Kunnskap og mestring - to sider av samme sak?

Mestringingsfølelsen til den enkelte elev må stå i fokus, skriver Astrid Nielsen Eliassen (H).

Av: Astrid Nielsen Eliassen, listekandidat Moss Høyre

 

For litt siden skrev jeg her i avisen om hvordan veiledning i skolen vil bidra til livsmestring. I dag vil jeg dvele ved hvordan kunnskap og mestring henger sammen, og hvordan de to elementene fører med seg et tredje element, nemlig robusthet.

Høyre går til valg på at vi vil skape en skole der kunnskap og mestring skjer. Det gjør vi ved å ta grep! Vi fokuserer på tidlig innsats og forsterker lese, skrive- og regneopplæringen på 1.-4.trinn. Vi videreutdanner flere titalls lærere bare i Moss hvert eneste år. Vi sørger for at mange blir lærerspesialister - en solid faglig fordypning som kommer elevene til gode. Vi tilrettelegger spesialundervisningen slik at den skal treffe så tidlig og så godt som mulig - der eleven er, sammen med de andre.

Mestringingsfølelsen til den enkelte elev må stå i fokus. Det skjer nemlig ingen positiv læring dersom eleven ikke sitter med en positiv erfaring av mestring. Den kunnskapen man oppnår etter slik positiv mestring er kunnskap som kalles transformativ; det er kunnskap som lett lar seg overføre til nye og ukjente situasjoner. Slik kunnskap trengs i fremtidens Norge der arbeidsmarkedet, slik vi kjenner det i dag, vil se annerledes ut. Mange av jobbene som skapes de nærmeste tiårene er jobber vi i dag ikke kjenner til.

Elevene må derfor lære å lære, og de må lære for fremtiden, ikke bare for nåtiden. De må møte en skole som tar kunnskapsbehovet på alvor; både den enkeltes behov for å få lov til å lære innen eget interesse- og ferdighetsnivå, men også samfunnets behov for kunnskap. Vi må utdanne folk til arbeidsplasser som vil finnes, og til arbeid den enkelte kan oppleve mestring, kunnskapsvekst og trivsel innen.

Kunnskap og mestring henger sammen. Det handler om livsmestring å få lov til å oppleve dette - et sentralt ord i den nye læreplanen som trer i kraft neste år. Et annet sentralt ord i denne planen er robusthet. Skolen skal formidle verdier, holdninger og kunnskap på en slik måte at elevene blir mer robuste enn mange er i dag. Vi må rett og slett lære oss å tåle litt mer; ikke i betydning å tåle urett eller svik, men å tåle at livet for oss alle går litt opp og ned. Det er normalt, og det er innen normaliteten vi må lære oss å tåle et større mangfold og spekter av følelser, ferdigheter og mestring. Kunnskap og mestring i skolen fører til at elevene blir mer robuste. Det har igjen tilbakevirkende kraft; robusthet gir styrke til å søke nye utfordringer og oppleve mer mestring, og mer kunnskap. Den som tror på å lykkes, vil lettere lykkes.

Vi må ha en skole der elevene tror at de vil lykkes! Den skolen vil vi i Høyre fortsette å skape nasjonalt og lokalt!

Høyre er et parti som mer enn andre partier setter forskning, utvikling og innovasjon på dagsordenen. Det er slik vi tror at vi best kan møte det kunnskaps- og mestringsbehovet fremtidens utfordringer innen skole, eldreomsorg, helsevesen og klimaspørsmål krever. Bare slik vil vi oppnå den robustheten den enkelte og samfunnet trenger å ha for å kunne være i og handle i denne verden på en god måte- for oss selv, hverandre og miljøet!