Nyheter

Får ikke kjøre så mange tog som de ønsker

Hadde togselskapene fått viljen sin, ville det ha blitt en god del flere togavganger fra desember.

Både Vy, Flytoget og SJ Norge har fått avslag fra Bane NOR på søknader om å få kjøre nye avganger, får Dagsavisen opplyst.

Bane NOR begrunner avslagene med at jernbanen allerede utnyttes «nærmest til bristepunktet» på mange strekninger.

– Frekvens er svært viktig

– Vi ønsket blant annet å kjøre flere innsatstog mellom Moss og Oslo og mellom Fredrikstad og Oslo, men dette har vi ikke fått til i det omfanget som vi ønsket oss.

Det sier Erik Røhne, konserndirektør for persontog i Vy, til Dagsavisen.

– Vårt mål er å få flest mulig til å velge toget når de skal reise, og vi vet at frekvens er svært viktig for nettopp dette, fortsetter Røhne.

– De ekstra avgangene ville både gitt kundene mer fleksibilitet i hverdagen og plass til flere reisende, noe vi tror igjen vil bidra til at flere velger toget. Vi synes selvfølgelig det er synd at det ikke gikk gjennom i denne omgang.

– Også på Bergensbanen ønsket vi å kjøre flere tog mellom Myrdal og Voss for å gi et bedre tilbud til den økende turisttrafikken på banen, men det var ikke plass på strekningen på grunn av økt godstrafikk, opplyser Røhne.

Administrerende direktør i Flytoget, Ståle Nistov, mener at flere avganger med Flytoget ville gitt mange reisende et bedre tilbud.

– Hvis Flytoget fikk velge helt selv, hadde vi kjørt tog mer eller mindre hele døgnet – altså så lenge det er reisende til og fra flyplassen (Oslo Lufthavn Gardermoen, journ. anmrk.).

– Flytoget søker alltid om å få kjøre seks tog i timen til Lysaker. Det får vi ikke i dag, og vi skulle gjerne kjørt flere tog til Drammen også, sier Nistov.

Siden SJ Norge overtok togtrafikken mellom Oslo og Trondheim i juni 2020, har antallet daglige avganger hver vei økt fra fire til seks. Nå har Bane NOR satt en stopper for en videre økning i denne omgang.

– Vi ønsket å kjøre den sjuende avgangen på Dovrebanen, men fikk nei på grunn av at strekningen ble erklært overbelastet, opplyser informasjonssjef Hilde Lyng i SJ Norge.

– Nærmest til bristepunktet

Aldri før har Bane NOR fått så mange søknader om togruter som i år, kan Jernbanemagasinet fortelle.

Togrutene endres og justeres én gang i året, etter at togselskapene har meldt inn sine ønsker. Dette skjer på samme dato hvert år – andre søndag i desember, og ikke bare i Norge, men over hele Europa, fordi mange tog krysser landegrenser.

– Til R24 – Ruteplan i 2024, har Flytoget, Go-Ahead Norge, Vygruppen, Vy Tog, Vy Gjøvikbanen, SJ Norge, SJ AB, og TM Togdrift søkt ruter for persontrafikk, opplyser Anne Kirkhusmo, presseansvarlig i Bane NOR, til Dagsavisen.

Kirkhusmo lister også opp en lang rekke selskaper som har søkt ruter for godstrafikk.

– Bane NOR har behandlet alle søknadene i henhold til jernbaneforskriften, og ved konflikt mellom flere søkere kan noen selskaper ha fått avslag på deler av sin søknad.

Men det er ingen selskaper som har fått nei til alle sine søknader, påpeker Kirkhusmo også.

Henning Scheel, konserndirektør for kunde og marked i Bane NOR, synes det er «veldig positivt at Bane NOR mottar stadig flere søknader om å kjøre tog».

– Samtidig er det sånn at vi ikke i samme grad får mer kapasitet. Riktignok skjer det stadig positive ting med forlengelser av kryssingsspor, bedre godsterminaler og åpning av dobbeltsporparseller, men vi utnytter allerede jernbanen nærmest til bristepunktet på mange strekninger.

– Nå har vi så mange tog på så mange av våre banestrekninger at vi ser at det blir bortimot umulig å nå målet om 90 prosent punktlighet, sier Scheel til Jernbanemagasinet.

