Før pinse var enhetsleder for helsestasjonene i Drammen Beate-Kristin Strømsvik på samling med de ti største kommunene. FOTO: KATRINE STRØM

– For få jordmødre

Jordmor er viktig lenge før fødselen. I Fredrikstad drar hun på hjemmebesøk alt under graviditeten, om innblikk i hjemforholdene tilsier det.

De to storbykommunene har begge 800 fødsler i året. Men mens Drammen har 1,8 jordmorårsverk, har Fredrikstad 3,35 – og mener byen trenger to til for å kunne oppfylle Helse-direktoratets nye retningslinjer.

– I levekårsundersøkelser kommer Fredrikstad på mange felter dårligere ut enn landet for øvrig. Vår satsing på tidlig innsats begynner fra barnet er null år, og det har også politikerne fått opp øynene for, sier Ragnhild Folde, enhetsleder for helsestasjonene i Fredrikstad.

Østfoldkommunen har mange likhetstrekk med Drammen: En gammel industriby i ferd med å passere 70.000 innbyggere, og et befolkningsgrunnlag som ligner. Folde har både vært på besøk og hatt besøk av sin drammenskollega Beate-Kristin Strømsvik, og sett den høye hjemmebesøksprosenten Dagsavisen Fremtiden skrev om mandag.

Viktig merarbeid

Folde mener likevel en jordmors oppfølging er et viktig supplement til dette arbeidet.

– Jo flere med ulik kompetanse, jo lettere er det å sette inn ekstra tiltak der det er behov. Våre jordmødre er veldig direkte om temaer som rus og vold allerede under graviditeten. I visse tilfeller drar de på hjemmebesøk før fødsel, og de kan også være med på hjemmebesøk etterpå, sier Folde. En utfordring med å sette inn flere ressurser, er at det igjen avdekker flere avvik og genererer behov for mer oppfølging.

– Men dette er viktig arbeid, sier enhetslederen.

Flere barnevernssaker

Beate-Kristin Strømsvik er stolt av det helsesøstrene får til, men er enig i at flere ressurser ville gjort en forskjell.

– Ja. Fokuset på tidlig innsats som vi har fått i Drammen gjør at tallet på meldinger til barnevernet øker, og flere behov oppdages før skolealder enn før.

Også i forhold til mødrehelse ønsker hun Drammen opp på Fredrikstads jordmordekning.

Siden mor og barn skrives ut tidligere fra sykehus enn før, sier retningslinjene nå at jordmor skal på besøk innen 48 timer, noe ingen i praksis får i dag.

– Dette barselbesøket må sees som utfyllende til helsesøsters, det blir mors, slår Strømsvik fast. Hun jobber nå for å få inn et jordmorårsverk til på budsjettet for 2016. Den vil bli satt rett i felt i det øyeblikk den kommer på bordet, forsikrer hun.

Folde er enda tydeligere, når vi spør hva hun synes om Drammens jordmordekning.

– Den er ikke tilstrekkelig. Etter de nye retningslinjene drøfter jeg med vår kommuneoverlege hva kommunejordmortjenesten bør få ansvar for, for å sikre kontinuitet. For våre 800 fødsler har vi beregnet at det vil kreve minst to nye årsverk hos oss, selv om det ikke er avklart ennå, sier Ragnhild Folde.