Debatt

Sett klimamål gjennom et Næringslivets CO2-fond

De forslag til avgiftsøkninger som er foreslått så langt i budsjettprosessen bærer preg av skulle ta mer av gammel medisin med tvilsom effekt, men vi merker oss at KrF også er positive til et Næringslivets CO2-fond.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Norges klimapolitikk er blitt en del av EUs klimapolitikk, med mål fastlagt av EU for både den kvotepliktige og ikke-kvotepliktige delen av det norske samfunn. Siden 2012 har norsk luftfart vært en del av EUs kvotehandel for utslipp av CO2 sammen med prosessindustrien, kraftbransjen og petroleumsindustrien. Disse sektorene må tilpasse seg EUs mål om 43 prosent lavere utslipp i 2030 sammenlignet med 2005.

EU har også bestemt at bransjer som ikke er omfattet av kvoteplikt skal redusere utslippene sine med 30 prosent i 2030 sammenlignet med 2005 for EU (eller EØS) som helhet. Kravene vil variere fra land til land, og Norge antas å få krav om å redusere utslippene med 40 prosent for ikke kvotepliktig sektor (landbruk, transport unntatt fly, oppvarming etc).

En utslippsreduksjon på 40 prosent fra 2005 til 2030 innebærer at utslippene må ned med anslagsvis 10,5 millioner tonn sammenlignet med prognosen for utslipp i 2030, gitt dagens bruk av virkemidler. Det er med andre ord et akutt behov for nye virkemidler for å nå klimamålene.

De forslag til avgiftsøkninger som er foreslått så langt i budsjettprosessen bærer preg av skulle ta mer av gammel medisin med tvilsom effekt, men vi merker oss at KrF også er positive til et Næringslivets CO2-fond.

NHO Luftfart mener Norge bør sette seg sektorvise mål for ikke-kvotepliktig sektor. Vi trenger klare målsetninger for å omdanne Norge til et moderne og energieffektivt samfunn.

Luftfarten har argumentert for opprettelsen av et fond som kan stimulere til bruk av bærekraftig bio-jetfuel. Nå står hele NHO og LO bak opprettelsen av et Næringslivets CO2-fond, der næringslivets organisasjoner tar på seg ansvaret for å redusere sektorvise klimagassutslipp, mot at myndighetene lar klimaavgifter gå inn i fondet. Hvis næringslivets organisasjoner gjennom et CO2-fond kan sette inn virkemidlene der de gjør mest nytte til lavest kostnader, så vil luftfarten i Norge akseptere at det settes klare mål for våre utslipp av klimagasser i Norge i 2030.

Vi tror et CO2-fond er et virkemiddel som virker, både for å redusere klimagassutslippene og for å modernisere norsk næringsliv. Luftfarten er klare til å ta ansvaret.

Mer fra: Debatt