Trygdeeksport

Det må være greit at sykemeldte og mottakere av arbeidsavklaringspenger oppholder seg i EU-land, så lenge de oppfyller de andre pliktene som settes til slike ytelser.

Nav har misforstått sin rolle som kontrollør når etaten har forsøkt å være tro mot gammel trygderett. Gjennom EØS-avtalen er Norge i praksis trekvart medlem av EU. Slik har situasjonen vært i 25 år. Det er uverdig overfor de mange som er rammet av Nav-skandalen å varsle omkamp om EØS på dette grunnlaget, slik talsmenn for Sp og Frp nå gjør. Timingen er ille.

Det er bred politisk enighet om å begrense den såkalte eksporten av velferdsytelser. Dette er en holdning som danner bakteppet for den alvorlige Nav-skandalen. Samtidig er det et faktum at Norge gjennom EØS-avtalen i stor grad er forpliktet av EUs fire friheter.

Det hører med til historien at regjeringsmeldingen om trygdeeksport ble lagt fram allerede i juni 2017, men den ble altså ikke behandlet før trekvart år senere. I meldingen slås det blant annet fast følgende om problemstillingen som nå er bakgrunnen for Nav-skandalen: «Gjennom EØS-avtalen har mottakerne rett til å eksportere de aller fleste ytelsene, herunder sykepenger og arbeidsavklaringspenger, til land innen EØS».

På den annen side peker regjeringen på at det bare i «visse situasjoner» kan gjøres unntak fra kravet om opphold i Norge. Stortinget var tydeligvis bevisst på at det her er snakk om en balansegang mellom EUs rett til fri bevegelse og muligheten til å sikre de nasjonale velferdsordningenes bærekraft. Regjeringen, anført av Frp, var imidlertid mest opptatt av å tilpasse norske ytelser til kostnadsnivået i EU-land som for eksempel Polen.

Samlet trygdeeksport i 2016 var om lag 7,1 milliard kroner, eller 1,7 prosent av folketrygdens samlede utgifter. 79 prosent av trygdeeksporten gikk da til personer i andre europeiske land. 81.000 personer bosatt utenfor Norge fikk norske ytelser i 2016. Alderspensjon og uføretrygd utgjør brorparten av denne eksporten, som i størst grad går til Sverige tett fulgt av Spania. Til sammenligning var det «bare» 9000 utenlandsbosatte som mottok sykepenger.

På denne bakgrunn må vi kunne si at den aktuelle trygdeeksporten, som Nav feilaktig har forsøkt å slå ned på, ikke er et stort samfunnsproblem. Det må være greit at sykemeldte og mottakere av arbeidsavklaringspenger oppholder seg i EU-land, så lenge de oppfyller de andre pliktene som settes til slike ytelser.