Nyheter

Advarer mot Osloskolens voldsgrep: – Vi kan ikke kurse lærere på bekostning av de sårbare elevene

Èn måned før Utdanningsetaten må svare Arbeidstilsynet på hvordan over 17.000 ansatte i Oslo-skolen skal få tilstrekkelig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold og trusler, vekker etatsdirektør Marte Gerhardsens grep kraftige reaksjoner.

Dagsavisen har i en rekke saker det siste halvåret satt søkelyset på økningen i rapportert vold og trusler i Osloskolen. I disse dager jobber Utdanningsetaten på spreng med å få på plass et opplegg for opplæring av lærere i hvordan de skal håndtere voldssituasjoner. Men tillitsvalgte reagerer sterkt på etatens planer om hvem som skal kurse lærerne.

– Vi klarer ikke å overholde saksbehandlingsfristene på de sakene vi allerede har. Dette er menneskeskjebner der elever og foreldre med store behov for å bli hørt og få hjelp, venter og venter. Midt oppe i dette pålegger direktøren i etaten PP-tjenesten å kurse lærere i håndtering av vold og trusler i stort omfang. Etter vår mening er denne ressursbruken verken innenfor vårt mandat eller lovhjemmel, sier Kathe Lundahl, hovedtillitsvalgt for 200 medlemmer i akademikerorganisasjonen Samfunnsviterne i Utdanningsetaten og PPT.

Direktør i Utdanningsetaten Marte Gerhardsen, er uenig:

– Å jobbe med elever som har atferd som utfordrer og som ikke har utbytte av opplæringen, er et tydelig mandat for PPT. I tillegg er det klare sentrale og lokale politiske føringer om et mer inkluderende og trygt skolemiljø for alle elever. Noen av de elevene som utfordrer har omfattende utfordringer og det er behov for den spisskompetansen PPT innehar for å gi god veiledning til ansatte i skolen for at disse elevene skal lykkes, sier Gerhardsen.

Lenger ned i saken kan du lese mer utfyllende svar fra Gerhardsen.

Kniven på strupen

Ifølge Opplæringsloven er alle kommuner pålagt å ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), for å hjelpe elever med spesielle behov i skole og barnehage. En viktig del av deres jobb er også å veilede og kurse skoler i hvordan forholdene kan legges enda bedre til rette for de sårbare elevene.

I Oslo er dette arbeidet samlet i Seksjon for kompetanseenhetene i PPT.

Nå vil direktør i Utdanningsetaten (UDE), Marte Gerhardsen, at enheten også skal ta ansvar for de skoleansattes arbeidsmiljø.

Jeg er redd for at PPT skal bli oppfattet som en aktør på arbeidsgiversiden.

—  Kathe Lundal, hovedtillitsvalgt for samfunnsviterne i UDE og PPT

Bakteppet er Utdanningsetatens arbeid med å oppfylle Arbeidstilsynets krav om at kommunen innen 15. mars 2022, må vise hvordan ansatte i Oslo-skolen skal sikres «nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold og trusselsituasjoner.»

Greier ikke kommunen oppfylle kravene innen fristen, har Arbeidstilsynet varslet dagbøter tilsvarende 120.000 kroner i uka.

Fire uker før alt må være på plass begynner det dermed å haste for etatsdirektør Marte Gerhardsen.

Utdanningsdirektør Marte Gerhardsen i Oslo sier at etaten følger situasjonen nøye og er i tett dialog med skolene om den vanskelige bemanningssituasjonen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Er til for elevene

Under en skolelederkonferanse for Oslo-rektorer den 10. februar, la direktør Marte Gerhardsen fram etatens planer. Der ble det slått fast at; «PPT skal tilby omfattende støtte og opplæring på bestilling etter avdekket behov i risikovurderingen fra skolene.»

Konkret betyr det at PPT får en omfattende oppgave med å kurse skoleansatte som skal beskyttes mot vold og trusler på arbeidsplassen i tråd med Arbeidsmiljøloven.

Selv om det lenge har vært slik at skoler, for eksempel spesialskolene i hovedstaden, har fått hjelp av PPT til å håndtere voldelige og utagerende elever, mener Lundahl det er noe helt annet når PPT nå skal kurse lærere på generell basis.

– Jeg er redd for at PPT skal bli oppfattet som en aktør på arbeidsgiversiden med ansvar for skoleansattes arbeidsmiljø og sikkerhet. PPT er til for elevene. Vårt mandat er knyttet til elevrettigheter og elever med særlige behov. Elever og foreldre må kunne være 100 prosent trygge på hvor vår lojalitet ligger og ha full tillit til den jobben vi gjør, sier Kathe Lundahl til Dagsavisen før hun legger til:

– Vi kan ikke ta ansvar for lærernes arbeidsmiljø på bekostning av de sårbare elevene.

– Tilsynsmyndighetene må inn

Lundahl forteller at PPT allerede i dag har flere avvik når det gjelder elevrettigheter og mange saker over saksbehandlingsfrist. I tillegg mangler det PPT-rådgivere ved flere Oslo-skoler.

Hun sier videre at ressurssituasjonen og spørsmålet om hvorvidt PPT styres forsvarlig ut fra tjenestene de skal gi, er tatt opp underveis gjennom hele pandemien, og nylig i direkte kontakt og formelle partsmøter i UDE.

– Dersom UDE mener at PPT skal tillegges oppgaver som dreier seg om forsvarlig arbeidsmiljø for lærerne, samtidig med at tjenesten ikke ivaretar sine forpliktelser med allerede lovpålagte oppgaver som angår elevrettigheter, må tilsynsmyndighetene inn for å se om vi har forsvarlig drift av PPT, sier hovedtillitsvalgt Kathe Lundahl.

Etatshovedverneombud i Utdanningsetaten, Dag Martin Vikheim, har forståelse for Lundahls skepsis til Gerhardsens måte å løse arbeidsmiljøutfordringene i Oslo-skolen på:

– Vi har kommunisert til etaten at vi er kritisk til at det er PPT som ender opp med å skulle ivareta de skoleansattes rett til et trygt og godt arbeidsmiljø, sier Vikheim til Dagsavisen.

Han påpeker at det i altfor stor grad eksisterer en holdning til vold og trusler som går ut på at bare skolens ansatte bygger nære relasjoner til elevene sine og er flinke på klasseledelse, så vil ikke vold skje.

– Slik er det ikke. I verste fall underminerer denne oppfatningen vold og trusler som et alvorlig arbeidsmiljøproblem, noe som igjen kan svekke ansattes trygghet og sikkerhet på arbeidsplassen, sier etatshovedverneombud Dag Martin Vikheim.

Etatshovedverneombud i Utdanningsetaten, Dag Martin Vikheim.

– Uoversiktlig situasjon

Rune Lang er kontaktperson for de videregående skolene i Utdanningsforbundet Oslo. Han bekrefter at bekymringen Lundahl formidler også er meldt inn til Utdanningsforbundet:

– Det er allerede en uoversiktlig situasjon i PPT, også får de dette oppdraget på toppen. Det er grunn til å sette spørsmålstegn ved om ressurser nå vil bli forskjøvet fra elevrettet arbeid i PPT, over på det som handler om lærernes arbeidsmiljø, sier Rune Lang til Dagsavisen.

Dagsavisen har vært i kontakt med Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), som på nasjonalt nivå representerer foreldre og gir råd og veiledning i skolesaker. FUG ønsker ikke å kommentere PPTs rolle i Oslo-skolen spesielt, men sier på generelt grunnlag:

– PPT kan være en nyttig bidragsyter i arbeidet med å forstå og møte krevende atferd blant elever, men løsningen er ikke å peke på PPT alene. Dette er et lagarbeid og her må flere instanser bidra, sier Marius Chramer, leder i FUG.

– Viktig og riktig

Dagsavisen har stilt etatsdirektør Marte Gerhardsen flere spørsmål i saken. I en e-post forteller etaten at det er HR-avdelingen som har ansvaret for at kursene blir gjennomført, men at PPT skal gjennomføre kurs i samarbeid med HR.

På spørsmål om bakgrunnen for dette, svarer direktøren:

– PPT har spisskompetanse på atferd som utfordrer. I slike situasjoner kan det være flere elever som er berørt og påvirket av hendelsen, og det er viktig at vi tilbyr systemer og opplæring som vil virke forebyggende og dempende i slike situasjoner. Det er derfor viktig og riktig at PPT er en aktør i vårt arbeid med å kurse ansatte i vold og trusler, skriver Marte Gerhardsen i sitt svar.

– Hva er din kommentar til Lundahls syn om at dette står i konflikt med PPTs mandat og lovhjemmel?

Dette arbeidet er i tråd med PPTs mandat og lovhjemmel. PPTs kompetanse er helt sentral for at vi skal kunne sette våre ansatte i stand til å håndtere atferd som utfordrer. De har alltid vært involvert i dette arbeidet og det skal de fortsette å være, fastslår direktøren.

På spørsmål om hun frykter at arbeidet med voldskursing av ansatte kan gå ut over elevene PPT skal hjelpe, svarer Gerhardsen:

– Tvert imot. Målet med dette arbeidet er en tryggere og bedre Osloskole for alle.

Gerhardsen bekrefter videre at etaten nå er i ferd med å ansette fem nye medarbeidere med spisskompetanse på området autisme og sosial og emosjonell læring.

– Ressursen vi bruker i dette arbeidet, er ikke på bekostning av PPTs arbeid med sakkyndige vurderinger eller PPTs øvrige arbeid, fremholder marte Gerhardsen.

– PPT sliter allerede med å oppfylle sine lovpålagte forpliktelser, er det da forsvarlig å pålegge dem oppgaver knyttet til ansattes arbeidsmiljø?

– Dette er en oppgave PPT allerede har og de blir nå tilført ekstra ressurser. Det er mange og sammensatte årsaker til at atferd utfordrer, og det er PPTs mandat og sørge for at disse elevene får et forsvarlig, trygt og godt læringsmiljø, sier Gerhardsen.

Skal evalueres

Utdanningsetaten har nylig startet arbeidet med å evaluere omorganiseringen av hele Utdanningsetaten og deres tjenester som ble iverksatt i 2020. Hovedtillitsvalgt Kathe Lundahl sier til Dagsavisen ar hun har store forventninger til hva utredningen, som skal foreligge i løpet av våren 2022, vil vise:

– Mitt håp er at evalueringen vil synliggjøre uklare ansvarslinjer, og at vi framover kan få plassert riktige tjenester på riktig sted, sier Kathe Lundahl, hovedtillitsvalgt for 200 medlemmer i akademikerorganisasjonen Samfunnsviterne i Utdanningsetaten og PPT.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen