107 personer fra Norge ble i fjor i rapportert inn som etterlatt i utlandet mot sin vilje. 62 av dem barn. Dette er kraftig økning fra 2016, da det var 79 saker om personer i utlandet.

Privatliv og likes

Bilder av barn deles daglig av foreldre på nett uten at barna har blitt spurt.

Bloggere og influencere debatterer jevnlig hvor langt de kan gå i å eksponere sine egne barn. Dette er en viktig debatt, som går lengre enn forholdet mellom foreldre og barn.

Foreldre har adgang til å bestemme mye i sine barns liv. Utgangspunktet er foreldrenes omsorgsansvar for sine barn, og rett til å oppdra sine barn slik som de ønsker. Foreldrenes ansvar for sine barn finner vi både i barnekonvensjonens bestemmelser og i barneloven. Men foreldre har ikke ubegrenset adgang til å publisere bilder og annen informasjon om sine barn. Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen artikkel 16 gir barn rett til privatliv og vern om sin personlige integritet. Foreldre må respektere at barn har rett til vern om privatliv, og denne retten blir sterkere jo eldre barnet blir.

Hvorfor er barns privatliv viktig? Det er viktig fordi det handler om retten til selv å bestemme hva andre skal vite om deg. Det handler om at det er barnet selv som skal sette grensene for hvem det vil være i det offentlige rom. Det kan få umiddelbare konsekvenser, som at det ligger informasjon på nett som barnet ikke vil ha der nå. Det kan også få konsekvenser på sikt ved at informasjonen blir liggende der til evig tid og er med på å definere hvordan den enkelte fremstilles videre i livet.

Barneombudet mener foreldre og andre voksnes kompetanse om barns rett til privatliv må økes, og at barnas synspunkter må respekteres. Barnekonvensjonen gir barn rett til å bli hørt i avgjørelser som berører dem. Forskning og gjentatte medieoppslag tyder på at her er det en vei å gå. I følge undersøkelsen EU Kids Online har en av tre barn opplevd at foreldrene har publisert bilder av dem på nett uten å spørre først. Nesten en av fem har bedt foreldre om å fjerne noe de har publisert på nett.

Vi trenger avklaringer av hvor grensen går for hva foreldrene har lov til å eksponere om barna sine på nett. Derfor er den nylige dommen i lagmannsretten mot en mor som eksponerte sensitive opplysninger om barna sine på Facebook viktig. Her var det en barneverntjeneste som anmeldte saken. Den kan markere grensene for hva som er lov og ikke. Barn har selv liten mulighet til å klage. Det er nødvendig med ansvarliggjøring av oss voksne. Barneombudet mener at regjeringen bør sikre informasjon til både barn og foreldre om barns rett til privatliv.