Innenriks

– En reisegaranti vil være et kraftig insentiv til å holde rutetabellen

Forsinkede togpassasjerer må automatisk få igjen billettpenger når togtrafikken på Østlandet blir konkurranseutsatt, mener NAF.

– Til høsten går konkurransen om hvem som skal drifte togtrafikken på Østlandet i neste periode. NAF mener en automatisk refusjonsordning til de reisende må tas inn som en del av konkurransegrunnlaget, sier Ingunn Handagard.

Hun er senior kommunikasjonsrådgiver i Norges Automobil-Forbund, med om lag en halv million medlemmer.

– Hvorfor vil dere ha en slik reisegaranti?

– Punktligheten til togene i rushtida i Oslo var i fjor den laveste på ti år. Det bør være en målsetting for alle aktørene i jernbanesektoren at denne utviklingen snart snur. I en rapport er Urbanet Analyse tydelig på at en reisegaranti kan være et effektivt verktøy for å bedre punktligheten, svarer Handagard.

Les også: Dyrere for barn å ta toget: NSB fjerner dagens ordning med familierabatt

4-6 kroner i minuttet

Rapporten som Handagard refererer til, ble utarbeidet på oppdrag av Jernbanedirektoratet, og forelå i fjor. Her anbefales det at «det utvikles en reisegaranti knyttet til forsinkelser og innstilte avganger som gir kompensasjon direkte til de berørte passasjerene».

Urbanet Analyse mener kompensasjonen bør være slik:

¨* På avganger som blir forsinket, skal det utbetales 4 til 6 kroner per minutt toget er forsinket til endestasjonen.

* Ved innstilte avganger på region- og lokaltog kan registrerte passasjerer få en kompensasjon på henholdsvis 100 og 50 kroner for hver innstilte avgang i rushtrafikken.

Hvis passasjerene varsles om de innstilte avgangene på forhånd, reduseres kompensasjonen med henholdsvis 15 og 30 kroner i rushtrafikken.

Les også: Langt høyere prisvekst på tog enn fly: – Det er ikke rart at flytrafikken vokser

– 5-8 prosent bedre

Rapporten til Urbanet Analyse heter «Bonus-/malus-systemer for kjøp av persontransport med tog». Malus er det motsatte av bonus, altså bøter. Som Dagsavisen tidligere har skrevet, har innstilte tog kostet NSB/Vy millioner av kroner de seneste årene, på grunn av ordningen med malus.

I rapporten til Urbanet Analyse konstateres det at det å ansvarliggjøre togselskapene på denne måten «kan gi betydelig samfunnsøkonomisk gevinst». I kombinasjon med en ny reisegaranti kan dette føre til «5-8 prosent bedre tilbud for trafikantene», anslår Urbanet Analyse.

Rapporten ble utarbeidet fordi Jernbanedirektoratet har ansvaret for konkurranseutsettingen og avtalene som inngås med togselskapene om persontransport, får Dagsavisen opplyst. Direktør for persontrafikkavtaler, Hans Kristensen, påpeker videre at det er viktig for Jernbanedirektoratet å være «best mulig oppdatert på ulike varianter av bonus- og malussystemer og effekten av disse.»

Les også: Go-Ahead øker prisen på de billigste langdistansebillettene

– Passasjerene først

– NAF ønsker at en reisegaranti tas inn som en del av konkurransegrunnlaget for driften av togtrafikken på Østlandet i årene som kommer. Kan det være aktuelt?

– Rapporten inneholder en rekke anbefalinger som direktoratet tar med seg i sin vurdering av konkurransegrunnlagene for framtidige trafikkpakker. Hva gjelder konkurransegrunnlaget for Trafikkpakke 4, kan vi ikke uttale oss om innholdet fordi arbeidet med dette pågår nå, svarer Kristensen.

– I det ligger at vi vurderer hvilke krav som skal stilles til transportvilkår/reisevilkår, og i hvilken grad den enkelte togoperatør selv skal ha anledning til å påvirke slike vilkår. Endelig innhold i konkurransegrunnlaget publiseres etter planen i september 2020.

Ingunn Handagard i NAF er ikke fornøyd med den responsen.

– Vi skulle gjerne sett tydeligere signaler fra Jernbanedirektoratet om at de vil sette passasjerene først når nye kontrakter skal inngås, sier hun.

– En reisegaranti som gir de reisende automatisk refusjon når togtilbudet svikter, vil være et kraftig insentiv til å holde rutetabellen.

Handagard tror også at en slik reisegaranti kan få positive ringvirkninger.

– At togtilbudet er å stole på vil gjøre det enklere for folk å vurdere tog på sine hverdagsreiser, mener hun.

– Når politikerne setter tøffe mål om at biltrafikken ikke skal øke, må dette følges opp med tiltak som gjør det attraktivt for folk å velge kollektivtransport i stedet.

NAF er ikke minst opptatt av pendlernes situasjon, og at de skal få bedre kår.

Mer fra Dagsavisen