Nyheter

Valgguide: Dette er Fredrikstad-partienes kjernesaker

MDGs Erik Skauen stiller strenge krav, og Aps Siri Martinsen mener arbeid er hovednøkkelen i kampen mot sosiale forskjeller og utenforskap. Se Demokratens oversikt over hva partiene mener er den viktigste saken.

Kommunestyre – og fylkestingsvalget er rett rundt hjørnet, og 11. september vil det skje en utbytting i by- og kommunestyrene over hele Norges land. Er du innbygger i Fredrikstad, og fortsatt er usikker på hva du vil stemme på?

Dagsavisen Demokraten har spurt alle partiene om hva deres aller viktigste sak er, og har utfordret dem til å svare kort og konsist. Her er svarene vi fikk:

Silje Louise Waters, Sosialistisk venstreparti:


Bystyrerepresentant Silje Louise Waters (SV) fremmer torsdag et forslag om skeiv helse på vegne av flere partier som danner flertall.
 • Bemanning i barnehage/skole

– SVs aller viktigste sak i dette valget er å øke grunnbemanningen i barnehager og skoler. Vi trenger flere trygge voksne rundt barna våre. Vi ønsker blant annet å få spesialpedagoger inn i barnehagene og ha flere yrkesgrupper i skolen, slik at lærere kan være lærere. Vi skal få til dette ved å omprioritere det store forbruket kommunen nå bruker på vikarer, samt å kutte i konsulenttjenester.

Erik Skauen, Miljøpartiet de Grønne:


Erik Skauen (MDG)
 • Muddermasser på land

– Muddermassene ved mudring av farleden må på land. MDG er partiet som reelt kan komme på vippen på bakgrunn av valgresultatet. Derfor har MDG sagt: «vi støtter kun ordførerkandidater som sier nei til sjødeponi og jobber sammen med oss om å få det på land». Ingen andre partier kan ta den rollen foruten MDG. Derfor er vi garantisten for mudder på land. Men krever et godt valgresultat.

Siri Martinsen, Arbeiderpartiet:


Siri Martinsen (Ap), ordfører i Fredrikstad.
 • Flere i arbeid

– Å få flere inn i arbeid. Arbeid er hovednøkkelen i kampen mot sosiale forskjeller og utenforskap. Å ha en jobb å gå til gir folk økonomisk trygghet, frihet og større mulighet til å delta i samfunnet.

Marianne Kristiansen, Pensjonistpartiet:


Marianne Kristiansen, gruppeleder i Pensjonistpartiet.
 • Nok sykehjemsplasser

– Pensjonistpartiets aller viktigste sak er å få bygget nok sykehjemsplasser til gammel og ung, slik at folk opplever verdighet når de blir syke og trenger en plass. Svært viktig er det også med valgfrihet i tjenestene og at ingen skal føle seg utrygge og eller blir sittende passive på oppbevaring siste del av livet. For øvrig har vi mange saker vi mener er viktige, så dette ble riktig vanskelig.

Per Fredrik Mentzen-Lie, Norgesdemokratene:


Per Fredrik Mentzen-Lie, 1. kandidat for Norgesdemokratene.
 • Eldreomsorg

Vi har mange gode saker vi vil jobbe for. En av dem er å styrke eldreomsorgen slik at våre gamle kan få en verdig alderdom. Vi vil også kutte bompenger, eiendomsskatt og avgifter generelt, for å lette økonomien til folk flest. Dette må gjøres ved å prioritere grunnleggende tjenester, slanke byråkratiet og kutte dyre, unødvendige prosjekter.

Trond Svandal, Venstre:


Trond Svandal, gruppeleder i Venstre.
 • Skole

– Et skikkelig løft for Fredrikstadskolen, fordi: skole og læring er nøkkelen til å gi barn, unge og vokse muligheter. Kunnskap styrker demokrati og frihet, fremmer kreativitet og nyskaping, motvirker utenforskap og opplyser om klimakrisen verden står overfor.

Arne Sekkelsten, Høyre:


Arne Sekkelsten vil bli Fredrikstad-ordfører for Høyre, noe en meningsmåling for NRK i juni viste at han kan ha gode muligheter til å bli.
 • Vedlikehold av skolene

Hovedutfordringen til Fredrikstad er at altfor mange er utenfor arbeidslivet. Derfor må vi også satse mer på innholdet i skolen, samt pusse opp skolene som lider av et enormt vedlikeholdsetterslep. For å klare dette er det en forutsetning å få orden på kommuneøkonomien. I tillegg må vi øke helsetilbudet for å møte fremtidens helseutfordringer, samt legge til rette for jobbskapere og det lokale næringslivet.

