Dagsavisen mener

Lang vei til normalen

Koronakrisen vil sette dype spor etter seg i flere år.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Selv om vi blir vaksinert i løpet av sommeren, vil det ta lang tid før Norge er tilbake til normalen. Over 200.000 nordmenn er fortsatt ledige eller permitterte. Nav anslår at andelen helt arbeidsledige i gjennomsnitt vil være 3,7 prosent i år og 3,0 prosent neste år. Til sammenlikning hadde vi i 2019 en arbeidsledighet på 2,3 prosent. I beste fall må vi altså godt inn i 2023 før det blir mer normale tilstander på arbeidsmarkedet.

Nav-direktør Hans Christian Holte er bekymret for de negative virkningene av høy arbeidsledighet over lengre tid. Det er et signal som politiske myndigheter må ta på største alvor. Arbeidsledigheten må ikke få bite seg fast på et høyt nivå. Andelen langtidsledige er unormalt høy. Arbeidsledigheten er størst blant unge under 24 år. Det skyldes i stor grad at unge har kort ansiennitet og dermed står først i køen til å bli permittert eller oppsagt når bedrifter bemanner ned.

Arbeidsledigheten må ikke få bite seg fast på et høyt nivå.

En aktiv opposisjon har presset regjeringen til å forbedre og ikke minst forlenge permitteringsordningen. Det har vært et viktig bidrag til å sikre at tusenvis av arbeidstakere beholder bindingen til bedriften sin. Alternativet hadde vært at mange av disse i stedet hadde blitt oppsagt, noe som ville ha gjort veien tilbake til arbeidslivet tøffere enn nødvendig.

Det spesielle i dagens situasjon er at det har oppstått skjevheter mellom tilbud og etterspørsel i arbeidsmarkedet. Mange av dem som er ledige har ikke kompetansen som etterspørres. Det er grunn til å frykte at mye av denne skjevheten vil være der også når pandemien er et tilbakelagt stadium. Derfor må arbeidsledige få mulighet til å forbedre sin kompetanse og ikke minst gis omskolering til å ta andre yrker.

Men nå skimter vi lyset i enden av tunnelen. Da er det viktig at arbeidsledige hjelpes tilbake til sin gamle jobb eller over i en annen. Regjeringens forslag til en mer fleksibel ordning med lønnstilskudd vil kunne få permitterte raskere tilbake i jobb. Men denne ordningen har en stor svakhet ved at det åpnes for misbruk. Stortinget bør derfor tette bedrifters mulighet til samtidig å permittere eller si opp andre ansatte, slik LO ber om. Videre er det på høy tid å få på plass en permanent ordning der det blir bedre muligheter til å kombinere dagpenger og utdanning.

Pandemien har satt søkelyset på behovet for kompetanseheving og omskolering. I framtiden må stadig flere arbeidstakere belage seg på å skifte jobb underveis i yrkeslivet. Derfor må det legges mye bedre til rette for livslang læring.

Mer fra: Dagsavisen mener