Innenriks

To be or not tobis?

I samme område som fiskebåtene er nektet adgang, får Statoil nå starte boring.

Bilde 1 av 5

Tillatelsen, som gjelder en «avgrensningsbrønn» på Vikingbanken i Nordsjøen, er gitt av Miljødirektoratet.

Direktoratet har gitt denne tillatelsen til tross for at en rekke instanser mener boringen kan innebære et være eller ikke være for fiskeslaget tobis.

Miljødirektoratet skriver selv at «tobisbestanden på Vikingbanken er kritisk lav», i vedtaket om å gi Statoil tillatelse til boring.

– Vil bli anket

Tobis har en sentral rolle i økosystemet, ifølge Havforskningsinstituttet. Den lille fisken er en viktig matkilde for mange typer større fisk, sjøpattedyr og sjøfugler.

Den dramatiske nedgangen i bestanden av lundefugl, har blitt forklart med en kraftig reduksjon i bestanden av tobis. Lundefuglen står nå oppført i Nasjonal rødliste, en oversikt over arter som kan dø ut i Norge.

Kjell Ingebrigtsen, leder av Norges Fiskarlag, er i harnisk over Miljødirektoratets tillatelse.

– Dette vedtaket vil bli anket så snart som mulig, forsikrer han.

– Fiskeflåten har måttet holde seg borte fra dette feltet i åtte-ni år fordi det er et viktig gyteområde for tobisbestanden, men så snart oljeindustrien trenger å få tilgang, får den det. Det er helt uakseptabelt.

Massiv motstand

Også i forkant av Miljødirektoratets tillatelse, ga Norges Fiskarlag klart uttrykk for hva de mente om Statoils søknad, som ble fremmet i juli. Det bør ikke tillates boring i eller like ved et område hvor tobis er hjemmehørende, etter som tobis er en nøkkelart i økosystemet, argumenterte Fiskarlaget.

Også relevante faginstanser har vært svært tydelige overfor Miljødirektoratet.

Havforskningsinstituttet har frarådet oljeboring i området fordi det kan føre til dårligere miljøtilstand og økt risiko for den «sårbare og verdifulle tobispopulasjonen».

Fiskeridirektoratet mener at hensynet til sjøpattedyr og fisk, ikke bare tobis, men også torsk, hyse og sei, «er blitt underkommunisert i risikoanalysen» som er laget i forbindelse med den planlagte oljeboringen.

Pelagisk forening, som er en faglig interesseorganisasjon for fiskebåtrederier langs kysten, har advart på det sterkeste mot å gi Statoil tillatelse til å bore på Vikingbanken.

Det samme har interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Fiskebåt, som dessuten har vist til at området i flere år har vært fredet for fiske i et forsøk på å bygge opp tobisbestanden.

Bruk av kjemikalier

Tillatelsen som Statoil har fått, innebærer også tommelen opp for utslipp av borekaks, knuste steinmasser fra avgrensningsbrønnen, sammen med vannbasert borevæske.

Statoil har dessuten søkt om og fått innvilget utslipp av 15 tonn kjemikalier i såkalt gul kategori. «Utslippet er ikke forventet å ha betydelige effekter for miljøet», skriver Miljødirektoratet om dette.

Statoil får i tillegg slippe ut 1.249 tonn stoff i grønn kategori. Miljødirektoratets vurdering er at dette «ikke vil medføre skade eller ulempe for det marine miljøet av betydning».

Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag, lar seg ikke berolige.

– I tillatelsen ligger at Statoil kan slippe ut borekaks til tross for at man ikke har god nok oversikt over strømforholdene, sier han.

I gjeldende forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerak er Vikingbanken definert som et SVO-område (særlig verdifullt område), påpeker WWF Verdens naturfond.

– Det er rart at Miljødirektoratet overkjører krystallklare faglige råd om dette området, mener fiskeri- og havrådgiver Fredrik Myhre i miljøorganisasjonen.

– For hele næringskjeden er tobis, som har slitt på grunn av tidligere overfiske, viktig. Den er yndlingsfisken til veldig mange arter i havet inkludert lundefuglen, som er en av flere truede sjøfugler. Regjeringen har sagt at den vil gjøre mer for sjøfuglene våre, så dette henger ikke sammen, fortsetter Myhre.

I likhet med Norges Fiskarlag mener WWF Verdens naturfond at Statoils tillatelse må bli trukket tilbake.

– Fiskerinæringen er blitt holdt ute av hensyn til tobisen, fordi dette er et viktig gyteområde for den. Likevel får oljenæringen ture fram i det samme området, konstaterer Myhre.

– Det er veldig elementært i forvaltningen at man skal ta godt nok vare på gyteområdene, påpeker Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

– Det gjør Miljødirektoratets avgjørelse enda mer uforståelig.

Den varslede klagen vil bli behandlet av Klima- og miljødepartementet.

Les også: Miljødirektoratet og Statoil tror tobisen vil klare seg:  – Vi har satt strenge krav til utslipp

Mer fra Dagsavisen