Innenriks

– Sviktet barna da de fikk makt

– Norge er ikke lenger et foregangsland for barns rettigheter. Vi går tvert imot feil vei, sier Thale Skybak i Redd Barna.

Av Karin L. Fladberg og Stian Fyen

Kraftsalven kommer etter at Redd Barna har tatt en full gjennomgang av hvordan regjeringens politikk ivaretar barn på ti sentrale politikkområder.

Konklusjonen er klar: Norske myndigheter får rødt kort for å svikte barn både nasjonalt og internasjonalt.

I Redd Barnas «Barnometer» 2016, som barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) får overrakt i dag, slås det fast at regjeringen fortjener:

* Rødt kort for ikke å la norske barn få klage til FN ved brudd på egne rettigheter – slik blant annet Danmark, Finland og Tyskland gjør.

* Rødt kort fordi den foreslår en egen lov som sier at omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere under 15 år, kan ha lavere bemanning og mindre barnefaglig kompetanse enn i dag. I tillegg kommer økt bruk av midlertidig opphold – stikk i strid med Stortingets vilje som i juni munnet ut i et nei til å utvide ordningen.

* Rødt kort for sprikende utviklingspolitikk internasjonalt. Solberg-regjeringen fjernet utviklingsministerposten i 2013. For å sikre en helhetlig og samstemt politikk for utvikling, må posten som utviklingsminister gjenopprettes, ifølge Redd Barna.

Les også: Blåblå sommel med barns rettigheter

– Tar ikke ansvar

I tillegg får regjeringen seks «gule kort» og et «grønt kort» – for sin satsing på utdanning internasjonalt. Hvilke saker som havner på lista bestemmes av Redd Barna selv, og kan variere noe fra år til år.

– Vi er spesielt opprørt over at Norge ikke slutter seg til FNs klageordning for barn når deres rettigheter brytes. Det kan dreie seg om mobbesaker, barnevernssaker, vold og overgrep eller andre ting. Fellesnevneren er at barn opplever seg krenket, og står ganske alene og maktesløse tilbake, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna.

Barneombudet kan ikke behandle klager fra barn. Samtidig viser erfaring at det er vanskelig for barn å klage til norske domstoler.

– At de nasjonale klagemulighetene er så dårlige, gjør det desto verre at regjeringen nylig sa nei til noe som ville styrket barnas rettigheter og rettssikkerhet både nasjonalt og globalt, sier Skybak.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Snuoperasjon

Spørsmål om norsk tilslutning til barns klageadgang i FN er ikke bare en svekkelse av norske barns rettigheter. Det innebærer også en gigantisk snuoperasjon i regjeringspartiene Høyre og Frp.

I juli 2012 fremmet Høyre, Frp, KrF og Venstre følgende stortingsforslag: «Stortinget ber regjeringen legge fram en sak om FNs barnekonvensjons tilleggsprotokoll om klagerett.»

Den gang sa Høyre og Frp: «Norges vegring har en uheldig signaleffekt (..). Det er også uheldig for barn i Norge at regjeringen trenerer en ordning som vil gi barn styrket vern.»

Sist fredag sa Høyres utenriksminister Børge Brende: «Hovedårsaken til at regjeringen ikke vil fremme forslag om norsk tilslutning i klageordningen nå, er at det er knyttet betydelig usikkerhet til hvilke konsekvenser ordningen kan få for Norges politiske handlingsrom».

Det er en forklaring Redd Barna ikke kjøper:

– Dette handler tvert imot om manglende vilje til å ta forpliktelsene Norge har påtatt seg etter barnekonvensjonen på alvor. Utenriksministeren tar feil når han sier at menneskerettighetene er godt beskyttet i Norge. Det norske rettsvesenet er ikke barnevennlig, sier Skybak.

Ratifisert i 29 land

Med bakgrunn i at våre danske og finske naboer har gitt barna klagerett, i avtalen som er ratifisert av 29 land, er det helt uvirkelig at regjeringen ikke gir norske barn den samme muligheten, mener Redd Barna.

– Vårt eneste håp nå er at Stortinget tar ansvar og sikrer barn klagerett. Hvis Norge vil være et foregangsland for barns rettigheter er dette helt avgjørende, sier Skybak.

Blant de tingene regjeringen får «gult kort» for er økt barnefattigdom som i dag rammer over 92.000 barn her i landet, og manglende oppfølging av Djupedalutvalgets rapport om bekjemping av mobbing. I tillegg mener Redd Barna at eksisterende tiltaksplan mot seksuelle overgrep mot barn er for lite konkret. Men på et punkt får regjeringen skryt.

«Norge har løftet utdanning på den internasjonale agendaen. Norge har særlig kjempet for at barn i krise og konfliktområder skal få utdanning og at skoler er beskyttet mot angrep. Utdanning er kraftig underfinansiert, og Norge har vært pådriver for en global utdanningskommisjon og et fond for utdanning i krise» skriver Redd Barna i rapporten.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ønsket i går ikke å kommentere saken da hun ennå ikke har sett Redd Barnas rapport.

Nyeste fra Dagsavisen.no: