Innenriks

Kutter i vikarbruken

Sju av ti barnehagestyrere mener de har mindre penger til vikarer ved sykdom etter at kommunene fikk ansvaret for finansieringen. Én ansatt kan risikere å passe 18 barn i flere timer.

73 prosent av styrerne i både offentlige og private barnehager mener de har fått mindre penger til å sette inn vikarer ved sykdom i barnehagen, viser en undersøkelse fra Utdanningsforbundet.

- Det er klart at dette går ut over barna. Det er høyt sykefravær i barnehagesektoren, og vi ser eksempler på at barnegrupper på 18 barn kan gå i flere timer med én ansvarlig voksen til stede, sier lederen for Utdanningsforbundet, Mimi Bjerkestrand.

Hun mener vi nå ser det forbundet fryktet kom til å skje da kommunene fikk ansvaret for finansieringen av barnehagene.

Skulle følge med

Det var 1. januar i fjor at barnehagenes finansieringsmodell gikk fra å være øremerkede midler til å innlemmes i kommunenes generelle rammetilskudd. Konsekvensen av dette er at kommunene selv må prioritere slik at barnehagene blir tilstrekkelig finansiert. Kun tre måneder før den nye finansieringsmodellen trådte i kraft uttalte kunnskapsminister, Kristin Halvorsen, dette til NRK:

- Jeg vil følge nøye med på hva som skjer i forbindelse med denne største innlemmingen av noe øremerket tilskudd i vår historie. Kommunene har selv gitt uttrykk for at de ønsker å ta dette ansvaret, og jeg har tro på de viser seg denne oppgaven verdig. Men det er avgjørende viktig at kommunene ikke benytter anledningen til å kutte i barnehagebudsjettene.

- Det snakkes stille

Mimi Bjerkestrand mener det ikke er overraskende at det har blitt mindre penger til vikarer i barnehagene.

- Man kutter der man tror det er enklest. Dette er alvorlig, og det snakkes for lavt om det, sier hun.

På tross av at så mange styrere har svart i undersøkelsen at de har fått mindre midler til å sette inn vikarer, vil ingen av barnehagestyrerne Dagsavisen har tatt kontakt med si at deres barnehage opplever dette problemet. Men Utdanningsforbundet vet at dette er et reelt problem i mange barnehager.

- Dersom det ikke settes inn vikar, er det fare for at mange barnehager driver på grensen av hva som er forsvarlig med hensyn til sikkerheten, sier Bjerkestrand.

Hun legger til at det er bekymringsverdig at kvaliteten på tilbudet mange steder lider under manglende ressurser.

- Konsekvensene av lav bemanning og vikarkutt er at barnehagen kun blir et oppholdstilbud der personalet blir gående og passe på og telle barna til enhver tid for å holde oversikten, og ikke det gode pedagogiske tilbudet barnehagen skal være, sier hun.

Bekymret for sikkerheten

Bjerkestrand får støtte fra leder Lena Jensen i Foreldreutvalget for barnehager (FUB). FUB hadde tidligere en undersøkelse som viste det samme som den Utdanningsforbundet har utført nå.

- Nå har det gått enda lengre tid, og fortsatt er det slik at de ikke har råd til vikarer. Vi har fått mange tilbakemeldinger fra foreldre om at det ikke tas inn vikarer og at man har flere barn i avdelingen enn før. Nå må kommunene ta det ansvaret de faktisk har, sier hun.

Det er forskjell fra kommune til kommune med hensyn til hvor dårlig stilt det er med barnehagene, men Jensen forteller at foreldre er urolige.

- Foreldre er bekymret for sikkerheten til barna, sier hun.

Mange foreldre opplever også at barna ikke får de aktivitetene de skal ha.

- De kommer seg ofte ikke ut når det er for lite personale, og barnehagene kan ikke dra på tur, sier hun.

brg@dagsavisen.no