Nyheter

Oslo Ap vil stanse bilene ved bygrensa

MILJØ: Pendler du med bensin- eller dieselbil? Snart kan du parkere for godt. All biltrafikk til og fra Oslo skal skje med nullutslippskjøretøy, mener styret i Oslo Ap.

Styret i Aps største fylkeslag trekker også fram en rekke andre tiltak de vil iverksette for å gjøre det vanskeligere og mindre attraktivt å eie og bruke bensin- eller dieselbil.

Forslaget til en ny miljøpolitikk, som en arbeidsgruppe med nestleder Grete Haugdal og Oslo AUF i spissen har jobbet med, blir fremmet når fylkeslaget har årsmøte denne helgen.

Ikke nok el-biler på vei

- Vi mener det trengs et miljøskifte i hovedstaden, sier Haugdal og leder for Oslo Ap, Jan Bøhler.

- Vi trenger sterkere virkemidler for å få redusert både den lokale og helseskadelige luftforurensingen og utslippene av klimagasser.

Mandag skrev Dags­avisen Fremtiden at 200.000 elbiler på norske veier i 2020 ikke vil være nok til å nå målet om reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren. Heller ikke stadig mindre forurensende fossilbiler vil føre til de nødvendige utslippskuttene. Biltrafikken må derfor reduseres, konstaterte Naturvernforbundet

En rekke av tiltakene som Oslo Ap nå foreslår, vil utvilsomt kunne få en slik effekt. I tillegg håper Bøhler på en raskere overgang til en langt mindre forurensende bilpark.

- Forslaget til ny miljøpolitikk er ikke et angrep på bilen, bedyrer han.

- Vi vil at folk skal ha frihet til å bruke bil, men i Oslo og de andre store byene er det ikke liv laga for sterkt forurensende biler i framtida. Vi må nå sette en klar grense, akkurat som ved innføringen av røykeloven, for hvor lenge vi skal kunne kjøre inn i Oslo med slike biler. Ved å gjøre det vil både bilistene og bilfabrikantene få mulighet til å omstille seg, slik at vi får en overgang til biler som ikke forurenser.

- Når bør det blir forbudt med bensin- og dieselbiler?

- I forslaget vårt skriver vi senest innen 2035, men det må betraktes som et symbolsk årstall. Vi er ikke firkantet på det. Det kan hende at noen synes det er for lenge til, eller omvendt, svarer Bøhler og Haugdal.

De seneste månedene har hver tiende nybil vært en elbil. Samtidig selges det mange hybridbiler. Ny teknologi, blant annet når det gjelder hydrogenbiler, er på vei.

Forsker Erik Figenbaum ved Transportøkonomisk institutt, mener det per dags dato er umulig å forutsi når nullutslippsbiler blir vanligere enn fossilbiler.

- Men biler har lang levetid. Derfor vil det nok fortsett være bensin- og dieselbiler på veiene i 2035, tror han.

- Nødvendige tiltak

Eirin Sund, som er samferdselspolitisk talsperson i Ap, vil ikke «blande seg opp i» Oslo Aps årsmøte og beslutningene som skal fattes der, men hun er enig med Bøhler i at det nå er nødvendig med sterkere virkemidler.

- Målet i klimaforliket er at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange, minner hun om.

- Vi kommer ikke unna restriktive tiltak for biltrafikken for å få til det.

Samtidig understreker både Bøhler og Haugdal at det også er nødvendig å gjøre det langt mer attraktivt å reise på andre måter enn med bil.

tor.sandberg@dagsavisen.no

Restriksjonene

Slik vil Oslo Ap begrense bilbruken:

Innen 2035 skal bare nullutslippsbiler få kjøre inn i Oslo.

Tilnærmet ingen biler skal få slippe inn i sentrumsområdet innenfor ring 1.

Parkeringsplasser skal fjernes.

Fartsgrenser skal senkes.

Flere gater skal gjøres om til miljøgater.

Det skal bli færre felt for fossilbiler på veiene inn og ut av byen.