Innenriks

– Jeg mener etaten har unnlatt å stoppe grov mobbing

Selv etter at varslerne henvendte seg til Utdanningsetaten åpent og med fullt navn, har ingen av dem noen gang blitt kontaktet av sin egen arbeidsgiver. For dårlig, mener Arbeidstilsynet.

Det er det sentrale varslingsrådet i Oslo kommune som har beordret granskingen. Dagsavisen sitter på dokumentet som viser hva som skal undersøkes.

Her er noen av forholdene det er varslet om:

* Kritikkverdig ledelse der rektor blant annet har brukt styringsretten til å overkjøre ansatte.

* Mobbing og trakassering av medarbeidere over tid.

* Brudd på taushetsplikten.

* Feilaktig bruk av oppsigelser, overtallighet og nyansettelser.

* Gjengjeldelse mot ansatte etter varsling.

* Degradering og fratakelse av stilling og tittel.

Dagsavisen er kjent med at også rektor ved en annen skole er i søkelyset for samme type forhold.

Det eksterne revisjons- og rådgivningsselskapet BDO Norge er hyret inn for å innhente fakta om innholdet i varslene ved begge de to skolene og vurdere dette opp mot lover og regler. Også Utdanningsetatens håndtering og oppfølging av varslene undersøkes.

Det er på det rene at Utdanningsetaten ble varslet om kritikkverdige forhold ved de to skolene både i 2016 og 2017.

Dagsavisen vet at flere har vært inne til samtale i BDOs lokaler i Oslo for å belyse saken.

Les også: Seks lærere ved Ammerud varslet Utdanningsetaten – fikk aldri svar (Dagsavisen+)

Gikk tjenestevei

Forholdene på Ammerud skole ble meldt anonymt til ledelsen og vernetjenesten i Utdanningsetaten (UDE) allerede våren 2016. Ifølge varslerne førte dette ikke til noen endring.

Heller ikke varsling om mobbing, trakassering og gjengjeldelse fra rektors side på skole nummer to skal ha fått konsekvenser for skolens rektor. Dette framkommer av varslingsrådets oppdragsdokument:

«UDE ble varslet i 2016, med melding til områdedirektør i 2017 og etatsdirektør i 2018. Lokalt varslingsråd i UDE konkluderte i april 2018 med at det ikke er foretatt gjengjeldelse etter varsling. Påstand om mobbing og trakassering er ikke undersøkt», skriver rådet.

Les svaret fra rektoren ved Ammerud skole nederst i saken. 

Les også: Arbeidstilsynet har gitt pålegg til Ammerud skole  (Dagsavisen+)

Ble syke av å gå på jobb

Eva-Pia Åberg er tidligere ansatt på Ammerud skole, der hun har jobbet som spesialpedagog i 22 år, 12 av dem også i rollen som verneombud.

Hun bekrefter at flere ansatte ved skolen kontaktet personalavdelingen i Utdanningsetaten for å melde fra om det de opplevde som uholdbare forhold på arbeidsplassen etter at Kiet Dang ble ansatt som rektor i august 2015.

Åberg beskriver overgangen til ny rektor slik:

– Ammerud var en veldig åpen skole med et godt arbeidsmiljø. Lærerstudenter som hadde praksis hos oss, ønsket seg lærerjobb på Ammerud skole fordi de trivdes så godt. Folk hadde det bra på jobb, forteller Åberg.

Tips oss om saker i Oslo-skolen. Ta kontakt med vår journalist Karin L. Fladberg på 98249803

Så begynte ting å skje:

– Det hadde ikke gått mer enn et halvt års tid etter at Kiet kom, før jeg begynte å få signaler om at noe var alvorlig galt. Folk kom fortvilet og fortalte at de ikke lenger ble lyttet til og følte seg totalt overkjørt og neglisjert. De som tok til motmæle, opplevde at de ble uglesett og straffet. Det utviklet seg en fryktkultur, forklarer Åberg og slår fast:

– Jeg har aldri opplevd så mye snørr, tårer og fortvilelse som verneombud på Ammerud skole som etter at Kiet ble rektor, sier Eva-Pia Åberg, som selv byttet arbeidsplass i vår.

– Selv om det ikke er meg det har gått verst ut over, kjente jeg at det ikke var her jeg ville være til jeg nådde pensjonsalder, slik jeg hadde tenkt, forteller Åberg.

Hun kjenner til at minst ti tidligere kolleger har sluttet fordi de ikke orket mer eller har opplevd å bli skjøvet ut og langvarig sykmeldt under sittende ledelse.

– Folk har følt seg maktesløse, sier Åberg.

Dagsavisen har snakket med flere av dem det her er snakk om. Mange tør ikke å stå åpent fram av frykt for represalier.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Ikke hørt et pip

Ett år etter at ansatte på Ammerud skole hadde gått tjenestevei og kontaktet Utdanningsetaten med rop om hjelp, opplevde flere at situasjonen hadde gått fra vondt til verre.

Den 29. juni 2017 bestemte derfor seks medarbeidere seg for å varsle med fullt navn. Denne gangen gikk et skriftlig varsel med all dokumentasjon fra varslernes saker, både til Arbeidstilsynet og personalavdelingen i Utdanningsetaten.

Mens Arbeidstilsynet gjorde nærmere undersøkelser og åpnet tilsyn (se egen sak), var det taust fra etatens side:

– Fortsatt har ingen av oss hørt ett ord fra etaten. Ikke engang at varslene er mottatt, sier Siv Rynning Presthus, en av varslerne til Dagsavisen.

Selv er hun i dag 100 prosent sykmeldt med dårlige utsikter til å komme tilbake i jobben som spesialpedagog med ansvar for tilrettelagte grupper på Ammerud skole.

– Fra å glede seg til å gå på jobb og føle at jobben man utførte ble verdsatt, ble arbeidsdagene under ny ledelse preget av frykt og utrygghet. Jeg var ikke den eneste som gruet meg så mye til å gå på jobb at jeg kastet opp om morgenen. Flere ansatte måtte ha kontinuerlige samtaler med bedriftshelsetjenesten, forteller Presthus, som er svært kritisk til etatens håndtering.

Les også: – Skolelederne i Oslo må forstå hvorfor vi har ytringsfrihet

Søvnløs og deprimert

– Det var tøft å være vitne til at en etter en av mine kolleger gjennom mange år, knakk totalt sammen. Flere ble sykmeldt og måtte bare komme seg vekk fra Ammerud skole. Jeg mener etaten har unnlatt å stoppe grov mobbing, sier Presthus, som selv har følt seg trakassert og frosset ut.

– Jeg har vært både søvnløs og deprimert i lange perioder samtidig som mine fysiske plager har eskalert voldsomt. I legeerklæringen fra min fastlege settes dette i direkte sammenheng med det psykososiale arbeidsmiljøet på Ammerud, sier Siv Rynning Presthus.

I mai i år mottok det sentrale varslingsmottaket i Oslo kommune varslernes tredje, og siste, forsøk på å nå fram.

Varslingsrådets konklusjon var krystallklar: Forholdene det ble varslet om var så alvorlige at det var nødvendig å gå til det uvanlige skrittet å starte gransking av etatens håndtering. Arbeidet er nå i sluttfasen.

Les også: – Astrid Søgnen måtte gå, det var ingen vei utenom

Tungt inne

Flere av Dagsavisens kilder bekrefter at arbeidsmiljøet på Ammerud har vært svært belastende. Mange etterlyser en arbeidsgiver som bryr seg:

– Vi har ikke opplevd at Utdanningsetaten har vært til stede for å hjelpe eller støtte skolens ansatte i en svært vanskelig situasjon som har vedvart i lang tid. Det har vært tøft, sier en kilde til avisen, som likevel mener bildet ikke er helt svart-hvitt:

– Hvis man ikke har en posisjon som tilsier at man jobber tett på skolens ledelse, vil nok mange ansatte være ganske fornøyd. Mange lærere føler at de har stor frihet til å utføre jobben i klasserommet slik de selv mener er best.

Leder Aina Skjefstad Andersen i Utdanningsforbundet Oslo kommenterer saken slik:

– Vi er godt kjent med situasjonen på Ammerud skole og har bistått på ulike måter. Vi har folk som har vært til stede på personalmøter, og vi har bistått tillitsvalgte i en vanskelig arbeidssituasjon. Vi har også hatt dialog med områdedirektør og etaten over lang tid og bistått enkeltmedlemmer. Juridisk avdeling har vært koblet inn. Dette er en skole vi har forsøkt å hjelpe på en best mulig måte.

– Skolen scorer over landssnittet

– Det er stor grad av tilfredshet og engasjement på Ammerud skole, sier rektor Kiet Dang. 

Dang velger å svare skriftlig og kun på ett av Dagsavisens ti spørsmål.

Spørsmål knyttet til innholdet i varslene og rutiner og praksis ved ansettelser, er ikke besvart.

I en e-post viser han til medarbeiderundersøkelsen 10-faktor som hele personalet på Ammerud skole, i likhet med andre skoler i Oslo, inviteres til å delta i annethvert år – nå sist denne høsten. Ifølge rektor lå årets svarprosent på 94.

– I praksis betyr det at så godt som alle ansatte har svart. Ammerud skole scorer bedre enn landsgjennomsnittet på samtlige faktorer bortsett fra en som omhandler autonomi (grad av selvstendighet red.anm.). Der scorer vi på landsgjennomsnittet med 4,2 poeng, skriver Dang.

– Vil variere

Når det gjelder tilbakemelding på hans egen rolle som leder, skriver Dang:

– I den delen av rapporten som gjelder direkte tilbakemelding på rektor scorer rektor bedre enn «Ammerud skole samlet», og også bedre enn landsgjennomsnittet på samtlige faktorer. På en så stor arbeidsplass som vår skole, vil det alltid være noe variasjon i oppfatninger og holdninger. Den daglige dialogen og medarbeidersamtalene bekrefter imidlertid bildet fra undersøkelsen om at det er stor grad av tilfredshet og engasjement på Ammerud skole, skriver rektor.

Under maksgrense

Dang viser også til det gjennomsnittlige sykefraværet for skolens personale, der målet har ligget fast i flere år:

– Dette innebærer at fraværet ikke skal være høyere enn sju prosent, ifølge Dang.

Han viser til at fraværet per dags dato ligger på 6,1 prosent på Ammerud skole, mot 8,3 prosent i undervisningssektoren på landsbasis, ifølge tall fra KS.

Mer fra Dagsavisen