Nyheter

Varsel mot Marte Gerhardsens underdirektør

Varslingsrådet i Utdanningsetaten i Oslo kommune har mottatt et skriftlig varsel fra flere tillitsvalgte rettet mot en av Marte Gerhardsen underdirektører som er sentral i arbeidet med å sikre ansatte i Osloskolen et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for vold og trusler.

Det bekrefter kommunikasjonsdirektør i Utdanningsetaten, Randi Hagen Eriksrud, i en e-post til Dagsavisen.

Varselet, som ble mottatt i Utdanningsadministrasjonen (UDA) på Helsfyr sist uke, er ikke anonymt, men tvert imot undertegnet av tillitsvalgte. Det skriftlige varslet tar for seg kritikkverdige forhold ved arbeidsmiljøet i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), og retter seg mot avdelingsdirektør for PPT Hanne M. Olsen, som for øvrig rapporterer direkte til etatsdirektør Marte Gerhardsen.

Dagsavisen vet at det i tillegg til dette skriftlige varselet også er varslet muntlig om fryktkultur og Hanne M. Olsens lederstil og måte å behandle ansatte på lokalt av PPTs eget verneombud. Normalt vil et slikt varsel rettes til Olsens nærmeste overordnede, som i dette tilfellet er Marte Gerhardsen.

Dersom det lokale verneombudet i PPT av en eller annen grunn opplever dette som problematisk, kan det isteden varsles direkte til etatshovedverneombudet eller til det sentrale, kommunale varslingsrådet. Hva som er gjort i dette tilfellet, har det så langt ikke lykkes Dagsavisen å få endelig bekreftet.

Lenger ned i saken kan du lese hvordan direktør Marte Gerhardsen og avdelingsdirektør Hanne M. Olsen svarer på anklagene.

– Jobber langs flere linjer

Dagsavisen har vært i kontakt med flere kilder i PPT, som uavhengig av hverandre gir uttrykk for stor indre uro og utrygghet på arbeidsplassen. Generelt er det en opplevelse av krav om full lojalitet med lite rom for faglige meningsutvekslinger og motforestillinger. Det snakkes om lite medvirkning og en manipulerende lederstil med utpregede hersketeknikker.

Dan-Jørgen Aasen er verneombud i PP-tjenesten i Utdanningsetaten. Forelagt Dagsavisens opplysninger sier han dette i en kort kommentar:

– Jeg kan bekrefte at jeg har varslet bekymring for forhold knyttet til arbeidsmiljøet i PP-tjenesten. Men jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på hva det er varslet om og til hvem. Dette er en prosess der det jobbes langs flere linjer, sier han.

Dagsavisen har bedt etaten om innsyn i varselet, noe etaten har avslått «både av hensyn til de involverte, og hensynet til at det skal være mulig å gjennomføre en god og tilfredsstillende undersøkelse». Etter det Dagsavisen kjenner til tar det skriftlige varselet blant annet for seg:

  • Bekymring for om PPT driftes forsvarlig og oppfyller sine forpliktelser i tråd med sitt mandat. Mange saker ligger over frist før de behandles.
  • Sviktende ivaretakelse av partssamarbeid og manglende reell medbestemmelse.
  • Krav om at det skal gjennomføres en ny, uavhengig arbeidsmiljøundersøkelse for å kartlegge arbeidsmiljøet i hele PPT.

I henhold til vanlig prosedyre for varslingssaker vil sekretariatet for varslingsrådet i Utdanningsetaten nå forberede innstilling til varslingssak for behandling i etatens varslingsråd. Dette arbeidet ledes nå av fungerende sekretariatsleder Lene Brandt Knudsen. Årsaken er at tidligere sekretariatsleder Anita Capjon Bergh er konstituert i stillingen som direktør i Divisjon organisasjonsutvikling og fellestjenester etter Vidar Lødrup, som sa opp sin stilling for 14 dager siden og allerede er ute av etaten. Lødrup er en av tre direktører i etaten som har sagt opp i løpet av kort tid, og som inntil nylig satt i Marte Gerhardsens toppledergruppe.

I tråd med vanlig praksis skal varslere også bli innkalt til møte for å utdype saken og eventuelle påstander som er framsatt. På samme måte skal den det varsles mot få anledning til å forklare seg. Varslerne skal også beskyttes mot og orienteres om faren for gjengjeldelse i form av trusler, advarsler eller annet, som ifølge Arbeidsmiljøloven er forbudt.

