Innenriks

Hareide tror stortingsvedtak vil kreve liv

Samferdselsministeren regner med flere drepte og hardt skadde i trafikken når kravet om helseattest for eldre bilførere opphører.

«Det er sannsynlig at tiltaket vil medføre at vi får flere førere som kjører uten å oppfylle helsekravene, og at det vil gi flere drepte og hardt skadde på veiene våre», skriver Knut Arild Hareide (KrF) i sitt svar på en henvendelse fra Bård Hoksrud (Frp).

Hareide vil nå derfor utrede konsekvensene av å gjennomføre stortingsvedtaket som ble fattet 9. februar om fjerning av kravet om obligatorisk helseattest for bilførere over 80 år.

– Alternative ordninger

«Dette arbeidet er vi nå i gang med sammen med helsemyndighetene. Jeg vil i den sammenheng understreke at forvaltningens plikt etter forvaltningsloven og utredningsinstruksen til å sørge for at saken er så godt opplyst som mulig før det fattes vedtak, også gjelder for oppfølging av vedtak fattet av Stortinget», skriver Hareide om dette.

«Det er viktig at det finnes rutiner og ordninger som gjør at de som ikke er skikket til å kjøre bil, fratas førerkortet. Det er derfor svært viktig å vurdere nærmere alternative ordninger til obligatorisk helseattest, som kan redusere de potensielle skadevirkningene av tiltaket ved å fange opp flest mulig av de uskikkede førerne som det er grunn til å tro ellers ville kunne fortsette å kjøre bil», skriver Hareide videre.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har tidligere advart i Dagsavisen om flere demente sjåfører ved en fjerning av helsekravet for de eldste sjåførene.

Ingen endring for førerløse

Da Dagsavisen i februar spurte Samferdselsdepartementet om når kravet om helseattest ville opphøre, fikk vi til svar at «inntil videre gjelder nåværende regler for helseattest».

Heller ikke Bård Hoksrud har fått noe svar på når kravet vil kunne opphøre. Hareide skriver bare at han «vil komme til Stortinget om saken på egnet måte» når saken er ferdig utredet.

Den 9. februar vedtok stortingsflertallet også at regjeringen må se på mulighetene til å gi dem som allerede er blitt fratatt førerkortet som følge av kognitive tester, en ny vurdering av sin egnethet til å kjøre bil. Stortingsflertallet ba dessuten om et forslag til løsning i løpet av våren. Men Hareide mener disse sjåførene allerede har fått alle de mulighetene de behøver.

«Det er allerede etablerte ordninger tilgjengelig for dem som måtte mene at vedtak eller helseattest ikke gir et riktig bilde av deres helsetilstand, og jeg ser derfor ikke behov for å vurdere ytterligere ordninger for dette», skriver samferdselsministeren.

Dette er mulighetene

Han påpeker i den anledning følgende:

* Hvis den berørte førerkortinnehaveren mener det er noe feil med vedtak som er truffet, vil dette kunne påklages og eventuelt overprøves.

* Hvis førerkortet ikke er fornyet som følge av en medisinsk vurdering, kan den enkelte om det er skjedd endringer i helsetilstanden eller det av andre grunner ønskes en ny vurdering av helsetilstanden, ta dette opp med sin fastlege eller annen lege for å få en ny vurdering av om helsekravene er oppfylt og om det kan utstedes helseattest.

* Hvis helsekravene anses oppfylt etter en fornyet vurdering, eventuelt også etter en kjørevurdering hos Statens vegvesen, vil vedkommende kunne søke om å få tilbake førerretten.

Hareide minner også om at kognitive tester bare skal brukes når legen har mistanke om kognitiv svikt, og ikke som generell screening basert på alder.

– Uansvarlig av Stortinget

– Vi deler samferdselsministerens bekymring for følgene av vedtaket om å fjerne helseattesten for eldre sjåfører, sier generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

– Eldre over 75 år er overrepresentert i alvorlige ulykker og dødsfall i trafikken, og vi må ha et sikkerhetsnett for å fange opp dem som av helsegrunner som demens, ikke bør kjøre lenger.

Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk retter en anklagende pekefinger mot Stortinget.

– Vi mener det var svært uansvarlig av Stortinget å vedta fjerning av helseattest for førere over 80 år, stikk i strid med faglige anbefalinger og kun ett år etter at aldergrensen var hevet fra 75 til 80 år, sier Johansen.

– Det burde heller vært utviklet mer målrettede tester dersom mange eldre opplever dagens kognitive tester som nedverdigende, mener han.

Gerhardsen mener det er betryggende at Hareide nå vil utrede alternative ordninger, slik at det fortsatt blir mulig å få vurdert kjøreferdighetene opp mot helsetilstanden til hver enkelt.

– Uten et slikt system blir hele ansvaret overlatt til pårørende som må gripe inn. Det vet vi fører med seg store belastninger og i noen tilfeller konflikter i familien, sier Gerhardsen.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Mer fra Dagsavisen