Bjørnar Laabak, Frp:


Bjørnar Laabak, gruppeleder i Frp.
 • Omsorg og oppvekst

– Fredrikstad FrP mener at en trygg og verdig omsorg, trygg oppvekst og en trygg by er viktigst i tillegg til innbyggernes økonomi, oppvekst og omsorg. Vi skal fortsatt jobbe for å redusere eiendomsskatten, kommunale avgifter og vi vil stanse bomringen. Vi vil bygge ny bru Rolvsøy-Østsiden for å bedre beredskapen i byen og vi vil skrinlegge resten av bypakka. Vi vil ikke legge ned Nylende, Borge, Årum skoler – og vi må iverksette tiltak mot vold og trusler i skolen. Vi trenger å styrke eldreomsorgen med flere sykehjemsplasser – vi vil ikke nedlegge Torsnes og Fjeldberg.

Rune Solmyr, Senterpartiet:


Rune Solmyr er førstekandidat for Fredrikstad Senterparti ved kommunevalget i 2023.
 • Lokalsamfunnet

– Vi i Fredrikstad Senterparti tror på viktigheten av gode lokalsamfunn i hele vår kommune. Vi vil videreutvikle lokalsamfunnsmodellen, styrke skolene, skape møteplasser og områder hvor innbyggerne våre kan trives. Vår helse- og omsorgspolitikk har som mål å gi gode tjenester der folk bor og som i all hovedsak driftes av det offentlige. Vi er også fast bestemte på å beskytte vår verdifulle matjord gjennom et sterkt og effektivt jordvern, ved å sikre at vi tar godt vare på matjorda vår. Vi vil ha en trygg og økonomisk styring samt ansvarlig pengebruk, der gode tjenester og vedlikehold av bygg prioriteres. Vår oppgave er å tjene innbyggerne i hele kommunen og sammen kan vi skape en god fremtid for Fredrikstad.

Christian Fredrik Resberg, Industri- og Næringspartiet


Christian Fredrik Resberg, 1. kandidat for Industri- og Næringspartiet.
 • Eiendomsskatt

– En av våre viktigste saker er eiendomsskatt. Fredrikstad Industri- og Næringsparti ønsker en avvikling av eiendomsskatten. Denne skatten rammer samtlige innbyggere, direkte, eller indirekte og er usosial og urettferdig. Vi er imot beskatning av et objekt som allerede er beskattet gjennom en rekke skatter og avgifter.

Jonas Qvale, Bymiljølista:


Jonas Qvale, 1. kandidat for Bymiljølista.
 • Barn og unge

– Bymiljølistas viktigste sak er barn og unge, fordi de er framtida. Vi vil ha nok og kvalifisert bemanning i barnehager og skoler, gode fritidsklubber og andre fritidstilbud, gode kulturtilbud, gode byrom og nærmiljøer. Bymiljølista vil at barn og unge skal vokse opp i og overta en kommune der natur og miljø er tatt vare på for framtida. Bymiljølista mener at det som er bra for barn og unge, er bra for alle.

Kolbjørn Westberg, Kristelig Folkeparti:


«Billedlig sagt liker noen å bygge murer, andre liker å sprenge dem i fillebiter.» skriver Kolbjørn Westberg, lokallagsleder Fredrikstad KrF.
 • Lokalt fritidskort

– Vår viktigste sak i valget er å innføre et lokalt fritidskort. Vi ønsker å innføre et lokalt fritidskort med støtte til deltakeravgift på fritidsaktiviteter for alle barn og unge mellom 10 og 16 år. Støtten blir pålydende 2000 kroner. Dette gjør vi for å bidra til økt fysisk aktivitet og for at færre skal sitte hjemme på grunn av stram familieøkonomi.

Hannah Berg, Rødt:


Hannah Berg, 1. kandidat for Rødt Fredrikstad.
 • Forskjells-Norge

– Forskjellene i Norge har økt i flere tiår, og med dyrtid har hverdagen for mange blitt enda tøffere. I Fredrikstad vokser nesten 20 prosent av barna opp i fattigdom. For Rødt er kampen mot Forskjells-Norge den aller viktigste, og alt vi gjør lokalt skal ha som mål å redusere sosiale og økonomiske forskjeller.

Svein Erik Øien, Konservativt:

Svein Erik Øien, 1. kandidat for Konservativt Fredrikstad.
 • Eiendomsskatt

– Vi ønsker å fjerne eiendomsskatten da den rammer svært usosialt. Med dagens prisstigninger, samt strømkostnader, vil de som allerede sliter faktisk risikere å måtte gå ifra hjemmet sitt. Vi vil lette trykket på de som allerede sliter. Det gjelder også for næring: små bedrifter kan risikere å måtte legge ned på grunn av eiendomsskatt, og det ønsker vi å forhindre.

Alle partier i Fredrikstad med godkjente valglister har fått mulighet til å svare. Det har ikke lyktes Dagsavisen Demokraten å få kontakt med Liberalistene.

Nyeste fra Dagsavisen.no: