Nyheter

Eterfabrikken på Østensjø er reddet fra utbygging

Byrådspartiene MDG, SV og Ap er blitt enige om å ikke tillate boligutbygging på Eterfabrikktomta og Østensjøområdet miljøpark. Men eier av Eterfabrikken, Scandinavian Property Group (SPG) har klagd på vedtaket om å stanse reguleringsprosessen.

For et drøyt år siden skrev Dagsavisen at bystyret gikk imot utbygging.

Da var planene å bygge 112 nye boliger fordelt på til sammen fem bygg, og maks seks etasjer i skråningen fra Eterfabrikken og ned mot Østensjøvannet. De foreslo også et torg for allmennheten, med beplantning og sittegrupper.

Plan og Bygningsetaten gikk inn for dette forslaget. Men bystyret sa til slutt nei.

«Vi har i lang tid arbeidet med en regulering for å realisere et boligprosjekt på tomten til Eterfabrikken. Dessverre må vi nå trekke oss fra dette prosjektet på grunn av offentlige og privatrettslige grunner», fortalte boligutbygger JM på sine hjemmesider for ett år siden.

Scandinavian Property Group (SPG) overtok Eterfabrikken i 2019 med det formål å foreta boligutvikling på tomten basert på de signalene som ble sendt fra byrådet i 2019, da et planforslag med boligblokker på tomta ble avvist av et samlet bystyre.

Byrådet uttrykte den gang at man kunne være åpen for et begrenset boligprosjekt på tomta, men at det eventuelt måtte behandles i en separat sak.
SPG har startet en ny sak for et begrenset prosjekt, men Plan- og bygningsetaten har stanset behandling av forslaget med henvisning til at byrådet ønsker å styrke og utvide Østensjøområdet miljøpark, og at et planarbeid må avvente dette.

Les også: Dette er korona-rådene for turgåere

Avvist av PBE

Siden den gang har det kommet en ny byrådsplattform, og byrådet er blitt enige om å «Utvide og styrke vernet av Østensjøområdet miljøpark». På bakgrunn av dette, har Plan- og bygningsetaten (PBE) nå avvist et nytt planinitiativ.

– Vi er meget overrasket over dette utspillet fra byrådspartiene all den tid tomten er definert som et utviklingsområde i kommuneplanen, Eterfabrikken ikke er nevnt med et ord i byrådsplattformen og de siste offisielle uttalelsene til byrådet, senest i 2019, er et ønske om et moderat boligprosjekt for tomten. Vårt reguleringsforslag er i tråd med alle disse føringene, og ble støttet av Byantikvaren og Bymiljøetaten i høringsrunden i februar, samt en svært positiv respons fra PBE frem til dette vedtaket, sier partner i SP; Christer Kirkestuen Holler til Dagsavisen.

– Byrådspartiene skaper ikke forutsigbarhet i byutviklingspolitikken med dette utspillet og det blir ikke lett å utvikle byen dersom signalene kun er gjeldende i ett år om gangen og en reguleringsprosess tar to til fire år i Oslo. Alternativet til bolig på denne tomten er dessverre ikke næring, men forfall og tap av kulturminner og viktig industrihistorie. Noe som vil være et stort tap for nærområdet og bydelen. På grunn av verneverdiene er det ikke lønnsomt å utvikle tomten for næring, sier han videre.

PGS eier selve fabrikktomten, med tilgrensende boliger. Dette inkluderer noe tilgrensende grøntområder, men ikke friområdet som går ned til Østensjøvannet.

– Det er PBE som har fattet vedtak om å stanse reguleringen. Et vedtak vi har klaget på, sier Christer Kirkestuen Holler.

Les også: Dropper utbygging rundt Eterfabrikken

– Vi trenger slike grønne områder

I en pressemelding 5. mai, skriver SPG at de vil utvikle 80 boliger på den gamle Eterfabrikktomta. Den gamle fabrikken skal blant annet transformeres til bolig, relevant tjenesteyting og offentlige funksjoner til hele nabolaget.

Men politikerne er klare på at det ikke skal bygges boliger.

–  Byrådspartiene diskuterte Eterfabrikken under forhandlingene, og MDG fikk gjennomslag for at boliger bør utelukkes på Eterfabrikken, av hensyn til Østensjøområdet miljøpark. Vi regner med at det er et flertall for dette i bystyret, da flere partier har uttrykt skepsis til boligplaner på denne tomta, sier Sirin Stav (MDG) til Dagsavisen.

Hun er også leder for Miljø- og samferdselsutvalget i bystyret.

– Koronakrisa viser også hvor viktige slike områder som Østensjøvannet er inne i Oslo. Her er både store naturverdier, og et svært populært friluftsområde. Turen rundt vannet er av Oslos ti mest brukte joggeruter. Men mer intensiv bruk av naturen vår krever også at områdene styrkes og beskyttes, sier Stav.

– Siden byen fortettes så trenger vi slike grønne områder. Vårt håp er at de grønne delene av Eterfabrikken-tomta kan bli tatt inn i miljøparken for å styrke det biologiske mangfoldet. Selve bygningene håper vi kan brukes til næring og kontorer på dagtid. Og kultur og fritidsaktiviteter på kveldstid.  Dette er mye mindre inngripende i området enn hva boliger vil være. Og bydelen trenger sårt møteplasser, sier Stav.

Les også: Hvorfor må vi til sentrum for å «ta en kaffe»?

Næring og kultur

Aps gruppeleder i bystyret, Frode Jacobsen sier til Dagsavisen at det ikke foreligger noen planer for området.

Østesjøvannet og Østensjøområdet Miljøpark har et rikt artsmangfold av fugler, planter og insekter. Foto: Tom Vestreng

– Vi har ingen planer ut over at det ikke bør bygges boliger der. Noe det nå er sattt en stopper for, sier Frode Jacobsen til Dagsavisen.

–  Vi ønsker flere boliger i området, som på Bogerud, men denne tomten ligger for nært Østensjøvannet, sier han.

Eterfabrikken la ned driften i 2014, og flyttet til Karihaugen, og lokalene har siden blitt brukt av mindre virksomheter og enkeltpersoner til formål som kunst, kultur og andre lokale initiativ. I vest grenser planområdet til Østensjøområdet miljøpark, og terrenget skråner bratt ned mot parken.

Les også: Oslo kåret til verdens fjerde mest miljøvennlige by

220 fuglearter

Området som nå blir en del av miljøparken er i dag lite egnet som turområde.
Men for dyre og plantelivet er det bare en fordel.

Østensjøvannet er en av Norges rikeste innsjøer når det gjelder vann- og sumpvegetasjon, noe som danner grunnlaget for et rikt fugle- og dyreliv. Artsrikdommen og den sentrale beliggenheten gjør vannet til et av landets mest benyttede rekreasjonsområder, i følge Wikipedia.

Det er registrert 220 fuglearter, 440 plantearter, nesten 2.000 insektstarter, og åtte flaggermusarter i miljøparken og Østensjøvannet.

Siden Eterfabrikken ble flyttet i 2016 har det vært en diskusjon om hva byggene skal brukes til. Noen av fabrikkbygningene er fredet.

– I dag er Eterfabrikken regulert til næring, og det blir det ingen forandring på. Hva området skal romme senere er det opp til eier å bestemme.  Kommunen har ikke mulighet til å gå inn med penger. Det er opp til lokale krefter å finne gode løsninger, gjerne sammen med bydelen, sier Jacobsen.

SVs fungerende gruppeleder i bystyret, Trine Dønhaug håper at fabrikkområdet kan bli brukt til kultur og næring i fremtiden.

– Det har vært et stor lokalt engasjement rundt utbyggingen av området, og saken har vært oppe til behandling mange ganger. Vi er glad for at det nå endelig er satt en stopper for utbygging, sier Trine Dønhaug til Dagsavisen.

– Jeg engasjerte meg første gang i dette i 2016, da Eterfabrikken flyttet. Da var det snakk om boligutbygging av dimensjoner, sier hun.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen