Nyheter

Trøstepremie til Veiavangen i investeringsbudsjettet

Politikerne kuttet i rammene til investering for Drammen kommune - men lurte inn Veiavangen-oppgradering via vedlikeholdsmidlene.

Kommunestyret gjorde tirsdag vedtaket om hva kommunen skal prioritere av investeringer framover.

Alt uka før, på formannskapsmøtet, ble det klart at flertallet ville prioritere tre prosjekter: Sykehjem i Krokstadelva (førsteprioritet), ny bybru (andreprioritet), og Åskollen ungdomsskole (tredjeprioritet). Hva rammen for investeringa skulle være ble fastslått på torsdag: Nivået skal ligge på 900 millioner årlig de kommende årene.

Av dette skal 380 millioner årlig brukes til oppgradering og fornyelse. 200 millioner skal brukes på vann og avløp (dette beløpet betaler seg selv gjennom avgifter, og er ikke penger som kan brukes på andre ting), og 20 millioner årlig til sykkelplan, med gang- og sykkelvei i Nedbergkollveien prioritert høyest.

Resten skal brukes på de tre prioriterte prosjektene. Det vil si ca. 300 millioner kroner årlig.

Trøstepremie til Veiavangen

Veiavangen ungdomsskole er ikke blant de tre prioriterte prosjektene. Men i vedtaket ligger det inne en formulering om at utvidelsen av ungdomsskolen skal «innarbeides» og ha høyest prioritet etter de tre prosjektene det nå er lagt opp til.

I tillegg skal altså skoleveier prioriteres innenfor de 20 sykkelmillionene - og gang- og sykkelvei i Nedbergkollveien, skoleveien til mange av Veiavangen-elevene, er prioritert høyest innenfor denne summen.

Ville utsette Åskollen

Nytt i saken er at det fastslås at Åskollen ungdomsskole skal være prioritet nummer tre av de tre prosjektene. I vedtaket slo politikerne også fast at det skal vurderes å gjøre Åskollen til 1.10.-skole, de ba rådmannen komme tilbake med en sak om dette.

Høyres gruppeleder Kristin Surlien antydet i sit innlegg at hun mente Åskollen burde prioriteres ned, slik at man sto igjen med to prosjekter: bybru og Krokstad sykehjem.

– Investeringsrammene vi legger oss på her er ikke bærekraftige og offensive nok. Vi må ta ned rammene og ambisjonene. Sykehjemmet Krokstad skal bygges, men kan ikke til prisen som ligger der i dag. Bybrua må bygges. Andre investeringer må vi skyve på i dagens økonomiske situasjon, sa hun.

Hennes partifelle Hermansen utdypet dette med at prisen på investeringene avgjør: om sykehjemmet bruker opp hele ramma, må Åskollen forskyves, mente han. Høyre vil altså at Åskollen skal bygges, men mener det er sluttsummen på investeringene som skal prioriteres først - bybrua og Krokstad sykehjem - som vurderer om man kan bevilge penger til Åskollen fram mot 2024 eller må utsette.

SVs Rune Kjeldsen tilhører posisjonen, men sa i debatten at han mener Åskollen bør nedprioriteres til fordel for Veiavangen. SV stemte likevel med posisjonen.

Spørsmål om kostnader

På kommunestyremøtet, som i formannskapsmøtet, ble det stilt spørsmål rundt hva de forskjellige prosjektene vil koste.

Posisjonen kutter kravet om at Krokstad-sykehjemmet må ha massivtre. Og med en ramme på 900 millioner årlig kutter de også den generelle ramma noe fra rådmannens beregninger. Hvor mye de konkret vil bevilge til hvert prosjekt, var likevel svært uklart på torsdagens møte.

Flere partier stilte spørsmål om dette - rådmannens svar var at man vil komme tilbake til det når hver enkelt sak skal behandles, og at det vil gjøres eksterne vurderinger av kostnadene (altså at et selskap utenfor kommunen også skal gjøre en vurdering).

Politikerne valgte enstemmig å gå inn for at kommuneadministrasjonen skal gjøre en vurdering av byggekostnader i Drammen sammenligna med nærliggende kommuner.

Mange partier kom med alternative forslag - Frp ville for eksempel prioritere alle fem prosjektene som har ligget inne i planen tidligere, i stedet for de tre man landet på. For å dekke dette ville de selge det kommunale foretaket Drammen Eiendom, men dette fikk de lite gehør for - heller ikke av Høyre.