Nyheter

Nå er det neiflertall i bystyret

Ida Marie Brown (V) har bestemt seg. Med alle de faste bystyrerepresentantene på plass, vil det dermed ikke lenger være flertall for å bygge ut Marienlyst med boliger.

Bilde 1 av 2

– Jeg har vært skeptisk, og slik det er nå virker det ikke som det blir det beste for Drammen. Det er en stor flott tomt, og så er det jo hvordan saken startet: Den er rullet opp fiks ferdig før den er kommet til det politiske nivået. Men det er jo politikerne som skal vedta og stå til ansvar for det som bygges, sier Ida Marie Brown, bystyrerepresentant for Venstre i Drammen.

Siden 2015 har Venstre hatt utvikling av Marienlyst i sitt partiprogram, og Brown har sittet i bystyregruppa som etter valget gikk inn i et valgteknisk samarbeid med Høyre, Frp og Krf. Samarbeidsavtalen hadde et eget punkt om å arbeide videre med utvikling av Marienlyst som idrettsløft og byutviklingsprosjekt med Campus Marienlyst, ny Drammenshall, grøntområder, boliger og ny friidrettsbane. «Endelig beslutning treffes etter gjennomført reguleringsplan-prosess og økonomisk analyse av investeringer og drift», står det i avtalen.

Fristelse

– Det vi beskrev i programmet var en mulighetsstudie. Vi var flere som var med å utforme og gi det den ordlyden det fikk til slutt. Det handlet om hva vi kunne få ut av tomten, ikke på død og liv å bevare et idrettsanlegg, sier Brown. Hun synes ikke skissene som ble presentert tidligere i år svarer på partiets studie. Hun peker også på at mye er endret siden saken kom på bordet, blant annet frigjøringen av nåværende jernbanespor etter at Bane Nor har valgt ny tunneltrasé.

– Det gir et større sammenhengende område, og det blir enda viktigere å se helheten. Åpne byrom er et verdistempel i moderne byer, for det er lett å falle for fristelsen og bygge seg helt inne, sier Brown. En konsekvensutredning før selve reguleringsfasen ville gjort at saken fikk politisk behandling før.

– Jeg har for eksempel flere ganger etterlyst beregninger av hvordan driften av multifunksjonshallen er tenkt finansiert, og en kartlegging av behovet for en slik hall. Så langt har det handlet veldig generelt om bruken, men det virker som om markedet er ganske mettet på Østlandet, med Telenor Arena og Lillestrøm ikke langt unna Oslo. Trenden ellers i Europa er at store messer avtar, så hvor mye har man forutsatt å tjene, og hvordan vil det komme småidrettene til gode? spør Brown og frykter en situasjon der man må kompensere med høye leiepriser.

I en avstemning vil du altså ikke stemme for utbygging?

– Nei, slik det ser ut nå er jeg ikke positiv til det, sier Ida Marie Brown.

– Sterkt beklagelig

Tove Paule synes det er beklagelig at samarbeidsavtalen mellom de fire partiene brytes. Uten stemmene til Harald Wessel-Berg (H), Yousuf Gilani og Ida Brown (V) har ikke lenger de borgerlige flertall i bystyret for en utbygging på Marienlyst.

Hva tenker du som gruppeleder i partiet som har gått i bresjen et fem år langt og 26 millioner dyrt prosjekt om den nye balansen?

– Det er ikke riktig å si at vi har stått i bresjen, jeg forholder meg til det som står i samarbeidsavtalen mellom de fire partiene i posisjon – en avtale Yousuf Gilani selv har signert. Også vi har sagt at saken legges ut etter første gangs reguleringsbehandling, og så tar vi standpunkt etter svarene som kommer inn. Det er ingen problem å gjøre det, sier Paule.

De vil nå diskutere de siste dagers utspill i bystyregruppa.

– Dette har også kommet veldig overraskende på de andre partiene i samarbeidet. Soloutspill har vi hatt i flere saker, så det er vi vant til, men Yousuf Gilanis utspill på første dag etter permisjonen er spesielt i forhold til hva han har stått på tidligere. Sett fra mitt ståsted har han brutt samarbeidsavtalen uten å avklare det med Venstre. Det er sterkt beklagelig.

Gilani sammenligner sin snuoperasjon i Marienlystsaken med det Høyre gjorde med Buskerudbypakke 2: «en reorientering». Er det dere som har «utvannet» samarbeidsavtalen?
–  Nei, ikke når du ser de seks kulepunktene samarbeidsavtalen har rundt BB2. Vi har fortsatt ikke gitt opp BB2, men vi er nå med på å pakke den om, og vet det kommer noe på plass. Jeg synes ikke de to sakene overhodet kan sammenlignes, da det var Stortingets behandling av NTP som var avgjørende. De støttet ikke kommunenes vedtak, sier Tove Paule (H).

Glad for egen "reorientering"

– Når det gjelder Buskerudbyen og mitt utspill i den anledning, så har ikke det utspillet noe med samarbeidsavtalen å gjøre, sier ordfører Tore O. Hansen (H) om Gilanis sammenligning. 14. mars la han ut et blogginnlegg som innebar en vraking av det omforente forslaget til Buskerudbypakke 2,  med henvisning til manglende signaler i Nasjonal transportplan. "Den nye pakken bør få et nytt navn. Vi trenger en miljø- og fremkommelighetspakke, som skal komme innbyggerne til gode", skrev han.

–  Jeg var sikker på at Stortinget ikke ville 100 prosent finansiere Strømsøåstunell og Holmenbru, og mente at vi derfor ville få den saken tilbake fordi den da ikke var i tråd med vedtaket som var fattet i kommunene og i fylket. Det fikk jeg rett i. Det jeg trodde ville skje skjedde. Det gjorde at vi fikk bedre tid til en bredere forankring av saken. Det er vi alle glad for i dag, sier han.

Nyeste fra Dagsavisen.no: