Funksjonshemmede utelatt i Erna Solbergs nye kvinne/mannskap

At funksjonshemmede er utelatt fra viktige folkevalgte organer er en alvorlig trussel mot demokratiet

Åpent brev til

Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland

Og Likestillings- og diskrimineringsombudet

MENNESKER MED FUNKSJONSHINDRINGER UTELATT I ERNA SOLBERGS NYE KVINNE/MANNSKAP ?

Funksjonshemmede er også en del av befolkningen.

Hvor blir det av politikere med nedsatt funksjonsevne i den nye utvidede regjeringen ? Den nye regjeringen er et alvorlig demokratisk problem. Dette mener leder i Antirasistisk senter og dette mener Gunn Pound leder i Mental Helse Stovner. For i den nye regjeringen har ingen av regjeringsmedlemmene flerkulturell bakgrunn (Norge har 800 000 med flerkulturell bakgrunn). Og ingen av (etter det jeg vet) regjeringsmedlemmene lever med daglige funksjonshindringer. Dette har jeg undersøkt. Norge har iflg. Statistisk sentralbyrå 605 000 mennesker i aldersgruppen 16-66 år nedsatt funksjonsevne. I tillegg til dette må vi legge til funksjonshemmede  i aldersgruppene 67+ og 0-16 år.

Funksjonshemmede er i årevis blitt utestengt fra nominasjoner og det politiske liv. Mange av disse vil gjerne delta , men møter for mange barrierer som manglende tilrettelegging, negative holdninger, fordommer m.m.

Våre folkevalgte organer skal gjenspeile befolkningen, inkludert befolkningen med funksjonsnedsettelser. Stortinget har vedtatt lover som forbyr ekskludering og diskriminering av folk med funksjonshindringer. Et paradoks er det at politikere som har vedtatt antidiskrimineringslovene har vist minimal interesse for å trekke funksjonshemmede med i det politiske liv. Like påfallende er det etter hva jeg forstår ikke forsket på funksjonshemmedes deltakelse i politikken.

Funksjonshemmede møter like mange barrierer og utfordringer i samfunnslivet som andre diskrimineringsutsatte grupper. Andelen sysselsatte blant funksjonshemmede i yrkesaktiv alder er 44%. Blant innvandrere og den generelle befolkningen er andelen sysselsatte på henholdsvis 60% og 73%.

Ellers viser undersøkelser at folk med funksjonshindringer er sterkt underrepresentert i de folkevalgte organer. Derfor er det så viktig at funksjonshemmede får sine talspersoner i regjering, kommunestyrer, fagforeninger og andre maktarenaer. Talspersoner som kan tale deres sak og som har kjent barrierene på kroppen.

Min oppfordring til Likestillingsministeren og Likestillings- og diskrimineringsombudet  Funksjonshemmede må inn i folkevalgte organer og løftes opp i nominasjonsprosessene.

Gunn Pound