Oslo kan bli en grønn klimaoase hvor de myke og miljøvennlige trafikantene hersker, hvis Oslo Ap får det som de vil. I dag dominerer fossilbilistene i så stor grad at det også går på helsa løs. – Målet på sikt er nullutslipp fra veitransporten, sier en ambisiøs Jan Bøhler. FOTO: KRISTER SØRBØ

Vil stenge Oslo for fossilbiler

MILJØ: Bensin- og dieselbilene må fases ut i Oslo. I stedet skal all biltrafikk inn til byen skje med nullutslippskjøretøy, mener et enstemmig styre i Oslo Ap.

Samtidig mener styret i Aps største fylkeslag at det også må iverksettes en rekke andre tiltak som vil gjøre det vanskeligere og mindre attraktivt å eie og bruke bensin- eller dieselbil.

Forslaget til en ny miljøpolitikk, som en arbeidsgruppe med nestleder Grete Haugdal og Oslo AUF i spissen har jobbet med, blir fremmet under Oslo Aps årsmøte denne helgen.

 

- Behov for miljøskifte

- Vi mener det trengs et miljøskifte i hovedstaden, sier Haugdal og leder for Oslo Ap, Jan Bøhler.

- Vi trenger sterkere virkemidler for å få redusert både den lokale og helseskadelige luftforurensingen og utslippene av klimagasser.

Mandag skrev Dagsavisen at 200.000 elbiler på norske veier i 2020 ikke vil være nok til å nå målet om reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren. Heller ikke stadig mindre forurensende fossilbiler, vil føre til de nødvendige utslippskuttene. Biltrafikken må derfor reduseres, konstaterte Naturvernforbundet

En rekke av tiltakene Oslo Ap nå foreslår, vil utvilsomt kunne få en slik effekt. I tillegg håper Bøhler på en raskere overgang til en langt mindre forurensende bilpark.

- Forslaget til ny miljøpolitikk er ikke et angrep på bilen, bedyrer han.

- Vi vil at folk skal ha frihet til å bruke bil, men i Oslo og de andre store byene er det ikke liv laga for sterkt forurensende biler i framtida. Vi må nå sette en klar grense, akkurat som ved innføringen av røykeloven, for hvor lenge vi skal kunne kjøre inn i Oslo med slike biler. Ved å gjøre det vil både bilistene og bilfabrikantene få mulighet til å omstille seg, slik at vi får en overgang til biler som ikke forurenser.

- Når bør det blir forbudt med bensin- og dieselbiler?

- I forslaget vårt skriver vi senest innen 2035, men det må betraktes som et symbolsk årstall. Vi er ikke firkantet på det. Det kan hende at noen synes det er for lenge til eller omvendt, svarer Bøhler og Haugdal.

De seneste månedene har hver tiende nybil vært en elbil. Samtidig selges det mange hybridbiler. Ny teknologi, blant annet når det gjelder hydrogenbiler, er på vei.

Forsker Erik Figenbaum ved Transportøkonomisk institutt, mener det per dags dato er umulig å forutsi når nullutslippsbiler blir vanligere enn fossilbiler.

- Men biler har lang levetid. Derfor vil det nok fortsett være bensin- og dieselbiler på veiene i 2035, tror han.

 

- Nødvendige tiltak

Eirin Sund, som er samferdselspolitisk talsperson i Ap, vil ikke «blande seg opp i» Oslo Aps årsmøte og beslutningene som skal fattes der, men hun er enig med Bøhler i at det nå er nødvendig med sterkere virkemidler.

- Målet i klimaforliket er at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange, minner hun om.

- Vi kommer ikke unna restriktive tiltak for biltrafikken for å få til det.

Samtidig understreker både Bøhler og Haugdal at det også er nødvendig å gjøre det langt mer attraktivt å reise på andre måter enn med bil.

- Forslaget vårt til ny miljøpolitikk inneholder blant annet forslag om momsfritak for elsykler og vanlige sykler, og egne filer for elbiler og hybridbiler på veiene, nevner de.

- Men en videre utbygging av kollektivtrafikken er det viktigste grepet som må tas for å få til det ønskede miljøskiftet. For Oslos del må vi få fart i byggingen av en ny T-banetunnel fra Tøyen til Majorstua, slik at vi får mulighet til å øke kapasiteten på T-banen. Det hjelper ikke bare å bygge ut Fornebubanen hvis vi ikke får plass til flere T-banesett gjennom sentrum, påpeker Bøhler.

Oslo Ap ønsker å få reforhandlet Oslopakke 3, for å få mer penger til denne T-banetunnelen, på bekostning av veiutbyggingen.

- En utbygging av E18 vestover, som er del av Oslopakke 3, har nå økt i pris fra 22 til 40 milliarder, mens hele Oslopakke 3 er på 100 milliarder. Det krever en reforhandling, sier Bøhler og Haugdal.

tor.sandberg@dagsavisen.no

 

Restriksjonene

Blant annet slik vil Oslo Ap begrense bilbruken:

Innen 2035 skal bare nullutslippsbiler få kjøre inn i Oslo.

Tilnærmet ingen biler skal få slippe inn i sentrumsområdet innenfor ring 1.

Parkeringsplasser skal fjernes.

Fartsgrenser skal senkes.

Flere gater skal gjøres om til miljøgater.

Det skal bli færre felt for fossilbiler på veiene inn og ut av byen.