Et solid programutkast fra Høyre

Høyre har levert et godt programutkast. Det er synd om vi skal ha en dynamikk i den offentlige debatten der de helhetlige og strategiske veivalgene skal komme i skyggen av små avgrensede tiltak. Det lover i så fall dårlig for valgkampen.

Dag og Tid tar på lederplass til orde for heroin-assistert behandling (HAB) som et tiltak for å ta vare på de tyngste misbrukerne, et viktig medmenneskelig tiltak -en human narkotikapolitikk. Dersom de rusavhengige får heroinen sin hos lege eller på apotek slipper de å bruke tid på kriminalitet, livskvaliteten vil øke. Greit nok, men hvorfor er vi opptatt av symboltunge tiltak som vil nå ytterst få fremfor å se på de store utfordringene? Den oppblåste debatten rundt en avtrekksvifte og en liten heroinklinikk gjør litt skamme på det gode og helhetlige programutkastet til Høyre.

Medisinene som brukes i legemiddel assistert rehabilitering er metadon og buprenorfin. Vi må understreke at det ikke er noen prinsipiell forskjell mellom heroin og metadon bortsett fra stoffenes halveringstid. Buprenorfin skiller seg ut med mindre ruspotensiale og overdosefare ettersom stoffet kun delvis aktiverer reseptorene i hjernen. Prioriteringsdebatten har, om ikke annet, fått oss til å innse at helsevesenet må prioritere. Vi har 8000 LAR-pasienter som trenger mye mer oppfølging. Vi har et dårlig LAR. 7 av ti ruspasienter sier de mangler ettervern. Så mange som 20 000 rusavhengige lever med hepatitt C. Løsningene på dette har vært å gi 400 millioner kroner i «frie midler» til kommunene årlig i fem år samt en tannløs hepatitt-strategi som godtar at rusavhengige er syke så lenge de kun smitter andre rusavhengige.

HAB er tenkt for opiatavhengige som dropper ut av LAR. En klinikk der man injiserer heroin to ganger om dagen og får en dose metadon til kvelds for ikke å bli abstinent før morgenskuddet, et kostbart tiltak med streng kontroll. Ikke noe enormt problem med dette, men helt umulig å skjønne hvorfor det får all plass i diskursen mens folk blir etterlatt til seg selv på et hospits etter behandling, med Vitus Apotek som din de-facto behandler i LAR. Gjerne mens du har en ubehandlet kronisk leversykdom. Lykke på reisen unge mann og kvinne. Høyre har gjort rett i å løfte rusfeltet med opptrappingsplanen, men det trengs mer og tiltakene må organiseres bedre. Å åpne heroinklinikk vil ikke tette de tomrommene som ligger til feltet. De andre forslagene i utkastet derimot vil langt på vei gjøre dette. I alle fall om man satser på lavterskel substitusjonsbehandling for å nå flere, lar de som driver behandling bygge ut integrerte ettervern, jobber mot å eliminere hepatitt c og lager mekanismer som, fremfor å lage barrierer når folk trenger hjelp, rekrutterer flere til behandling.