Innenriks

Ny rapport: Økte bilavgifter vil øke klimagassutslippene

Innføring av økte avgifter på nye biler vil redusere utskiftningen i bilparken, og dermed gjøre det vanskeligere å nå klimamålene. Det viser en ny rapport.

Rapporten er utarbeidet av rådgivningsselskapet Oslo Economics på oppdrag fra Bilimportørenes landsforening, Norges Bilbransjeforbund og Opplysningsrådet for veitrafikken, og blir lagt fram fredag.

Rapporten ser på betydningen av trafikknedgangen som forventes ved innføring av elbil-veibruksavgift for utviklingen i bilparken og nybilregistreringer, samt hvordan andre avgiftsendringer kan innvirke på nybilsalget.

Ambisiøst klimamål

Regjeringen har satt et klimamål for Norge som innebærer hele 55 prosents utslippskutt innen 2030. I dag er det rundt 3 millioner personbiler i Norge, og utskifting av kjøretøyparken til nullutslippsbiler vil være et sentralt tiltak for å nå disse målene.

«Basert på beregninger anslår vi at det vil være behov for registrering av i overkant av 200.000 nye elektriske personbiler i året fram mot 2030 for at utslippsmålet skal kunne nås uten andre kostbare tiltak for individer og næringsliv», heter det blant annet i rapporten.

Avgifter vil bremse framgangen

Rapporten viser til at hvis tilførselen av nye nullutslippsbiler reduseres – som en konsekvens av høyere avgifter – kan dette medføre at bilparken vil bestå av en større andel fossilbiler lenger enn antatt, og dermed gjøre det vanskeligere å nå klimamålene.

Konklusjonen er derfor at økte avgifter på kjøp og/eller bruk av nullutslippsbiler vil gjøre det vanskeligere å nå etablerte utslippsmål for transportsektoren.

Dette er i tråd med det som påpekes i Miljødirektoratets rapport «Klimatiltak i Norge mot 2030» og transportvirksomhetenes rapport «Klimabaner – forutsetninger og resultater», mener Oslo Economics.

Økning i klimagassutslippene

Rådgiverselskapet har satt opp en prognose for perioden 2025-2030, der de tar utgangspunkt i et basisscenario med videreføring av avgiftspolitikken fra 2022. Da er elbilandelen av bilparken beregnet til å havne på 61 prosent i 2030.

Hvis det derimot innføres både full moms og engangsavgift (som foreslått av Torvik-utvalgets rapport om det norske skattesystemet i fjor), vil andelen kunne komme ned i 51 prosent.

Det kan i så fall føre til at klimagassutslippene være inntil en halv million tonn høyere i 2030 enn hva de ville vært i basiscenarioet, viser rapporten.

Mer fra Dagsavisen