Debatt

Sett seksualitet og grenser på timeplanen!

Tallene om vold og overgrep mot barn er høye og alvorlige. Nå må myndighetene ta ansvar og forebygge mer. Det er skuffende at regjeringspartiene ikke vil gjøre mer for å styrke seksualitetsundervisningen i skolen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
«Ikke alle har oppsparte midler eller nettverk og familie som kan trå støttende til.» skriver Thale Skybak, seksjonsleder for Redd Barnas Norgesprogram.

De siste ukene har vold og overgrep vært på agendaen i media. Nye, høye omfangstall fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har rystet og skapt debatt, og politiet meldte nylig at stadig yngre barn deler seksualisert innhold på nett. Altfor mange barn opplever vold og seksuelle overgrep og får ikke innfridd sin rett til en trygg oppvekst.

I fjor kom Riksrevisjonen med alvorlig kritikk mot myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner. En av konklusjonene var at viktige aktører som lærere og barnehageansatte har for lite kunnskap til å forebygge og avdekke vold og overgrep.

Likevel skjer det lite.

Barns oppvekstarenaer, som barnehage og skole, er essensielle for å styrke forebyggingsarbeidet.

Vold og overgrep må forebygges i tidlig alder

Den ferske undersøkelsen fra NKVTS viser at vold og seksuelle overgrep rammer veldig mange allerede i barndommen. Noe av det mest oppsiktsvekkende i studien er funnet om at 14 prosent av kvinnene i studien har vært utsatt for voldtekt ved makt og tvang og av disse var halvparten barn under 18 år da de ble utsatt.

Undersøkelsen fant også at jo flere voldshendelser man har opplevd som barn, jo større er sjansen for å bli utsatt for vold som voksen. Forskerne bak rapporten slår fast at volden bør forebygges fra tidlig alder. Redd Barna mener arbeidet med forebygging må løftes.

Vi vet fra Ungdata-undersøkelsen fra 2022 at 12 prosent av jentene og tre prosent av guttene i videregående skole har blitt presset eller tvunget til seksuelle handlinger eller samleie siste året. I tillegg rapporterte 20 prosent av jentene og åtte prosent av guttene at de har opplevd ufrivillig seksuell beføling. Bak alle tallene er det tusenvis av barn og unge som har vonde opplevelser rundt seksualitet og relasjoner.

Elever ønsker bedre seksualitetsundervisning

Barns oppvekstarenaer, som barnehage og skole, er essensielle for å styrke forebyggingsarbeidet. Helhetlig og alderstilpasset seksualitetsundervisning i skolen er viktig som et universelt tiltak for å forebygge seksuelle krenkelser og overgrep blant unge. Barn som har fått god undervisning om seksualitet, grenser, vold og overgrep har en bedre forståelse av sine egne og andres grenser, og at vold og overgrep er ulovlig. De har også lettere for å si ifra om sine opplevelser enn barn som ikke har fått denne kunnskapen.

Til tross for at læreplaner har klare kompetansemål om å gi elever seksualitetsundervisning, og det har vært en uttalt politikk i regjeringens strategi for seksuell helse i en årrekke, er det ofte tilfeldigheter som avgjør om barn og ungdom får god nok undervisning.

I Sex og samfunns rapport om seksualitetsundervisning fra 2022, oppga hele 70 prosent av elevene at de ønsket mer seksualitetsundervisning. Også flertallet av lærerne ønsket mer seksualitetsundervisning, og svært få av dem mente at kvaliteten på undervisningen var tilfredsstillende. Videre etterspør lærerne klarere retningslinjer om hva som skal gjennomgås, og de etterspør kursing fra fagpersonell med kompetanse om temaet.

Uten konkret satsing og insentiver er det lite sannsynlig at undervisningen vil bli bedre av seg selv. Dette er for viktig til å overlate til kommunene alene.

I Redd Barnas egen undersøkelse blant lærerstudenter som publiseres senere i mars 2023, svarer så godt som alle studentene at de etterlyser mer kunnskap og kompetanse, og de mener det bør være obligatorisk. Derfor må også arbeidet på lærerstedene styrkes.

Tilbakemeldingene understreker at det er på høy tid med et omfattende kompetanseløft om seksualitet, vold og overgrep i barnehage og skole. Dette krever prioritering og midler fra myndighetene over tid. Alle barn og unge må få god og tilpasset undervisning om relasjoner, seksualitet, grenser, vold og overgrep. Det må også legges til rette for videreutdanning og kurs til ansatte i barnehager og skole. I tillegg må studiestedene som utdanner lærere i større grad forpliktes til å gi lærerstudentene god kunnskap om temaene og i hvordan undervise elever om seksualitet, vold og overgrep.

Undervisningen blir ikke bedre av seg selv

Denne vinteren har det ligget et forslag i Stortinget om å satse på seksualitetsundervisning. SV, MDG, Venstre og Rødt har gått sammen om forslaget, som handler om å styrke seksualitetsundervisningen i skolen.

Dette var en gylden anledning for Arbeiderpartiet og Senterpartiet til å gjøre en stor innsats for å styrke skolens rolle som forebygger med en bred enighet i Stortinget. Tirsdag 14. mars ble det imidlertid klart at regjeringspartiene kommer til å stemme ned initiativet i Stortinget. Dette mener Redd Barna er for passivt. Uten konkret satsing og insentiver er det lite sannsynlig at undervisningen vil bli bedre av seg selv. Dette er for viktig til å overlate til kommunene alene. Redd Barna forventer likevel at den varslede opptrappingsplan mot vold og seksuelle overgrep mot barn gir styrket seksualitetsundervisning høy prioritet.

Det er myndighetenes plikt å sørge for at alle barn er beskyttet mot vold og overgrep. Det betyr blant annet at alle barn skal kunne ha en trygg oppvekst, og at alle barn har en trygg skolehverdag der voksne forebygger, gir barn kunnskap og vet hva de skal gjøre dersom de er bekymret for et barn. Vi vet at de samfunnsmessige kostnadene av vold og overgrep er store. Men når samfunnet ikke klarer å forebygge vold og overgrep med tiltak som vi vet har effekt, er det de som er utsatt som betaler den aller høyeste prisen.

For mange barn koster det et helt liv.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt