Nyheter

Fikk første varsel om tvangsmulkt for sju år siden

Søppelet flyter på den ubebodde plassen i Indre Østfold. Etter å ha fått første varsel i 2015, lover grunneierne nå at opprydding har startet.

Uten avgrensning til naturen ligger oljetønner, knust glass, metallbur, bølgeblikk, gamle malingsspann og en mengde bildekk i skogsområdet ved Eikebergveien i Indre Østfold. I tillegg til to kondemnable biler og en gammel campingvogn.

I desember 2015 sendte daværende Trøgstad kommune brev med varsel om pålegg, hvis ikke tomta ble ryddet. I januar året etter fulgte kommunen opp med pålegg om opprydning, og varsel om tvangsmulkt. I kommunikasjonen med Trøgstad kommune forklarte den ene av de tre grunneierne:

«I e-post av 17.12.2015 forklarer Geir Ove Golden at avfallet/gjenstandene tilhører rumenere som har fått oppholde seg på deres eiendom. Ettersom rumenerne har reist for vinteren ønskes det frist for opprydning etter at de har returnert. Frist for opprydning settes derfor til 01.06.2016.»

Ingenting skjedde.

Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF)

I mai 2022 gjennomførte Indre Østfold kommune en befaring på eiendommen. Kommunens saksbehandler Synne Lømo, varsler i brev datert 6. september til Geir Ove Golden:

«Dette brevet er et nytt varsel om pålegg, der vi presiserer at alt av avfall og brukte gjenstander må fjernes. Det aktuelle området er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) i kommuneplanen, og det er ikke tillatt med virksomhet knyttet til gjenvinning av skrapmetall eller lagring av avfall. Utover at gjenstandene kan føre til forurensning og skade, er virksomheten i strid med LNF-formålet i kommuneplanen. Opprydningen skal sørge for at området tilbakeføres til opprinnelig stand før gjenvinning av skrapmetall og forsøplingen startet.»

Videre skriver Indre Østfold kommune ved avdelingsleder Gro Gaarder og rådgiver Synne Lømo i forvaltning vann og avløp:

«Forsøplingen kan være til fare for vilt som kan henge seg opp i, eller på annen måte skade seg på gjenstandene, samt at flere av gjenstandene på eiendommen, som for eksempel bilene og bensinkannene, utgjør en forurensningsrisiko.»

«Vi vil pålegge dere å rydde opp alt av forurensning og avfall på eiendommen dersom vi ikke innen 1.11.2022 har mottatt en skriftlig tilbakemelding fra dere med opplysninger om at dere allerede har ryddet opp.»

På eiendommen, som ikke har noe avgrensning mot skogen, flyter det av søppel. Blant annet mange bildekk, metallbur, glass, en gammel campingvogn og to kondemnable biler. Foto er tatt 1. desember 2022.

Grunneier: – Opprydding har startet

Eiendommen i Eikebergveien eies av brødrene Geir Ove, Jens Haakon og Per Anders Golden.

– Tomten er leid ut på ubestemt tid. Jeg har hele tiden ment at det er leietakerne som bør stå ansvarlig for å rydde opp, sier Geir Ove Golden. Han henviser Dagsavisens spørsmål til sin bror Per Anders Golden.

– Det er Per Anders som har tatt på seg ansvaret, sier Geir Ove Golden.

Per Anders Golden bor i Fredrikstad og er meget knapp i sine kommentarer, men lover i alle fall én ting:

– Oppryddingen har startet. Hvor mye vi får kjørt vekk, før is og tele gjør det vanskelig å fjerne tingene, vet jeg ikke. Men vi er i gang.

Til Dagsavisen kan saksbehandler Synne Lømo torsdag 1. desember fortelle at Indre Østfold kommune fortsatt ikke har mottatt en skriftlig tilbakemelding fra grunneierne på at opprydding er gjennomført. I pålegget er det også satt krav til fremvisning av kvitteringer på at avfallet/gjenstandene har blitt levert til et godkjent mottak.

Det er sju år siden første varsel om opprydding ble sendt ut. Hvorfor har det ikke skjedd noe med denne saken?

– Ressursmangel i daværende Trøgstad kommune og en påfølgende kommunesammenslåing har nok vært årsaken, svarer saksbehandler Synne Lømo, og legger til:

– Men nå har vi ressurser og kommer til å følge opp denne saken.

Ingen av Golden-brødrene vil svare konkret på hvorfor det har tatt sju år å igangsette oppryddingen som kommunen krever, eller hvordan de forholder seg til varslet pålegg og påfølgende gebyrer.

Miljødirektoratet kjent med kommunale ressursutfordringer

– Miljødirektoratet blir sjelden involvert i forsøplingssaker, da det er kommunen som er rette myndighet, sier seksjonsleder i Miljødirektoratet, Kjersti Gram Andersen til Dagsavisen, og legger til:

– Miljødirektoratet skal kun utforme, forvalte og rettlede i regelverket for forsøpling. Vi mottar en del henvendelser fra kommuner med spørsmål og ønske om veiledning, men involveres ikke i enkeltsaker med mindre sakene er svært store og komplekse.

På dette stedet i Indre Østfold flyter miljøfarlig avfall og metallrester uten avgrensninger mot skogen. Noe som kan skape farlige forhold for dyrelivet. Skjerper dette kravet til kommunale inngrep?

– Hvilke pålegg kommunen gir avhenger av hvor alvorlig forsøplingen er. Fare for forurensing, som innebærer helsefare, farlig avfall, avstand til vassdrag, sjø eller drikkevann, avrenningsforhold eller jordsmonn, erosjon, er en plage for omgivelsene som avstand til nærliggende bebyggelse eller områder der folk ferdes, kost-nytte og fare for økt forsøpling – er faktorer som skjerper alvorlighetsgraden. Dersom det er et område med lagring av biler, kan dette utløse krav om tillatelse fra Statsforvalteren, svarer Gram Andersen.

Seksjonsleder i Miljødirektoratet,  Kjersti Gram Andersen.

Opplever direktoratet at kommunene kvier seg for å gjennomføre sanksjoner?

– Vi er kjent med at flere kommuner har ressursutfordringer når det gjelder oppfølging av forsøplingssaker. Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder som kommunene kan bruke i forsøplingssaker, som også beskriver ulike muligheter for sanksjoner i regelverket, forklarer seksjonsleder i Miljødirektoratet, Kjersti Gram Andersen, og avslutter:

– Dersom forsøplingen er til plage for naboer så kan dette inngå i kommunens vurdering av alvorlighetsgrad.

Eikebergveien i Indre Østfold kommune. For sju år siden fikk grunneierne varsel om tvangsmulkt hvis det ikke ble ryddet opp. Foto tatt 1. desember 2022.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen