Debatt

Hvordan bør Oslo utvikle seg og hvordan balansere motsetninger i planprosessen?

Oslo Velforbund, kontaktutvalget for alle velforeninger i Oslo, er bekymret for fortetningen som nå vil skje og i særdeleshet for de nye planideene for Grefsen, Smestad, Skøyen osv. som ble lansert i forbindelse med den vedtatte Kommuneplanen 2015.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Oslo Velforbund, talerør for boligområdene i de lokale spørsmål, ser på fortetningen som så alvorlig at de for bare noen uker siden arrangerte et debatt-møte om fortetning og medvirkning i planprosessene, hvor representanter for ulike kommunale og statlige virksomheter deltok, bl.a. byråd Hanne Markussen.

Gode medvirkningsprosesser viser seg å bli mer og mer viktige i dagens demokratiske byutvikling med mange ulike interesser!

En kreativ byutvikling er inkluderende i den forstand at den bygger på samarbeid mellom innbyggere og de som styrer og forvalter den, mellom offentlige og private interesser. Utfordringen til både sentrale og lokale myndigheter og organisasjoner er å kommunisere, kommunisere med omverdenen om hva som er viktige tema på en forståelig måte, forvalte kunnskapen om nærmiljøet fra velforeningene og de frivillige organisasjonene og – ikke minst – ta vare på entusiasmen som ofte finnes i lokalbefolkningen.

En oppgave for kommunen bør være å ha «kontroll» på denne «kapasiteten» , slik at den både blir kanalisert og utnyttet til beste for nærmiljøene og byens fremtid i en overordnet plan. Det er på dette punktet demokratiske planleggingsprosesser kommer inn i bildet, lovfestet i PBL fra 2008 og utarbeidet og formidlet av Europarådet langt tidligere.

Et av de viktigste elementene i en planleggingsprosess er «å bygge broer – ikke barrierer». Det gjør man best ved at de ulike interesseorganisasjoner deltar i slike medvirkningsprosesser og kommuniserer med andre aktører under prosessens gang, for på den måten å lære av hverandre og forstå at byutvikling er mer enn sektorinteresser.

En demokratisk medvirkningsprosess hvor Oslo Velforbund medvirker fra starten av, vil ikke bare kunne stimulere til en bedre by å leve i for alle, men vil også kunne redusere flere omkamper, innsigelser, nabokrangel etc., noe som koster penger, både for samfunnet og for den enkelte!

Mer fra: Debatt