Innenriks

Eldreomsorg i Oslo: – Pinlig at de kamuflerer virkeligheten

Oslo kommune gir halvparten så mange timer med hjemmetjenester til eldre med et omfattende bistandsbehov som sammenlignbare storkommuner. – Dette er en skandale, mener tre medlemmer av Det sentrale eldrerådet.

I de største kommunene utenom Oslo mottok en person med et omfattende bistandsbehov rundt 15,5 timer hjemmetjenester per uke i 2016. I Oslo mottok en bruker med samme bistandsbehov 8,6 timer.

– Dette er en skandale som har alvorlige konsekvenser for de mest hjelpetrengende. Det er direkte pinlig at administrasjonen i kommunen har forsøkt å kamuflere hva som er virkeligheten i flere år.

Knut Elgsaas og Tore Nyseter er medlemmer og Hans Høegh Henrichsen er varamedlem av Det sentrale eldrerådet i Oslo, som er et rådgivende organ for byråd og bystyret i saker som angår levekårene for eldre i kommunen.

Les også: Vil ha egen «helsesøster» for eldre

Knusende rapport

I fjor skrev de en tilstandsrapport om eldreomsorgen i Oslo. I rapporten kommer kommunen svært dårlig ut. Ett av kapitlene handler om hjemmetjenesten.

– Det er skapt en myte om at eldre i Oslo har et lavere bistandsbehov enn eldre i andre kommuner, men kommunen klarer ikke å forklare hvorfor behovet er mindre. Det foreligger ingen opplysninger om at brukere over 80 år av hjemmetjenester i Oslo har et lavere bistandsbehov enn i de øvrige kommunene.

I budsjettet for 2018, skriver kommunen: «I Oslo kommune bruker hjemmetjenesten mindre ressurser til brukere over 67 år sett i forhold til antall innbyggere i denne gruppen». Videre heter det:

«En viktig årsak til dette er at bistandsbehovet hos mottakere er lavere enn snittet i ASSS. Det gis derfor færre vedtakstimer per bruker.»

ASSS er et nettverk som består av de ti største kommunene i Norge: Bergen, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Sandnes, Stavanger, Trondheim og Tromsø.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Trenger 300 nye årsverk

De tre medlemmene av eldrerådet har forsøkt å få klarhet i hvorfor bistandsbehovet skulle være mindre i Oslo. De har vært i kontakt med byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester i kommunen. Men ifølge dem har de ennå ikke fått noe godt svar.

– En person med et omfattende bistandsbehov i Oslo får rundt 370 timer mindre med hjemmetjenester i året sammenlignet med gjennomsnittet i de største kommunene. Forskjellen er så stor at den bare kan forklares med at Oslo bruker vesentlig mindre ressurser på denne gruppen. Ikke at gruppen har et mindre behov for tjenester.

Eldre med et middels stort bistandsbehov i Oslo mottar også færre timer med hjemmetjenester sammenlignet med de andre storkommunene.

– Dersom Oslo skulle tilby like mange timer med hjemmetjenester til eldre over 80 år som har et middels- og omfattende bistandsbehov som de andre storkommunene, ville det bety at det trengs 300 nye årsverk i hjemmetjenesten.

De mener både det forrige og det nåværende byrådet ikke har gjort nok for å løfte fram problemene med «altfor lav ressursinnsats til de mest hjelpetrengende eldre brukerne av hjemmetjenester».

– Det ser ut som at det har gått prestisje i saken, sier Elgsaas.

Elgsaas, Nyseter og Henrichsen mener hovedproblemet i Oslo er at det er altfor lav bemanning i eldreomsorgen generelt og i sykehjemmene spesielt.

– Administrasjonen har ikke synliggjort problemene. Da kan politikerne heller ikke fatte riktig vedtak hvis de ikke setter seg bedre inn i sakene. Samspillet mellom byråkratiet og den politiske ledelsen er for dårlig.

De mener at det kommunen selv skriver om eldreomsorgen i sine utredninger og rapporter gir et lite dekkende bilde av hva som er virkeligheten.

– Da vi begynte å jobbe med rapporten, ble det raskt klart for oss hvor vanskelig det er finne faktagrunnlaget for hva som er tilstanden når det gjelder eldreomsorgen i Oslo. Det som kommer fram i kommunale utredninger er ofte ufullstendig eller misvisende. Vi fant lite informasjon om de problemene som vi vet eksisterer i eldreomsorgen og som er behandlet i rapporten.

I Oslo er det et politisk mål at eldre skal bo hjemme lengst mulig.

– Det politikerne glemmer å si, er at eldre skal bo godt hjemme – og at det koster.

Les også: Pleies av nye folk annenhver dag

Deler bekymringene

Tone Tellevik Dahl (Ap), eldrebyråd i Oslo, sier hun vil undersøke nærmere hvorfor det står i budsjettet for 2018 at bistandsbehovet er mindre i Oslo enn i andre storkommuner. Hun er enig i at kommunen ligger for lavt på antall timer med hjemmehjelp til personer med et omfattende bistandsbehov og sier hun skal følge det opp.

– Jeg hadde møte med eldrerådet senest denne uka, og jeg deler mange av bekymringene. De baserer seg på 2016-tall, som er Høyre-byrådets siste budsjett.

I 2015 gikk Arbeiderpartiet til valg på at de skulle opprette 500 flere årsverk i hjemmetjenesten.

– Det løftet vil innfris i løpet av 2019 og gjør at eldre får faste personer å forholde seg til og mer tid til hjelp og pleie. Det vil også gjøre at Oslo kommer omtrent på gjennomsnittet blant de store kommunene i ressursbruk i hjemmetjenestene, sier Tellevik Dahl.

Debatt: Svikt i hjemmetjenesten i Oslo. Hva gjør tilsynsutvalg og eldreråd?

Debatt: Den vanskelige eldreomsorgen

Nyeste fra Dagsavisen.no: