Halden

Legger ned 18 sengeplasser

Sykehuset Østfold går i følge prognosene 377 millioner i underskudd i år. Det er 125 millioner mer enn ventet og ledelsen må iverksette en rekke tiltak for minske den økonomiske skaden.

Av Morten Øby

9 plasser på kirurgisk avdeling og 9 plasser på medisinsk avdeling blir lagt ned. Dette er avdelingene som har størst underskudd.

- Klinikk for medisin stenger ett sengetun med ni plasser og klinikk for kirurgi stenger ett sengetun med ni plasser. De medisinske sengene stenges 1. november 2016, det er ikke fastsatt et tidspunkt for når de kirurgiske sengene stenges, bekrefter kommunikasjonssjef Bjørn Hødal.

Kan oppleve høyt belegg

- Det tar tid å bo seg inn i nytt hus, men fra juni viser resultatene at vi drifter mye mer effektivt. Vi utnytter mulighetene som ligger i både nytt bygg, nye arbeidsformer og ny teknologi. Det betyr at liggetiden for pasienter går ned, og vi har ledige senger i lengre perioder, sier Hødal. Nå legges 18 plasser ned og det vil bli merkbart for pasienter, i hvert fall i perioder.

- At vi nå åpner for å stenge to sengetun kan skje fordi beleggsituasjonen i sykehuset er god og vi har ledig sengekapasitet. En konsekvens for pasienter og medarbeidere er at vi i kortere perioder med spesielt stor pågang til sykehuset igjen kan oppleve for høyt belegg.

I følge Bjørn Hødal ser alle avdelinger på hvordan de kan løse den økonomiske situasjonen og hvordan de kan drifte avdelingene innenfor gitte rammer. Kutt og endringer klarer de ikke å utføre uten at det skal gå ut over tilbudet og de ansatte.

- Både pasienter og medarbeidere vil merke endringer. Alle klinikker arbeider nå med å finne gode grep som gjør at man kan drifte innenfor de økonomiske rammene. Dette arbeidet pågår. Ingen innsparingstiltak gjøres uten at konsekvensene for pasientsikkerhet og arbeidsmiljø er nøye vurdert, sier Bjørn Hødal.

Akuttbilen legges ned

Et annet grep som iverksettes er avvikling av akuttbilen som sykehuset har hatt nytte av i 15 år. Dette er besluttet og trer i kraft ved nyttår.

- Det viktig å understreke at vi ikke tar bort anestesiberedskapen, og vi vil fortsatt ha et godt medisinsk tilbud. Det vil fortsatt være anestesisykepleier på vakt, men sykepleieren vil bli kjørt ut med nærmeste tilgjengelige ordinære ambulanse istedenfor med egen bil. I tillegg har sykehuset et god samarbeid med luftambulansen og tilgang på Seaking og akuttbil på Rygge, opplyser Hødal.

Akuttbilen har vært et ekstra tilskudd Sykehuset Østfold har hatt, og det er ikke et standard tilbud sykehus har.

- Det er få sykehus som har akuttbil. Sammenlignbare sykehus som Vestfold, Telemark og Innlandet har det ikke. Akuttbilen har vært en tilleggsressurs vi har hatt god nytte av siden oppstarten for cirka 15 år siden.

For høye lønnsutgifter

På grunn av oppstartsutfordringer har Sykehuset Østfold fått klarsignal til å bruke 252 millioner mer enn budsjettert. Per september viste det seg at sykehuset hadde brukt ytterligere 115 millioner kroner og nå viser prognosen at denne summen trolig vil øke til 125 millioner innen året er omme.

- Årets underskudd er i hovedsak knyttet til merforbruk på lønn og innleie av personell. Det har også gått mer til pasientreiser, behandlingshjelpemidler, medikamenter og medisinsk forbruksmateriell enn budsjettert, forteller Bjørn Hødal.

Nå legges kabalen for 2017 og kuttene som nå iverksettes er rettet mot at sykehuset skal klare å hlde seg innefor gitte rammer neste år.

- Arbeidet med å sette opp budsjett for 2017 begynte allerede før sommeren, og alle klinikker, avdelinger og seksjoner er involvert i arbeidet. Nå pågår arbeidet med å detaljere budsjettet og konkretisere budsjettiltak. 1. november får Sykehuset Østfold tildelt budsjettrammen for 2017 av Helse Sør-Øst. Sykehusets budsjett vil bli behandlet av styret i styremøte 12. desember, opplyser kommunikasjonssjef Bjørn Hødal.