Innføre Oslomodellen i Moss? HÆ?

Det høres kanskje ut som man skal sette i gang en reform for å forme Moss i Oslo by sitt bilde. Ta det med ro, det er det altså ikke.

Oslomodellen handler om kampen mot arbeidslivskriminalitet og for et anstendig arbeidsliv. Det handler om at kommunen som byggherre og innkjøper stiller strengere krav til bedriftene som leverer tjenester til kommunen. Det handler om å opprette standard kontrakter som stiller krav om tarifflønn- også mellom oppdrag for arbeidstageren, om forbud mot kontant betaling av varer og at lønn utbetales til arbeidstagers bankkonto. Det handler om arbeidstakers sikkerhet og helse, om å sette en standard for et seriøst arbeidsliv, om å stille krav om fagkompetanse og lærlingplasser. Det handler om å gjøre det attraktivt å bli fagarbeider.

Mange har kanskje trodd at dette var en selvfølge, at kommunen, som en stor aktør og bestiller i markedet, aktivt jobber for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sørge for skikkelige arbeidsvilkår, men det er det altså ikke.

Skal Moss kommune være med å sette standard for et seriøst arbeidsliv og bekjempe arbeidslivkriminalitet, må kommunen ta ansvar som byggherre og innkjøper. Innføring av modellen vil sørge for rettferdig konkurranse mellom seriøse leverandører. Den vil øke etterspørselen etter faglærte og gjøre det mer attraktivt å ta en fagutdanning, spesielt når faste ansettelser blir hovedregelen.

Så hva er det vi venter på? Det er på høy tid å få på dette på plass i Moss kommune og gjøre modellen enda bedre.

Dette er Oslomodellen:

  • Krav om bruk av fast ansatte (i all hovedsak) i minst 80 prosent stilling.
  • Krav om tarifflønn mellom oppdrag i de tilfellene innleid arbeidskraft brukes.
  • Krav om faglærte håndverkere (50 prosent av arbeidende timer innen bygg- og anleggsfag skal utføres av fagarbeidere eller personell med dokumentert fagopplæring).
  • Krav om at minimum 10 prosent av arbeidende timer utføres av lærlinger i fag med behov for flere lærlinger.
  • Krav om kun ett ledd i underentreprenørkjeden, her regnes bruk av innleie som ett ledd.
  • Krav om forhåndsgodkjennelse fra kommunen om bruk av underentreprenør og innleie.
  • Krav om god norsk for alle nøkkelpersoner i prosjektet.
  • Krav om HMS-kort fra dag én og registrering i det elektroniske registreringssystemet HMSREG (SELMA). Krav til dokumentert yrkesskadeforsikring.
  • Krav om lønns- og arbeidsvilkår på samme eller høyere nivå enn allmenngjort, landsdekkende eller lokale tariffavtaler.
  • Krav om sporbar betaling til arbeiderens bankkonto, og forbud mot kontant betaling