– Mulig å kjøre flere tog

Spesielt krevende er det å innfri togselskapenes ønsker om flere avganger på Kongsvingerbanen, Bergensbanen, Nordlandsbanen, Østfoldbanen og Dovrebanen, ifølge Jernbanemagasinet.

På store deler av flere av disse banene er det enkeltspor i stedet for dobbeltspor med langt større kapasitet til å ta unna tog.

Ekstremværet Hans i august gjorde situasjonen enda vanskeligere. Da ble Randklev bru i Ringebu tatt av flommen i Gudbrandsdalen og stanset togtrafikken på deler av Dovrebanen.

Vy tror likevel at det er mulig å utnytte jernbanenettet bedre enn hva som nå er tilfellet.

– Vårt fagmiljø mener det er fullt mulig å kjøre flere tog på Østfoldbanen, og vi tror kundene ønsker flere avganger framfor færre avganger med marginalt bedre punktlighet.

Det sier Erik Røhne, konserndirektør for persontog i Vy, til Dagsavisen.

– At togene kommer og går når de skal er selvfølgelig svært viktig for kundene våre, men vi tror innstillinger og store forsinkelser på grunn av feil med infrastrukturen oppleves som mer belastende enn forsinkelser på noen minutter i rushtiden, fortsetter Røhne.

– De store forsinkelsene og innstillingene kan bare unngås ved å fornye infrastrukturen, ikke ved å kjøre færre tog.

Røhne minner også om at det er «gjort store investeringer i jernbanen i Oslo-området gjennom de siste tiårene».

– Selv om Oslotunnelen fortsatt er en flaskehals, må vi sørge for at kundene og samfunnet får igjen for investeringene i form av flest mulig tog. Vi mener vi må ha øynene på nullvekstmålet, og vi kan ikke risikere at dette ryker fordi vi ikke tør å utnytte kapasiteten på skinnene, advarer han.

Nullvekstmålet innebærer at persontransportveksten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

– Tar opp etterlengtet plass

Også Ståle Nistov, administrerende direktør i Flytoget, tror det er mulig å utnytte dagens jernbanenett bedre.

– Vi mener i utgangspunktet at det er tilstrekkelig med kapasitet til å kunne gi togkundene et godt tilbud, men på grunn av for svak pålitelighet i systemet, blir ikke potensialet i jernbanenettet utnyttet godt nok, sier Nistov.

– Dette skyldes i hovedsak tog som kjører lange strekninger og stopper på mange stasjoner – noe som kan dra med seg forsinkelser inn til sentrale områder, kombinert med mange feil på infrastrukturen.

– Også tog som er gamle og ofte for dårlig vedlikeholdt, er en økende årsak til forsinkelser, sier Nistov.

– En annen årsak til at nettet ikke blir utnyttet godt nok er uhensiktsmessig fordeling av reisende med helt forskjellige behov – som folk som pendler ut og inn av Oslo og folk som skal til og fra flyplassen.

– Slik det er i dag er det mange flyplassreisende som tar opp sårt etterlengtet plass på de allerede fulle pendlertogene.

– En mer hensiktsmessig fordeling av de reisende mener vi bør være en førsteprioritet. Flytoget kan eksempelvis med enkle grep øke passasjerkapasiteten med minst 50 prosent uten behov for tiltak eller endringer i infrastrukturen.

Regjeringen har planer

I forslaget til statsbudsjett for 2024 foreslår regjeringen tiltak «som skal gi et bedre togtilbud». Blant annet er det snakk om innføring av timefrekvens for regiontog på Gjøvikbanen og avganger hvert kvarter for lokaltog mellom Arna og Bergen på Vossebanen.

Regjeringen foreslår også å bevilge 8,6 milliarder kroner til drift og vedlikehold av jernbanenettet, en økning på 10,1 prosent fra saldert budsjett i år.

Likevel regner regjeringen med at vedlikeholdsetterslepet på jernbanen vil øke med 1,8 milliarder kroner i løpet av neste år, til totalt 32,9 milliarder kroner ved utgangen av året.

En del av pengene som regjeringen vil bevilge, skal nemlig gå til vedlikehold og utbedringer flere steder på jernbanenettet, etter ekstremværet Hans i august.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen