Inkludering og ansvar

Det er bra at kulturminister Trine Skei Grande signaliserer økninger i driftstilskudd og målrettede tiltak, slik at kulturlivet får muligheten til å engasjere seg enda mer i inkludering og integrering.

I vår kronikk «Kraftløs inkludering» var det nettopp disse målrettede tiltakene vi etterspurte. Vi kan ikke se at slike er tillyst på det frivillige kulturfeltet verken i statsbudsjettet, integreringsstrategien, Kulturmeldinga eller Frivillighetsmeldinga.

Statsråd Grande peker på tilskuddordninger under Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). De fleste tilskuddsordningene til IMDi er forbeholdt kommunene, må søkes gjennom kommunene, eller er innrettet mot målgruppens egne organisasjoner. Det samme gjelder Bufdir, der det er nødvendig med samarbeidsavtaler med kommunene.

Regjeringen har opprettet en særskilt tilskuddsordning for idretten i arbeidet med å inkludere barn og ungdom med innvandrerbakgrunn. Fra i fjor økes dette fra 15 til 18 millioner kroner. Det er selvsagt positivt, men vi skulle gjerne sett at slike ordninger også gjøres tilgjengelig for det frivillige kulturlivet. Vi kan ikke forvente at kulturlivets frivillige organisasjoner uten videre rydder plass i sine medlemsinnrettede budsjetter til integreringsarbeid. Derimot vil relativt små incentiver i form av prosjekttilskudd kunne trigge større endringer og skape nye prioriteringer internt.

Vi har problemer med å finne eksisterende ordninger som i dag motiverer de frivillige kulturorganisasjonene til å gjennomføre prosjekter der formålet spesifikt er inkludering og integrering. Vi er glade for statsrådens uttalte holdning, men er usikre på om regjeringen i ser betydningen de nasjonale organisasjonene har for å sette dagsorden og koordinere regionale og lokale musikk- og kulturaktiviteter. Vi møter gjerne med statsråden for å diskutere nærmere fremgangsmåte.