Dagsavisen har ikke lykkes å komme i kontakt med lederen for varslingsrådet i Utdanningsetaten, Thomas Bang.

– Krevende endringsprosess

Ellen Brekke er en av hovedverneombudene i Utdanningsetaten, som i mange tilfeller samarbeider tett med lokale verneombud, det være seg ute på skolene eller i andre deler av organisasjonen. Hun bekrefter at den sentrale vernetjenesten er kjent med at det er meldt bekymring om arbeidsmiljøet i PPT, men sier etatshovedverneombudene foreløpig ikke har fått noen sak eller varsel på sitt bord:

– Foreløpig er vi ikke orientert verken skriftlig eller muntlig om innholdet i noen av disse varslene, og har derfor ikke ytterligere opplysninger å gi. De som har varslet har valgt en annen kanal inn. Ofte henvender de seg til oss først, men det har altså ikke skjedd i dette tilfellet.

– Vi er likevel kjent med at det er meldt inn en bekymring om arbeidsmiljøforhold i PPT. Derfor er det nå naturlig at vi tar initiativ til et møte med lokalt verneombud, sier Ellen Brekke i vernetjenesten til Dagsavisen.

Dagsavisen har vært i kontakt med både avdelingsdirektør Hanne M. Olsen og etatsdirektør Marte Gerhardsen, for å få svar på spørsmål knyttet til varslene mot avdelingsdirektøren og arbeidsforholdene i PPT.

Hanne Margrethe Olsen

Hanne M. Olsen er blitt forelagt påstander om manglende medvirkning og rom for motforestillinger fra ansattes side. Videre at hennes lederstil beskrives som manipulerende med bruk av utpregede hersketeknikker. Hun har også fått spørsmål om sin opplevelse av at det nå er varslet om kritikkverdige forhold ved arbeidsmiljøet i PPT under hennes ledelse.

I et samlesvar skriver hun dette i en e-post til Dagsavisen:

– PPT har gjennomgått store endringer de siste årene. Det har vært en krevende endringsprosess, og jeg tar på alvor at det oppleves som vanskelig. Jeg er i dialog med tillitsvalgte og vil fortsette samtalene med ledere og ansatte hos oss om situasjonen, for å finne ut mer om hva dette handler om og hvordan vi kan få til et bedre samarbeid oss imellom for å løse det viktig oppdraget vi har i PPT.

– Vil følge dette tett

Dagsavisen har spurt direktør i Utdanningsetaten, Marte Gerhardsen, om når hun ble klar over at ansatte i PPT ikke opplever å ha et godt og trygt arbeidsmiljø der de lyttes til og behandles med respekt. I en e-post svarer Gerhardsen:

– PPT har gjennomgått store endringer de siste årene. Vi har jobbet med å få organisasjonsendringene til å fungere godt, men jeg vet at det har vært utfordringer knyttet til dette som det har vært jobbet med. I forrige uke ble jeg gjort oppmerksom på mer konkrete bekymringer knyttet til arbeidsmiljøet i PPT. Vi vil nå jobbe sammen med ledere og ansatte i PPT for å finne ut mer om hvilke utfordringer vi har og hvordan de kan løses, skriver Gerhardsen i sitt svar.

– Er du blitt varslet direkte av verneombudet eller andre om uholdbare forhold i PPT knyttet til avdelingsdirektør Hanne Olsens lederstil?

– Jeg ble i forrige uke informert om bekymringer knyttet til arbeidsmiljøet i PPT fra en av mine ledere, skriver Gerhardsen.

– PPT står midt oppe i et viktig arbeid med forebygging og håndtering av vold og trusler i Osloskolen, blant annet gjennom fysisk øvelse og kursing av ansatte. Er du bekymret for at uroen i PPT kan gå ut over dette arbeidet?

– Jeg opplever at de ansatte i PPT jobber dedikert og godt med dette arbeidet, og har ikke fått noen signaler om at det er påvirket av situasjonen. Men dette vil jeg selvfølgelig følge tett fremover, svarer Gerhardsen.

– Tar du noen umiddelbare grep for å bedre arbeidsmiljøet i PPT og sikre fremgang i arbeidet deres framover?

– Vi vil jobbe tett med ansatte og ledere i PPT for å finne ut hvilke tiltak vil skal gjennomføre for å håndtere de utfordringene som er knyttet til arbeidsmiljøet, skriver Marte Gerhardsen.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen