Innenriks

Jernbane: – Vil gå i dialog med svenske myndigheter

– Bedre enn ingenting, sier MDGs partileder Arild Hermstad om hva regjeringen vil gjøre for å styrke togforbindelsen mellom Oslo og Stockholm.

Nylig spurte MDGs Une Bastholm samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) om regjeringen vil følge opp anbefalingen som Jernbanedirektoratet og det svenske Trafikverket kom med i 2022, om en konseptvalgutredning for jernbanestrekningen Oslo-Stockholm.

I sitt svar til Bastholm skriver Nygård blant annet følgende:

«I Nasjonal transportplan (2025 – 2036) er det omtalt at det skal igangsettes en utredning av lange togreiser, der togtilbudet på de grensekryssende strekningene vil bli vurdert.»

«I denne studien vil Oslo-Stockholm inngå. I løpet av første planperiode vil regjeringen gå i dialog med svenske myndigheter om en eventuell videre utredning av jernbaneforbindelsen», fortsetter Nygård.

– Akutt viktig

– Samferdselsdepartementet vil ha dialog med Landsbygds- och infrastrukturdepartementet i Sverige om denne saken, opplyser statssekretær Cecilie Knibe Kroglund (Ap) til Dagsavisen.

– Vil denne dialogen foregå på politisk nivå eller på embetsverksnivå?

– Det kan være både på embetsverknivå og politisk nivå, avhengig av behovet for avklaringer, svarer Kroglund.

– Nå har jo et stortingsflertall som regjeringen ikke er del av, gjennomført endringer i kommende NTP. Er det noe som tilsier at det også kan bli endringer med tanke på utredningen av lange togreiser og grensekryssende strekninger?

– Det er ingenting som tilsier at det ikke vil bli gjennomført en utredning av lange togreiser, svarer Kroglund.

MDGs partileder Arild Hermstad mener at det «haster og er viktigere enn noen sinne» å få på plass bedre togforbindelser mellom Norge og Sverige.

– For klimaet er det ekstremt viktig å få ned omfanget av flygningene mellom Oslo og Stockholm, sier Hermstad.

– Og nå som Sverige har blitt medlem av Nato er det også sikkerhetsmessig akutt viktig at togforbindelsene blir bedre – også til Göteborg og kontinentet, og mellom Nord-Norge og Nord-Sverige via Ofotbanen, fortsetter Hermstad.

– I Ukraina har vi sett hvor viktig jernbanen er for militæret for å få flyttet tropper og materiell i en krigssituasjon.

MDGs partileder Arild Hermstad skulle gjerne ha kommet i gang med en konseptvalgutredning om bedre togtilbud mellom Oslo og Stockholm, med en gang.

Les også: Hvor bør dra for å unngå ekstreme hetebølger i sommer? (+)

– Mer offensiv

Dagsavisen har også spurt Samferdselsdepartementet om når i løpet av kommende Nasjonal transportplan-periode regjeringen vil gå i dialog med svenske myndigheter om en eventuell videre utredning av jernbaneforbindelsen mellom Oslo og Stockholm.

Det har vi ikke fått noe svar på.

– Det er bra at Nygård lover å komme i gang. Det er bedre enn ingenting, men han burde ha vært mer offensiv, ikke minst i lys av den forsvarspolitiske situasjonen, mener Arild Hermstad.

– Nå skal jo Norge øke forsvarsbudsjettet med 50 milliarder kroner i året, og i den forbindelse burde det også ha blitt sett på jernbaneforbindelsene til Sverige. Nå risikerer vi i stedet at svenskene bruker togmilliardene sine andre steder.

– Jeg skulle gjerne sett at vi hadde gått rett på en konseptvalgutredning.

Ved en konseptvalgutredning vil politikerne få faglig begrunnede alternativer for hvordan togforbindelsen mellom Oslo og Stockholm kan bli bedre.

– Vi trenger både raskere og hyppigere avganger, mener Hermstad.

– Dagens infrastruktur holder ikke mål. Jernbanen er i bakevja.

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

1,4 mill. tar flyet

Da Jernbanedirektoratet og Trafikverket gjennomførte sin «mulighetstudie Oslo-Stockholm» for to år siden, ble det konkludert med at en bedre togforbindelse vil kreve store investeringer, men også at flere avganger og betydelig kortere reisetid «vil gi en forventet sterk økning i antall togreisende mellom de to hovedstedene, hvor en stor andel i dag velger å fly».

I mulighetsstudien ble det opplyst at «i et normalår reiser det anslagsvis 1,4 millioner mennesker med fly mellom de to hovedstedene, mens antallet togreisende er cirka 200.000.»

Hermstad tror ikke det vil bli nødvendig for den norske og svenske staten å ta alle kostnadene for en bedre togforbindelse Oslo-Stockholm.

– Det finnes private aktører som er villig til å ta en del av investeringene, og det bør vi definitivt åpne opp for, mener Hermstad.

– Vi har jo at det er private selskaper som frakter flypassasjerer. Det er derfor ikke en stor prinsipiell forskjell.

– Samtidig er det viktig at det er det offentlige som har styring på infrastrukturen, bygger ut traseene, fordeler kontrakter og også de framtidige inntektene.

– MDG har nylig sagt nei til regjeringens planer om dobbeltspor mellom Råde og Fredrikstad fordi dere mener at prosjektet har blitt for dyrt. Samtidig vil dere bruke milliarder på bedre jernbane til Sverige?

– Det dummeste er hvis vi får et dobbeltspor for høyhastighet som kun stanser i Fredrikstad, spesielt hvis det går ut over et høyhastighetstilbud til Göteborg, svarer Hermstad.

– Derfor mener vi at prosjektet må settes på vent, også fordi traseen til Fredrikstad er avhengig av togprosjektet til Moss, som vi ikke vet når blir ferdig og som har en rekke utfordringer knyttet til byggingen. Vi vil først se hva en høyhastighetsutredning til Göteborg vil vise og hvordan pengene kan brukes best mulig.

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Mer fra Dagsavisen