– Regjeringen svikter de aller minste

– Regjeringen har små ambisjoner på barnehagefeltet. Den følger ikke engang opp satsingene som er lovet, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

 

Av Karin L. Fladberg og Jens Marius Sæther

«Regjeringen prioriterer tidlig innsats i barnehage og skole», heter det i statsbudsjettet som ble lagt fram i går. Handal er ikke enig i den første påstanden. I budsjettet foreslår regjeringen å bruke 102,8 millioner kroner til kommunale og private barnehager i forbindelse med innføringen av bemanningsnormen i barnehagene. Bemanningsnormen trådte i kraft i høst og lovfester hva som skal være minimumsbemanningen i norske barnehager. Handal mener beløpet som regjeringen setter av er altfor lavt.

– I praksis innebærer dette at kvalitetsløftet som barnehagesektoren så sårt trenger, lar vente på seg, sier Handal.

Les også: Listhaug raser mot egen regjering

Barnehagebarna

I høst ble også pedagognormen i barnehagene skjerpet.

– Regjeringens økonomiske satsing er altfor svak. Vi er enige med KS i at både bemanningsnormen og pedagognormen er underfinansiert. Ifølge KS trenger man minst 400 millioner kroner om dette skulle vært fullfinansiert, sier Handal.

Ikke bare mener han dette gjør det vanskelig for kommunene og de private barnehageeierne å oppfylle normene regjeringen har satt. Ifølge Handal går det også ut over barna:

– Barnehagelærere er barnas første lærere og en satsing på barnehage er en satsing for framtida. Når regjeringen svikter dette arbeidet, kan det ha konsekvenser for den senere skolegangen til barna og selvfølgelig også for situasjonen deres her og nå, sier Handal og legger til:

– Vi mener et absolutt minimum på barnehagefeltet ville vært å fullfinansiere bemanningsnormen og pedagognormen som trådte i kraft denne høsten. Det gjør de ikke.

Han mener regjeringen ikke følger opp hva den har lovet.

– Ifølge regjeringens egen strategi for økt kompetanse i barnehagen skal alle ansatte i barnehagen få mulighet til videreutdanning, og flere barnehagelærere skal få kompetanse på mastergradsnivå. Vi ser ingen satsing på en slik kompetanseutvikling i dette statsbudsjettet, sier Handal.

Gunn Marit Helgesen, leder i Kommunenes interesseorganisasjon KS, er ikke fornøyd med regjeringens barnehagesatsing.

– Både bemannings- og pedagognormen er underfinansiert. Vi håper nå at Stortinget er seg sitt ansvar bevisst og sørger for finansiering. Vi har vært veldig tydelige på at disse normene vil koste mer enn det regjeringen nå setter av på budsjettet, sier Helgesen.

Saken fortsetter under bildet.

KRITISK: Leder i Utdannings­forbundet, Steffen Handal. 	FOTO: MIMSY MØLLER

 

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Lærerne

Ifølge Handal i Utdanningsforbundet innfrir regjeringen i større grad egne løfter når det gjelder skole.

Regjeringen fortsetter satsingen på videreutdanning for lærerne. Målet er at alle lærere som underviser i matematikk, engelsk og norsk skal ha tilstrekkelig fordypning i fagene innen 2025.

– Elever og foreldre skal være trygge på at lærerne er fagpersoner med solid kompetanse. Det gir bedre læring for elevene. Derfor viderefører vi satsingen på videreutdanning med 1,6 milliarder kroner, uttalte kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) i går.

Les også: Roboter i Norge får millioner i statsbudsjettet, for å lære norsk

Høsten 2018 ble det innført en lærernorm i grunnskolen, som skal gi høyere lærertetthet. Fra høsten 2019 skal normen trappes opp med maksimalt 15 elever per lærer på 1. til 4. trinn og 20 elever per lærer på 5. til 10. trinn. Regjeringen foreslår at 1,5 milliarder kroner skal øremerkes til finansiering av økt lærertetthet.

Handal mener regjeringen gjør som den har lovet ved å videreføre en fullfinansiering av lærernormen i tillegg til etter- og videreutdanning. Han er likevel spent på om budsjettforslaget er nok.

– Når det gjelder selve lærernormen, vet vi ikke det reelle behovet før tallene fra Grunnskolens informasjonssystem kommer i desember. Først da får regjeringen svar på om den har bevilget nok penger til å oppfylle normen eller ikke og hvilke justeringer som blir nødvendig.

Les også: Vi kaster fem tonn mat hvert tiende minutt

 

Bemanningsnorm i barnehagen

* Stortinget har vedtatt ny bemanningsnorm og en skjerping av pedagognormen. Bemanningsnormen stiller krav om minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år.

* Nesten halvparten av barnehagene oppfyller ikke denne normen, som betyr at 2.300 barnehager har flere enn seks barn per ansatt.

* Totalt går det nesten 147.000 barn i barnehager med mer enn seks barn per ansatt. For disse barna vil minimumskrav til bemanning gi en forbedret bemanningssituasjon.

* Skjerpet pedagognorm innebærer minst én pedagogisk leder per sju barn under tre år og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

* Barnehagene må innfri ny bemanningsnorm innen 1. august 2019, og pedagognorm innen 1. august 2018.

Kilde: Utdanningsdirektoratet