Debatt

Nei, vi svikter ikke seksåringene

I en kommentar i Dagsavisen påstår oslo-redaktør Bente Rognan Gravklev at jeg svikter seksåringene.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det stemmer ikke. Venstre og regjeringen jobber for at skolestarterne får en god og variert skolehverdag med læring, trygghet og trivsel. Regjeringen har, over lengre tid, satset mye på de yngste elevene.

Vi har blant annet tydeliggjort deres behov for lek i de nye læreplanene, vi gjorde bedre tilrettelegging – også for de yngste skolebarna – til et hovedtema i stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap, og vi har gitt skolene og barnehagene en lovfestet plikt til å samarbeide om overgangen mellom barnehage og skole.

Venstre har også fått gjennomslag for rabattordninger i SFO, slik at flere barn får delta i det sosiale fellesskapet som er en viktig og læringsstøttende ramme rundt skoledagen. Barna skal oppleve en god overgang fra barnehagen til skolen, der trygghet og trivsel står i sentrum.

Vi ønsker å fortsette dette arbeidet. En utfordring er at vi ikke har nok informasjon om hvordan de yngste elevene opplever skolehverdagen. Kunnskap er nødvendig for at vi skal kunne vite hvordan vi skal gjøre skolehverdagen deres enda bedre.

Per i dag har vi ingen nasjonal trivselsundersøkelse blant de yngste. Vi har heller ikke besluttet om dette er noe vi skal innføre. OsloMet er nå i gang med en evaluering av seksårsreformen, med sikte på å innrette skolen slik at den ivaretar behovene til de yngste elevene. Jeg har besluttet å vente med en eventuell trivselsundersøkelse for de yngste til vi får denne kunnskapen.

Undersøkelsen Gravklev viser til er utviklet av Høgskolen i Innlandet, og det har hele tiden vært frivillig for skolene å bruke denne. Som Gravklev selv påpeker er undersøkelsen heller ikke en del av det nettbaserte tilbudet Utdanningsdirektoratet tilbyr innen skolemiljø og mobbing, som alle skoler og barnehager har tilgang til.

Alle som jobber i skolen, har en plikt til å følge med på at elevene har et trygt og godt læringsmiljø. Mange skoler og skoleeiere gjennomfører ulike undersøkelser og kartlegginger på eget initiativ. Dette ligger innenfor deres handlingsrom, og det er ikke slik at disse undersøkelsene eller spørsmålsformuleringene godkjennes av Kunnskapsdepartementet eller Utdanningsdirektoratet.

Venstre og regjeringen mener dette er en frihet skoler og skoleeier fortsatt skal ha, for det er de som kjenner elevene og de lokale forholdene best. Det bør den rødgrønne opposisjonen, som har tatt til orde for en tillitsreform i skolen, merke seg.

Undersøkelsene skolene velger å bruke må selvsagt være innenfor rettslige rammer. Og skolene må selvsagt nøye vurdere ulike dilemmaer og problemstillinger som følger med undersøkelsen og måten den gjennomføres på. Jeg stoler på at skolene bruker klokskap og fornuft når de velger metode for å kartlegge hvordan elevene har det på skolen.

Og la det ikke være tvil: å ivareta de yngste elevene og sørge for tidlig innsats og godt læringsmiljø på skolen er det aller viktigste i skolepolitikken, både for meg som Venstre-leder, kunnskapsminister og for regjeringen.

Mer fra: Debatt