Nyheter

Tar ut penger fra parkeringshus - bruker på eiendom

Drammen Eiendom KF har fått utbytte på fem millioner fra de to parkeringshusene de eier. Det kommer fram i den nyeste økonomirapporten til kommunen.

Torsdag kom tertialrapporten for 2. tertial for Drammen - altså rapporten for økonomien mellom mai og august. Den viser at økonomien går bedre enn fryktet: alle områder går i balanse, eller med såkalt mindreforbruk (overskudd), med unntak av helse, sosial og omsorg. Disse feltene går samlet rundt 83 millioner i underskudd - men det totale underskuddet for driften av alle kommunens tjenesteområder er bare på 48 millioner.

Samtidig har kommunen lavere utgifter på en del andre områder - blant annet lavere husleie til Drammen eiendom og lavere pensjonsutgifter - og sammen med justeringer i skatteinntektene gjør det at kommunedriften ender i overskudd for perioden, med 55 millioner.

Rådmannen foreslår å ta 24,4 millioner av disse og bruke til vedlikehold i investeringsbudsjettet. Resten brukes på pandemitiltak eller settes av til kommende pandemiutgifter.

Tar ut parkeringsoverskudd

I samme rapport er det tertialrapport fra kommunens selskaper, blant annet Drammen Eiendom KF. Den viser at eiendomsselskapet går i overskudd, 5,3 millioner over forventet driftsbudsjett. Nettoresultatet er på 102,9 millioner, som er 27,3 millioner over budsjettet.

Det skyldes blant annet at salg av eiendom har gitt høyere gevinst enn ventet. Det er i tillegg tatt ut 58,3 millioner i utbytte.

Et eksempel på utbytte er fra parkeringsselskapet Thams gate parkeringshus AS. Det selskapet eier et annet selskap - Grev Wedels Parkeringshus AS - og styrene i selskapene har godtatt at det tas ut eierutbytte på fem millioner. Utbyttet ble utbetalt i denne perioden, men er ikke budsjettert for perioden.

Eiendomsselskapet bruker ikke utbyttet på disse parkeringshusene eller annet parkeringsrelaterte ting - men heller på etterslep av vedlikehold av eiendomsmassen, skriver de.

For lite penger til vedlikehold

Selv om de får disse fem millionene ekstra har eiendomsselskapet fremdeles for lite penger til vedlikehold. Etter eget anslag burde de hatt 20 millioner ekstra med tanke på behovet.

Det generelle vedlikeholdsbehovet i kommunen er stort - dette er jo også en av grunnene til at rådmannen foreslår å bruke 24,4 millioner av overskuddet på vedlikehold. Disse pengene skal altså inn i investeringsbudsjettet - i bolken om vedlikehold og fornyelse, som ved budsjettvedtaket i september utgjorde rundt 380 millioner årlig.

Eiendomsforetaket går også inn for å selge en del kommunal eiendom, blant annet Gilhus gård i Lier, Storgaten 116 i Svelvik og en seksjon av sameiet ved Svelvik papirfabrikk.