Nyheter

Altfor få jordmødre i Oslo

Oslos helsestasjoner må doble antallet jordmorårsverk. Kun to av 15 bydeler oppfyller nasjonale anbefalinger.

Bilde 1 av 0

Idet vi nærmer oss juli, måneden da det fødes flest barn i Norge, slipper Oslo-byrådet en rapport som gir flertallet av bydelene strykkarakter for jordmortilbudet på helsestasjonene. Dette er første gang jordmorressursene i Oslos bydeler kartlegges.

– Tallene er alvorlige, og jeg er dypt bekymret for at kvinner ikke får den svangerskaps- og barselomsorgen de har krav på, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV).

Store mangler

Jordmødrene på helsestasjonene skal følge opp gravide i svangerskapet. De skal også følge opp mor og barn den første uka etter fødsel.

Dette er hovedtrekkene i manglene som byrådets kartlegging har avdekket:

* Kun to av 15 bydeler, Alna og Grorud, oppfyller nasjonale retningslinjer og myndighetskrav.

* Antallet jordmødre i Oslo må dobles, fra 50 til 100, for at alle bydelene skal oppfylle disse.

* Kun et fåtall av bydelene har nok jordmødre til å oppfylle gravides rett til å velge om de vil følges opp av jordmor eller fastlege. Flere kvinner avvises eller får kun tilbud om deloppfølging.

* 13 av 15 bydeler har ventetid for å komme til svangerskapskontroll, fra et par uker til flere måneder. Noen gravide får time først midtveis i svangerskapet.

* De nasjonale retningslinjene anbefaler sterkt hjemmebesøk etter fødsel. Men de fleste bydelene tilbyr dette kun til utvalgte kvinner, for eksempel førstegangsfødende eller de som defineres som sårbare. To bydeler, Søndre Nordstrand og St. Hanshaugen, tilbød ikke barselbesøk av jordmor i 2017 i det hele tatt.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Målet er 100 per jordmor

Norske kvinner skrives stadig raskere ut fra sykehus etter fødsel. Den gjennomsnittlige liggetida etter ukompliserte fødsler har sunket fra 4,1 døgn i 1999 til 2,7 døgn i 2016. Det betyr at helsestasjonene i kommunene må ta en stadig større del av ansvaret for barseltida. Men ifølge et anslag fra Den norske jordmorforening mangler det nasjonalt mellom 600 og 700 jordmorårsverk i kommunene.

Rapporten fra Oslo-byrådet bekrefter dette bildet.

– Det er alvorlig at staten forsøker å redusere liggetida på sykehus uten at man har sikret at kommunene er satt i stand til å følge opp kvinnene godt nok, sier Thorkildsen.

Det finnes ingen norm for hvor mange jordmødre det bør være på helsestasjonene. For å anslå behovet i Oslo, har byrådet derfor tatt utgangspunkt i bydelene Alna og Grorud, siden disse to oppfyller de nasjonale kravene og anbefalingene. Konklusjonen er at ett jordmorårsverk i gjennomsnitt kan håndtere 100 graviditeter per år og samtidig gi god svangerskaps- og barselomsorg.

– Bydelene kan se på dette som en føring og legge den til grunn når de skal beregne hva slags bemanning de skal ha, sier byråden.

I tre bydeler er tallet i dag over dobbelt så høyt:

I Søndre Nordstrand håndterte jordmor i snitt til 244 gravide i fjor. Det er høyest i Oslo. Deretter følger Nordre Aker, med 239 gravide, og Vestre Aker, med 206.

Les også: Dobling i tidlige hjemreiser etter fødsel - sjekk din kommune

Mangel på innsikt

Thorkildsen påpeker at det fra 2016 til 2017 var 30 prosent økning i antallet jordmødre i kommunen. I tillegg oppretter hun åtte nye jordmorårsverk i år, som igjen gir en økning på 20 prosent.

– Det er små tall, men vi snur en trend, sier hun.

At antallet jordmødre i Oslo må dobles for å komme opp på et nivå der nasjonale retningslinjer og krav oppfylles, betegner Thorkildsen som ille.

– Dette henger sammen med at det har vært kutt i bydelsøkonomien i årevis. At dette også har rammet jordmortjenesten, kan skyldes mangel på innsikt i hvor viktig denne tjenesten er. Kanskje har mange tenkt at fastlegene kan gjøre jobben, men kvinnene mister valgfrihet og et godt tilbud. Oversikten vi nå har skaffet, gir mulighet til å gjøre noe med dette.

Les også: Helseminister Høie: – Uklokt å mene noe om kort liggetid

Følger ikke penger med

Men når hun nå gir Oslos bydeler i oppdrag å styrke jordmortjenesten, skal det skje innenfor de gjeldende økonomiske rammene. Hun understreker at byrådet har styrket bydelsøkonomien med 1,2 milliarder siden de tiltrådte.

– Hvordan skal bydelene kunne doble antallet jordmødre fra 50 til 100 uten at de tilføres friske midler?

– De kan ikke se bort fra lovverket, og vi kommer til å være tett på bydelene og følge med. Dette er starten på en snuoperasjon. Helsestasjonene er kjempeviktige for å avdekke vold og overgrep, en uholdbar livssituasjon i hjemmet og begynnende fødselsdepresjon som kan få alvorlige utfall både for barnet og belaste foreldrene. Vi må sørge for at bydelene har økonomi så de kan prioritere dette og at de har forståelse for viktigheten av helsestasjonstjenesten. Dette må på plass så fort som mulig, og jeg vil helst at bydelene lager opptrappingsplaner lokalt.

Kommer det midler fra staten, er Thorkildsen villig til å øremerke disse til bydelene. Men ellers kan ikke bydelene vente seg øremerking fra byrådet for å øke jordmortallet.

– Hvis vi styrer for mye fra toppen, risikerer vi å gjøre dårlige vurderinger. Men jeg vil «være på» bydelsdirektørene og holde oversikten.

Les også: Overlege på nyfødtintensiv: – Utskrivning ned til seks timer på grensen til det uforsvarlige

Gravides rettigheter

Gravide kan velge å få  oppfølging fra jord­­mor, fastlege eller begge. Det anbefales å tilby åtte svangerskapskontroller, inkludert rutineultralyd, til og med den 40. svangerskapsuka.

Nasjonale retningslinjer anbefaler sterkt at jordmor kommer på ett hjemmebesøk til nybakte foreldre innen ett til to døgn etter hjemreise hvis det vurderes like trygt med oppfølging hjemme som i føde-/barsel­avdeling. For kvinner med tidligere gode fødselserfaringer anbefales ett besøk i løpet av de tre første døgn.

Det anbefales ett hjemmebesøk fra helsesøster til alle nyfødte sju til ti dager etter fødsel.

Kilder: Oslo-byrådet, Nasjonal fagligetningslinje for svangerskapsomsorgen

Jordmormangel

Se hvor mange svangerskap hvert jordmorårsverk i bydelene må håndtere i dag. Tallet må ikke være over 100, mener byråden.

Søndre Nordstrand     244
Nordre Aker     239
Vestre Aker     206
Sagene     188
St. Hanshaugen     178
Frogner     175
Bjerke     160
Ullern     155
Grünerløkka     151
Gamle Oslo     139
Stovner     121
Nordstrand     116
Østensjø     104
Alna     95
Grorud     95

Kilde: Oslo-byrådets kartlegging