Nyheter

Åpner for vei nær drikkevann

Kommunedirektøren i Lørenskog anbefaler bygging av omstridt skogsbilvei i Østmarka, men krever samtidig at hele 12 vilkår må oppfylles for at veien skal kunne bygges.

«Ved ulykke/uhell som kan ha konsekvenser for drikkevannskilden, skal Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten varsles umiddelbart», er ett av disse vilkårene.

Drikkevannskilden det er snakk om – Elvåga, forsyner 10 prosent av Oslos befolkning med drikkevann, som Dagsavisen tidligere har skrevet.

«Virus, parasitter og bakterier»

Det er Losby Bruk som har søkt om å få bygge den aktuelle skogsbilveien på i underkant av fire kilometer, til dels langs innsjøen Elvåga i Østmarka. Skogområdet som blir tilgjengelig med skogsbilveien, omfatter cirka 50.000 kubikkmeter hogstmoden og nær hogstmoden skog, ifølge saksframlegget til kommunedirektør Ragnar Christoffersen i Lørenskog.

Erling Bergsaker, som er skogsjef ved Losby Bruk, opplyste tidligere i år til Dagsavisen at skogsbilveien «blir en bommet vei, og bruken blir helt marginal».

– Tømmerbiler må nødvendigvis bruke den, men det blir veldig lite trafikk, egentlig, sa Bergsaker også.

Andre mener at skogsbilveien vil innebære et alvorlig inngrep i naturen.

– Både veibygging og hogst her bryter mot formålet med Markaloven om å beskytte friluftshensyn og natur, uttalte MDGs Einar Wilhelmsen til Dagsavisen i slutten av februar.

– Jeg mener først og fremst Lørenskog kommune må ta ansvar i denne saken og stille seg på naturens side, sa byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Venstres Marit Kristine Vea i samme sak.

I en ny sak i begynnelsen av mars, uttrykte også seksjonsleder Frode Hult i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, sin bekymring.

– Med økt aktivitet i Elvågas nedbørfelt – og spesielt i restriksjonsområdet, øker sjansene for toalettbesøk i skogen. Spesielt avføring fra hunder ser vi på som en stor risiko for spredning av sykdomsfremkallende virus, parasitter og bakterier, sa Hult.

Hult påpekte også at det er strengt forbudt å forurense drikkevannskilden Elvåga, og at det derfor er en rekke restriksjoner i hva folk kan gjøre nær Elvåga.

Les også: Skrev bok om livet som fattig: – Lærte tidlig at det lønner seg å holde kjeft

«Et permanent inngrep»

I sin vurdering av saken skriver kommunedirektør Ragnar Christoffersen i Lørenskog at «som tidligere nevnt har vannverkseier til Elvåga, Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten, konkludert med at skogsbilveien vil ha ubetydelig innvirkning på vannkvaliteten i Elvåga.»

«Det enkle friluftslivet med sporløs ferdsel kan gjennomføres som normalt. Bestemmelser og retningslinjer for hensynssonen er heller ikke til hinder for skogsdrift og husdyrhold», skriver kommunedirektøren også.

Samtidig erkjenner han at skogsbilveien vil påvirke det aktuelle skogsområdet på flere måter:

 • En skogsbilvei innebærer at de delene av området som berøres av veien vil endre karakter, og naturopplevelseskvalitetene for «det enkle friluftslivet» vil forringes.
 • Samtidig vil veien øke mulighetene for annen type friluftsliv, for eksempel sykling.
 • Østmarka nasjonalpark, som er myntet på «det enkle friluftslivet,» ligger cirka én kilometer unna. Cirka én tredel av områdene i Østmarka er i dag vernet. Kommunedirektøren vil påpeke at veien vil være et permanent inngrep.
 • Skogen i området vil uansett bli forvaltet og hogget, noe som vil ha betydning for naturopplevelseskvalitetene og friluftsliv.
 • I anleggsperioden vil deler av området ikke være tilgjengelig for friluftslivet.

Les også: Her er AFP-grepene som kan sikre pensjonen din

«Helseskadelige væsker»

Noe av dette kan det bøtes på, framgår det av vilkårene som kommunedirektøren mener må oppfylles, for at lokalpolitikerne i Lørenskog skal kunne godkjenne søknaden fra Losby Bruk.

 • I anleggsperioden skal det skiltes med alternative ferdselsårer i området.
 • Der veien krysser stier skal det tilrettelegges slik at veien ikke blir en hindring for friluftslivet.

Dette er de andre vilkårene:

 • Det er ikke tillatt å slippe ut helseskadelige væsker og stoffer fra biler, campingvogner eller lignende. Forbudet omfatter for eksempel vask, reparasjoner og oljeskift av maskiner og kjøretøy.
 • Det tillates ikke opparbeiding av parkeringsplasser langs veien.
 • Det skal fylles på jord inntil skjæringer og på kanten av fyllinger slik at revegeteringen framskyndes.
 • Ved funn av ikke kartfestede kulturminner skal Akershus fylkeskommune varsles, og arbeidet stanses.
 • Anleggsarbeid ikke skal foregå i leiktiden (til «rovfugl, tiur og orrfugl», journ. anmrk) i perioden 1. mars-31.mai.
 • Lørenskog kommune ved landbrukskontoret skal varsles før påføring av slitelag (veiens øverste dekke, journ. anmrk).
 • Veien skal oppfylle kravene til veiklasse 3, jevnfør gjeldende normaler for landbruksveier.
 • Tiltaket skal være fullført innen tre år etter at det er fattet vedtak i saken.
 • Dersom arbeidet ikke er ferdigstilt innen tre år etter dette, må tiltaket søkes om på nytt.

Søknaden til Losby Bruk blir endelig avgjort av Lørenskog kommunestyre senere i vår.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Les også: Kalle Moene: – Venstresida bør forenkle velferdsstaten (+)

Mer fra Dagsavisen