gang henger tilbudet på Skjerven gård i en tynn tråd, sier hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen