Innenriks

Togsvar i 2019

I mai neste år blir prislappen for en eventuell jernbane mellom Fauske og Tromsø klar.

Dette går fram av et brev fra Jernbanedirektoratet til Samferdselsdepartementet.

«Jernbanedirektoratet legger til grunn at en foreløpig utredning foreligger innen 15. mai 2019», heter det her.

Et endelig prisoverslag skal foreligge innen 1. oktober neste år, etter en høringsrunde.

Les også: De bygger ny jernbane i nord

40-60 milliarder

Jernbanedirektoratet fikk i oppdrag å «utarbeide et oppdatert kostnadsoverslag for en ny jernbanestrekning Fauske-Tromsø» av Samferdselsdepartementet i november. Den forrige regjeringen med sine støttepartier varslet en slik utredning lenge før det, i mars i fjor. Venstres Morten Skandfer viste da til en av flere tidligere utredninger om jernbane i nord. Den forelå i 1992.

– For 25 år siden konkluderte man med at det sannsynligvis var betydelige positive samfunnsmessige gevinster i aksen Narvik-Tromsø, og mindre sikkert for en jernbane mellom Fauske og Narvik, sa han til NTB.

Utgangspunktet for den nye utredningen til Jernbanedirektoratet er likevel et annet, rapporten «Jernbanens rolle i nord» fra 2011. Her blir det anslått at Nord-Norgebanen vil koste mellom 40 og 60 milliarder kroner.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Første avgang i 2030?

Samferdselsdepartementet har også bedt om at en mulig trinnvis utbygging blir vurdert av Jernbanedirektoratet. Aktuelt i så måte er de nevnte strekningene Fauske-Narvik (181 km) og Narvik-Tromsø (191 km).

Jernbanedirektoratet skal også gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse. Den skal blant annet omfatte investerings- og driftskostnader, samt den potensielle nytten av en Nord-Norgebane.

«Jernbanedirektoratet vil vektlegge behovet for en grundig vurdering av markedspotensialet for gods. Ikke minst potensielle framtidige godsmengder fra sjømatnæringen», heter det i brevet som nå er sendt departementet.

– Hele landet vil nyte godt av en jernbaneutbygging i Nord-Norge. Milliardene den vil koste, kommer vi til å tjene inn fort, sa Terje Traavik, leder av Jernbaneutvalget i Tromsø, til Dagsavisen i april i fjor.

Han viste da til prognoser som tilsier at mengdene med sjømat som skal fraktes fra Nord-Norge til kontinentet, kan bli fem ganger større fram mot 2050.

Les saken her: Sikker på suksessbane i nord

Nå har Traavik tro på at det første toget fra Tromsø får avgang mellom 2030 og 2032.

– Det tas sikte på at Jernbanedirektoratets utredning skal bli del av Nasjonal transportplan neste gang den skal rulleres, for perioden fra 2022 og utover. Det åpner for vedtak i Stortinget og deretter en byggeperiode på fem-seks år for Tromsbanen til Narvik, sier Traavik.

– Med Tromsbanen på plass åpnes det for en østlig korridor mot Finland, Russland og videre til Kina, og en vestlig korridor gjennom Sverige og videre til resten av Europa. Deretter må vi slette gapet i jernbanen fra Narvik til Fauske.

Les også: Baner vei mot øst

Nyeste fra Dagsavisen.no: